Pressmeddelande -

PA RESOURCES: KOMMUNIKÉ FRÅN PA RESOURCES ÅRSSTÄMMA 11 MAJ 2006

Aktieägarna i PA Resources AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 11 maj 2006 i Stockholm, Sverige. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes Ansvarsfrihet Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Arvoden Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 1.400.000 kronor (f.å. 1.150.000 kr) att fördelas med 400.000 kronor till ordföranden och med 200.000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i bolaget. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare år att utgå enligt gängse arvodesprinciper för revisorer enligt godkänd räkning. Styrelse Bolagsstämman beslutade om omval av Rabbe Lund, Ulrik Jansson, Harald Arnet, Niklas Adler och Jan Haudemann-Andersen samt nyval av Catharina Nystedt-Ringborg och Jan Pihl Grimnes. Till ordförande i styrelsen valdes Rabbe Lund. Valberedning Stämman beslöt att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma genom att bolagets tre största aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. I valberedningens uppgifter ingår bl.a. att lämna förslag på styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande, ordförande på årsstämman m.m. Ny bolagsordning Bolagsstämman antog ny lydelse av bolagets bolagsordning i anledning av de ändringar som genomförts i nya aktiebolagslagen. Bemyndigande att fatta beslut om nyemission Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 13.000.000 aktier. Sådan nyemission kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med betalning genom s.k. apportegendom. Anförande av verkställande direktören I sitt anförande kommenterade PA Resources VD, Ulrik Jansson, utvecklingen under verksamhetsåret 2005 och han redogjorde även för koncernens utveckling under första kvartalet 2006 i enlighet med den delårsrapport som offentliggjordes den 10 maj 2006. Stockholm, 2006-05-12 PA Resources AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Ulrik Jansson, VD och koncernchef, PA Resources AB (publ) Telefon: +46 707 514 184 E-post: pa.resources@telia.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans