Gå direkt till innehåll
Ny hälsoekonomisk analys visar: Vaccinering med pneumokockvaccinet Prevenar 13 förhindrar sjukdom, räddar liv och sparar pengar

Pressmeddelande -

Ny hälsoekonomisk analys visar: Vaccinering med pneumokockvaccinet Prevenar 13 förhindrar sjukdom, räddar liv och sparar pengar

Vaccinering av barn med Prevenar 13 (PCV13) mot pneumokocker förhindrar fler infektioner och dödsfall bland barn och ovaccinerade personer än vaccinering med Synflorix (PCV10). Prevenar 13 visar sig också spara mer pengar och bidrar i större utsträckning till förbättrad folkhälsa jämfört med Synflorix. Det visar en hälsoekonomisk analys baserad på de mest aktuella epidemiologiska data som använts i någon hälsoekonomisk studie kring dessa vacciner i Sverige. Studien är nyligen publicerad i Clinical Therapeutics (1).

Pneumokocker är bakterier som förekommer normalt i näsa och svalg hos barn men de kan också ge upphov till olika infektioner. Till de mindre allvarliga hör öroninflammation och bihåleinflammation men de kan också leda till svåra, i värsta fall dödliga, infektioner som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (så kallad invasiv sjukdom). Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på bakterien i näsa och svalg. Man kan bära på bakterien utan att själv vara sjuk men smitta andra som riskerar att insjukna. Små barn och äldre är särskilt känsliga.

Ett pneumokockvaccin kan skydda mot fler eller färre varianter av bakterier (serotyper). Prevenar 13 täcker 13 serotyper av pneumokocker och Synflorix täcker 10 serotyper. Prevenar 13 minskar även bärarskapet av pneumokocker (2) och har visad så kallad flockeffekt genom att skydda även ovaccinerade personer (3).

Mer om den hälsoekonomiska studien
Studien är publicerad online i den vetenskapliga tidskriften Clinical Therapeutics (1).
I denna nya hälsoekonomiska analys har man beräknat effekterna på folkhälsan samt kostnadseffektivitet i ett nationellt barnvaccinationsprogram med antingen Prevenar 13 eller Synflorix i Sverige och Danmark. Till grund för denna studie ligger en tidigare publicerad beräkningsmodell för att jämföra de två vaccinerna baserade på olika länders lokala förhållanden. Denna analys är baserad på aktuella svenska och danska epidemiologiska data och man har utifrån flera faktorer kommit fram till att Prevenar 13 är mer kostnadseffektivt och kan förhindra fler infektioner och dödsfall än Synflorix i både Sverige och Danmark. Analysen visar bland annat att:

  • Genom att använda Prevenar 13 i ett allmänt vaccinationsprogram förväntas man i Sverige spara 288 miljoner kronor i sjukvårdskostnader jämfört med ett vaccinationsprogram med Synflorix.
  • Prevenar 13 uppskattas ha större inverkan på både vunna levnadsår (LYG – life-years gained) och kvalitetsjusterade levnadsår (QALY – quality adjusted life years) än Synflorix.
  • Vid ett vaccinationsprogram med Prevenar 13 kan ytterligare fall av invasiv pneumokocksjukdom, lunginflammation, öroninflammation och även dödsfall undvikas jämfört med Synflorix.
    • Ett allmänt vaccinationsprogram med Prevenar 13 i Sverige uppskattas leda till 4 245 vunna levnadsår, 3 953 vunna kvalitetsjusterade levnadsår, att ytterligare; 379 fall av invasiv pneumokocksjukdom 8 210 fall av lunginflammation, 1 459 fall av öroninflammation, samt 379 dödsfall kan undvikas.

I alla känslighetsanalyser genomförda i studien visade sig Prevenar 13 vara mer effektivt och mindre kostsamt än Synflorix (1). Samtliga fem författare i den publicerade studien är anställda av Pfizer.

Pneumokockvaccin ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet
Pneumokockvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och ges vid cirka 3 och 5 månaders ålder och en booster vid cirka 12 månaders ålder (4).

Ett pneumokockvaccin kan skydda mot fler eller färre varianter av bakterier (serotyper). Det finns för närvarande två typer av konjugerat pneumokockvaccin på den svenska marknaden. Prevenar 13, som täcker 13 serotyper av pneumokocker och Synflorix, som täcker 10 serotyper.

Varje landsting upphandlar vilket av de två tillgängliga pneumokockvaccinen i Sverige som ska ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Hälsoekonomiska beräkningar är en viktig del vid beslut om vilken vaccin ett landsting väljer att upphandla. Idag ges Prevenar 13 till ungefär hälften av de nyfödda barnen i Sverige, bl.a. i Stockholms, Västra Götalands, Kronobergs och Jönköpings län.

Stockholm först med att vaccinera barn mot pneumokocker
Redan 2007 införde Stockholms läns landsting, som första landsting i Sverige, vaccination av små barn mot pneumokocker. Stockholm har använt Prevenar och uppföljaren Prevenar 13 sedan vaccinationsstarten. Sedan konjugerat pneumokockvaccin infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet har antal fall av invasiv pneumokocksjukdom hos barn under två år i Stockholms län minskat från 36 fall per 100 000 år 2007 till 12 fall per 100 000 år 2011 (5).

Statistik som avser hela Sverige visar att hos barn under två år har antal fall av invasiva pneumokockinfektioner minskat jämfört med åren före den allmänna vaccinationen som infördes nationellt 2009. Sjukdomsincidensen i den åldersgruppen har mer än halverats från 26,1 fall per 100 000 år 2007 till 12,3 fall per 100 000 år 2010 (6).

Om Prevenar 13
Prevenar 13 är ett så kallat konjugatvaccin och är en vidareutveckling av pneumokockvaccinet Prevenar, som har använts i stora delar av världen sedan 2001 (7).

Prevenar är godkänt för förebyggande av pneumokocksjukdom hos spädbarn och barn upp till 17 år samt för vuxna 50 år eller äldre. Prevenar 13 är det enda konjugatvaccin som ger skydd mot tretton varianter av pneumokockbakterien, inklusive pneumokocktyperna 3 och 19A (7). Under 2011 var de vanligaste pneumokocktyperna vid invasiv pneumokocksjukdom bland barn under två år i Sverige 3, 19A och 22F (8).

Prevenar 13 är idag det mest använda pneumokockvaccinet i världen. Prevenar och uppföljaren Prevenar 13 har funnits tillgänglig i andra delar av världen sedan 2001och hittills har över 500 miljoner doser distribuerats (9).

För mer information kontakta
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com
Mats Ekelund, chef hälsoekonomi Pfizer, 0768-89 24 24, mats.ekelund@pfizer.com

Se även övrigt pressmaterial och pressbilder om pneumokocker och Prevenar 13 i Pfizers pressrum på MyNewsdesk.

Se även www.pneumokocker.se

Referenser
1. Hälsoekonomisk studie: Rogier Klok et al. Cost-Effectiveness of a 10- Versus 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine in Denmark and Sweden (e-pub ahead of print) http://www.clinicaltherapeutics.com/article/PIIS014929181200673X/abstract
2. Cohen R et al. Pediatr Infect Dis J 2012; 31: 297-301.
3. Cox CM. Early Impact of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine on Invasive Pneumococcal Disease,  United States, 2010-11  Presentation #30196, Presented at the 1st National Immunization Conference Online, March 26, 2012.  Accessed  April 5, 2012 from http://cdc.confex.com/cdc/nic2012/webprogram/Paper30196.html
4. Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/sjukdomar/smittsammasjukdomarochsmittamnen/pneumokocker
5. Smittskydd Stockholm verksamhetsberättelse 2011
6. Smittskyddsinstitutet, Epidemiologisk årsrapport 2010, http://www.smi.se/publikationer/arsrapporter-och-verksamhetsberattelser/smis-epidemiologiska-arsrapporter/epidemiologisk-arsrapport-2010/
7. www.fass.se
8. Smittskyddsinstitutet, Epidemiologisk årsrapport 2011, http://www.smi.se/publikationer/arsrapporter-och-verksamhetsberattelser/smis-epidemiologiska-arsrapporter/epidemiologisk-arsrapport-2011/
9. Data on File (DOF). Prevenar 13*† Summary of Product Characteristics; FASS.se, http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20090211000016&DocTypeID=6

Ämnen

Taggar


Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Presskontakt

Kerstin Falck

Kerstin Falck

Presskontakt Corporate Affairs Director 0768892968
Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957

Relaterat material