Pressmeddelande -

Ordinarie bolagsstämma i PartnerTech AB

Aktieägarna i PartnerTech AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 27 april 2005 kl.17.00 på Östergatan 39 i Malmö. ANMÄLAN Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall: • vara införd i den av VPC förda aktieboken fredagen den 15 april 2005. • senast fredagen den 22 april kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till PartnerTech AB, antingen skriftligen till, Box 4282, 203 14 Malmö; per telefax 040-10 26 49; per e-post info@partnertech.se eller per telefon 040-10 26 40, lämpligen med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 15 april 2005, då sådan införing skall vara verkställd. Den fullständiga kallelsen bifogas. För ytterligare information: Jonna Opitz, Investor Relations PartnerTech AB, tfn. 040-10 26 43 eller Jonas Arkestad, CFO PartnerTech AB, tfn. 040-10 26 42 PartnerTech utvecklar och tillverkar på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Företaget har cirka 1 300 medarbetare, omsatte drygt 1,7 miljarder kronor under 2004 och är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen.(www.partnertech.se)

Ämnen

  • Företagande