Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Unik svensk registerstudie: Målinriktade läkemedel har bidragit till minskad dödlighet i njurcancer

Den totala överlevnaden i njurcancer har ökat sedan läkemedel av typen tyrosinkinashämmare blev tillgängliga i mitten på 2000-talet. Det visar resultatet av en nyligen publicerad svensk studie, RENCOMP (1). Studien är en av de första i sitt slag på cancerområdet i Sverige där man har kombinerat data ur flera olika svenska register för att kunna följa vårdförlopp, medicinering och överlevnadstid för samtliga patienter med njurcancer under de senaste tio åren.

 – Att samla sjukdomsspecifika hälsodata för en hel befolkning på det sätt som det gjordes i RENCOMP-studien hade sannolikt inte kunnat göras någon annanstans än i Sverige. Vi har en lång tradition av att föra register i Sverige, till exempel startade det svenska cancerregistret redan 1958 och innehåller information om så gott som alla patienter med en cancerdiagnos. I kombination med personnumren som gör att vi kan följa enskilda patienter mellan olika register ger det Sverige unika förutsättningar för uppföljningsstudier som denna, säger Börje Ljungberg, professor i urologi, överläkare och expert på njurcancer vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, samt medförfattare till publikationen.

– Genom att sammanföra data från tre nationella register har vi haft en unik möjlighet att utvärdera överlevnaden hos patienter med njurcancer och metastaserad njurcancer som fick sin diagnos före och efter 2006, då en ny typ av läkemedel, tyrosinkinashämmare, introducerades. Glädjande nog har vi lyckats visa en förbättrad överlevnad inte bara för den totala populationen av njurcancerpatienter, utan också för patienter med metastaserad (spridd) njurcancer, tillägger Börje Ljungberg.

Tyrosinkinashämmare är en grupp läkemedel som verkar genom att hämma specifika receptorer på cancercellernas yta och kan på så sätt hindra cellen från att växa och sprida sig. Vid njurcancerbehandling påverkas särskilt blodkärlstillväxten, vilket har visat sig framgångsrikt vid denna i övrigt svårbehandlade tumörtyp. RENCOMP är en retrospektiv registerstudie som mätt total överlevnad och faktorer som påverkat överlevnaden hos svenska patienter med njurcancer under åren före och efter att tyrosinkinashämmare mot njurcancer introducerades på den svenska marknaden.

– Uppföljning och kontinuerlig kunskapsspridning är viktigt för att säkerställa att nya läkemedel används på bästa sätt. Att tillsammans med sjukvården kunna samverka i en registerstudie som denna ger alla parter värdefull information om läkemedelseffekter hos samtliga patienter med en viss tumördiagnos och utgör ett viktigt komplement till kliniska prövningar. Här har Sverige en särställning. Goda förutsättningar för samverkan kring utvärdering och uppföljning gör också Sverige mer attraktivt för kliniska studier av nya läkemedel i ett tidigt skede, säger Thomas Wahlgren, medicinsk rådgivare, Pfizer och huvudförfattare till publikationen.

Mer om studien
Studien RENCOMP (the RENal COMParison) är en registerstudie med utgångspunkt att samköra data från tre av Socialstyrelsens nationella hälsodataregister. I studien har man jämfört förändringar i total överlevnad hos svenska patienter med metastaserad njurcancer (mRCC) och hos samtliga patienter med njurcancerdiagnos (RCC) åren före och efter introduktionen av tyrosinkinashämmarna (TKI-preparat). Även faktorer som inverkat på skillnaden i total överlevnad har studerats.

Data har samlats in för patienter som diagnostiserats med RCC respektive mRCC mellan åren 2000-2008 (mRCC från 2002) vilket resulterat i ett patientunderlag som speglar relativt modern behandlingstradition med (efter 2006) eller utan (före 2006) tillgång till tyrosinkinashämmare. Patientuppgifterna har hämtats från svenska cancerregistret, patientregistret och läkemedelsregister. Alla uppgifter har bearbetats anonymt och inga individuella patientdata har lämnats ut.

Läkemedelsdata och datum för dödsfall har erhållits fram till oktober 2010. Totalt diagnostiserades 8 009 patienter med njurcancer mellan år 2000-2008 och av dem bedömdes 2 753 patienter ha diagnostiserats med en metastaserad sjukdom mellan åren 2002-2008.

Studieresultat
Resultaten från RENCOMP-studien visar på en statistiskt signifikant förbättring i total överlevnad för den totala gruppen med njurcancerpatienter som diagnostiserades åren 2006-2008 jämfört med patienter som diagnostiserades 2000-2005. En knappt 30 procentig reduktion av risken för att dö kunde påvisas. Låg ålder, kvinnligt kön, tidigare nefrektomi (njuren opereras bort) var också associerat med en signifikant reducerad risk att dö (1).

Hos patienter med metastaserad sjukdom (mRCC), där patienter som både fått och inte fått aktiv behandling ingick, sågs en signifikant förlängd total överlevnad efter introduktionen av TKI-preparaten på knappt tre månader i median. De av patienterna med mRCC som behandlades med minst ett TKI-preparat överlevde i medeltal nästan tio månader längre än patienter som fick annan läkemedelsbehandling eller ingen behandling alls (19,4 månader mot 9,7 månader). Kvinnligt kön, tidigare nefrektomi samt TKI-behandling var associerat med en signifikant reducerad risk att dö (1).

Sammanfattningsvis visar RENCOMP-studien att den totala överlevnaden för patienter med njurcancer inklusive metastaserad njurcancer ökat under åren 2006-2008 jämfört med åren 2000-2005. Den ökade överlevnaden beror på många faktorer, sannolikt till en del allmän samhälls-och befolkningsutveckling, men framför allt frekvensen nefrektomi och de nya läkemedlen verkar bidra starkt som förklarande faktorer, och författarna drar slutsatsen att tillgången till TKI-preparat både haft direkta och indirekta effekter på överlevnadsvinsten vid spridd njurcancersjukdom.

RENCOMP-studien har genomförts av Pfizer i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet i Solna, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Umeå universitet.

Om njurcancer
Njurcancer utgör 2,4 procent av cancersjukdomarna i Sverige och cirka 1 000 personer drabbas årligen av njurcancer och ungefär hälften av dem botas (2). Vid diagnos har drygt 20 procent (3) av njurcancerpatienterna metastaserad njurcancer där sjukdomen spridit sig till andra organ i kroppen.

Om tyrosinkinashämmare
Tyrosinkinashämmare kallas guppen målinriktade läkemedel som selektivt angriper tyrosinkinasreceptorer vilka har betydelse för tumörers tillväxt, blodförsörjning och spridning. Genom att hämma dessa tyrosinkinasreceptorer påverkar dessa läkemedel flera signalvägar och uppnår effekter på tumörens tillväxt och blodförsörjning, vilket kan göra att tumören minskar och sjukdomen stabiliseras. Patienten kan medicinera själv i hemmet och slipper på så vis sjukhusvistelse.

Läs mer om Pfizers tyrosinkinashämmare mot njurcancer, Sutent och Inlyta här.

Pfizer inom njurcancerområdet
Som ledande företag inom behandlingsområdet avancerad njurcancer strävar Pfizer efter att erbjuda flera olika behandlingar och undersöka nya läkemedel i olika populationer och sjukdomsstadier. Pfizer vill också utforska biomarkörer för att bättre kunna individanpassa behandlingen och förstå hur man kan identifiera rätt patient för rätt behandling vid avancerad njurcancer.

För mer information kontakta
Börje Ljungberg, professor i urologi vid Umeå universitet, överläkare och expert på njurcancer vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, 070-322 76 90, borje.ljungberg@urologi.umu.se (samarbetat inom studien utan ekonomisk ersättning eller anslag)
Thomas Wahlgren, medicinsk rådgivare Pfizer, 08-550 529 47, 0768-89 29 47, thomas.wahlgren@pfizer.com
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Övrigt pressmaterial och pressbilder om njurcancer i pressrummet, se här.

Fler pressmeddelanden om cancer i pressrummet se här.

Referenser
1. Wahlgren T, Harmenberg U, Sandström P, Lundstam S, Kowalski J, Jakobsson M, Sandin R, Ljungberg B. Treatment and overall survival in renal cell carcinoma: a Swedish population-based study (2000-2008).Br J Cancer. 2013 Mar 26. doi: 10.1038/bjc.2013.119. [Epub ahead of print] http://www.nature.com/bjc/journal/vaop/ncurrent/pdf/bjc2013119a.pdf
2. Cancerfonden: http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Njurcancer/
3. Nationella Njurcancerregistret - Rapport från åren 2005–2008. Stockholm: Onkologiskt Centrum Stockholm-Gotland; 2010.

Ämnen

Taggar


Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Presskontakt

Kerstin Falck

Kerstin Falck

Presskontakt Corporate Affairs Director 0768892968
Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957

Relaterat material