Pressmeddelande -

Peabs årsstämma 2006

• Utdelningen fastställdes till 3,00 kr per aktie • Fortsatt bemyndigande till återköp Peab AB (publ) avhöll under torsdagen sin ordinarie årsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning uppgående till 3,00 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 22 maj och utdelningen beräknas sändas ut av VPC fredagen 26 maj. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Styrelseledamöterna Jan Segerberg, Svante Paulsson, Annette Brodin Rampe, Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf och Mats Paulsson omvaldes. Stämman bemyndigade styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av B-aktier. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 10 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt registrerade antal aktier. Nyemission skall ske på för marknaden sedvanliga villkor. Vidare beslöt stämman bemyndiga styrelsen att kunna besluta om förvärv av högst 980 000 A-aktier och högst 8 700 000 B-aktier, dock totalt högst 8 700 000 aktier i bolaget. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav och förvärvet får ske på Stockholmsbörsen eller genom förvärvserbjudande under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma. Priset för aktierna skall vara gällande börskurs vid förvärvet med maximalt 10 procents avvikelse uppåt eller nedåt. Aktierna ska förvärvas enligt de regler som noteringsavtalet föreskriver och kan förvärvas på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav genom köp av aktier på öppna marknaden, genom förvärv på Stockholmsbörsen eller genom ett förvärvserbjudande. Syftet med återköp av egna aktier ska vara att justera bolagets kapitalstruktur, att användas vid finansiering av förvärv m m, eller att ge möjlighet att täcka bolagets åtagande i enlighet med villkoren för sådana konvertibla skuldebrev som utgivits enligt bolagsstämmans beslut den 12 maj 2005. Stämman bemyndigade också styrelsen att kunna besluta om överlåtelse av egna aktier under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att fatta beslut om till vem överlåtelsen skall ske samt villkoren för och det sätt på vilket överlåtelsen skall ske. Vid överlåtelse genom Stockholmsbörsen har styrelsen rätt att avyttra aktier till ett lägsta pris som motsvarar gällande börskurs vid överlåtelsetillfället. Bemyndigandena ger styrelsen rätt att besluta om övriga frågor relaterade till förvärv och överlåtelse av egna aktier. Till valberedning omvaldes Malte Åkerström och Leif Franzon samt nyvaldes Göran Grosskopf och Fredrik Paulsson. Malte Åkerström omvaldes till valberedningens ordförande. För ytterligare information kontakta: Mats Leifland, vice VD Peab AB 0733-37 10 06 Gösta Sjöström, informationschef Peab AB 0733-37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med överstigande 25 miljarder i omsättning och ca 11 000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid Stockholmsbörsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Ämnen

  • Ekonomi, finans