Pressmeddelande -

Delårsrapport onetwocom AB (publ) 1 januari – 31 mars 2006

• Nettoomsättningen för januari – mars ökar till 124,0 MSEK (99,1). • Resultat efter skatt uppgår till –6,5 MSEK (-19,7). • Resultat per aktie efter skatt och före utspädning januari – mars uppgår till 0,00 SEK (-0,02 SEK). • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till –4,3 MSEK (-20,7). • Resultat per aktie efter skatt och före utspädning justerat för engångskostnader och engångsintäkter januari-mars uppgår till 0,00 SEK (-0,02). • Av resultatet om –6,5 MSEK är 5,5 MSEK relaterade till verksamhet som avvecklas. • Riktad nyemission i Talkmore Holding till Eltek Holding om 12 MNOK (14,1 MSEK). Den riktade nyemissionen och försäljning av aktier i Talkmore Holding ger en positiv engångseffekt om 11,7 MSEK. • Avtal med norsk teleoperatör om leverans av webshop-lösning för hantering av terminaler och produkter. • Avtal med Post- & Telestyrelsen och Region Skåne samt förstärkt närvaro på flera befintliga kunder. Väsentliga händelser efter periodens utgång • Beslut fattat om omvänd split 25:1, avstämningsdag beslutad till 7 juni. • Letter of Intent avseende förvärv av Telenor Link. VD-kommentar Försäljningen har varit god och vi har sett en omsättningsökning det första kvartalet, jämfört med samma period i fjol. Men försämrade marginaler till följd av prispress och engångskostnader har belastat resultatet. Det har inneburit att onetwocom gör en förlust för perioden. Vi fortsätter nu arbetet med att utveckla organisationen med fokus på affärsområdet Business Solutions och mobila tjänster mot företag. Förvärvet av Telenor Link är ett första steg i den riktningen. Utsikterna för resten av året kvarstår: Sett på helåret väntas vi ha en god tillväxt och en positiv resultatutveckling i alla affärsområden. Michael Freudenthal, VD och koncernchef onetwocom För ytterligare information kontakta: Michael Freudenthal, VD och koncernchef Tel: +46 8 556 96 500 Dagfinn Elstad, CFO Tel: +47 993 000 00 Erik Langaker, styrelseordförande Tel. +47 976 94 555 Adress: Danvikcenter 28, 11 tr. 131 30 NACKA Denna rapport finns även på www.onetwocom.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans