Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006

PA Resources resultat ökade med 403 procent Sammanfattning * Resultat efter skatt under första kvartalet uppgick till 72,0 MSEK (14,3) vilket är en ökning med 403 procent jämfört med motsvarande period 2005. * Koncernens intäkter uppgick till 236,8 MSEK (48,3) vilket motsvarar en ökning med 390 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Koncernens intäkter hänför sig till försäljning av olja och gas. * Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 118,0 MSEK (24,7) och rörelsemarginalen var 50 procent (51). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 116,9 MSEK (22,5). * Nettoresultat per aktie före utspädning blev 0,53 (0,15) och nettoresultat per aktie efter utspädning blev 0,53 (0,15). * Kassaflödet var 69,7 (40,7) och likvida medel uppgick till 804,3 MSEK (83,8) vid periodens slut. * Produktionen under kvartalet var 283 000 (136 000) fat oljeekvivalenter, varav 283 000 (108 000) fat olja och 0 (28 000) fat oljeekvivalenter gas. Produktionen utgjorde 3 147 (1 500) fat oljeekvivalenter per dag under perioden. * Totalt 529 000 (122 000) fat olja blev sålda under perioden, varav 515 000 (115 000) till export och 14 000 (7 000) till den lokala marknaden, till ett snittpris på 57 USD/fat (46,3). VD och koncernchef Ulrik Janssons sammanfattande kommentarer - Resultatet för första kvartalet är mycket tillfredställande, speciellt med tanke på att vi inte har uppnått full produktion under perioden. Det förbättrade resultatet och de ökade intäkterna beror framförallt på de fördelaktiga förvärv vi genomfört under 2005 och som nu har fått genomslag i resultatet. - Den totala produktionen mer än fördubblades jämfört med motsvarande period föregående år. Den främsta orsaken till ökningen är koncernens förvärv av 77,8 procents andel i oljefältet Didon i slutet av 2005. Stockholm, 10 maj 2006 Ulrik Jansson VD och koncernchef PA Resources AB (publ) Vid frågor, kontakta gärna: Ulrik Jansson VD och koncernchef, PA Resources AB Telefon: +46 707 514 184 E-post: pa.resources@telia.com Ole Wiborg CFO, PA Resources AB Telefon: +47 21 56 76 11 eller +47 952 99 111 E-post: ole.wiborg@paresources.no

Ämnen

  • Ekonomi, finans