Pressmeddelande -

Biometron AB (publ) - kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Biometron AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2006 kl. 15.00 i Biometron AB:s (publ) lokaler på Edholmsgatan 20, Västervik. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av VPC förda aktieboken per måndagen den 20 juni 2006. Anmälan om deltagande bör göras per post till Biometron AB ("Bolaget"), Box 34, 714 21 Kopparberg, per telefon: 0580-423 50, per fax: 0580-423 59 eller e-post: anna-may@biometron.se Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före måndagen den 20 juni 2006 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis (ej äldre än sex månader) eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Förslag till dagordning 1.Stämmans öppnande. 2.Val av ordförande vid stämman. 3.Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen. 4.Val av en eller två justeringsmän 5.Upprättande och godkännande av röstlängd. 6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8.Beslut a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 9.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 10.Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse. 11.Beslut om ändring av bolagsordning. 12.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 13.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om incitamentsprogram för Bolagets personal. 14. Övriga frågor. 15. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Punkt 9:Förslag till ersättning för styrelsen är ett mötesarvode på 4 000 kr per styrelseledamot och dag för styrelsemöte. Arvode till revisor skall utgå per faktura. Punkt 10: Omval av Mathias Brandhammar, Anna-May Wester och Åke Zetterberg till ordinarie styrelseledamöter. Punkt 11: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående ändring i bolagsordningen, vilken ändrats i syfte att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. Vidare införs möjlighet att hålla bolagsstämma på annan ort, möjlighet till fullmaktsinsamling samt möjlighet för utomstående att närvara vid bolagsstämma. Intagande om omvandlingsförbehåll och ändring av kallelsesätt föreslås. De föreslagna ändringarna innebär, i huvudsak följande: Genomgående ersätts begreppet "ordinarie bolagsstämma" med "årsstämma". §2 Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm. §5 Högst 3,5 miljoner A-aktier och högst 8,5 miljoner B-aktier får utges. Bestämmelse om akties nominella belopp utgår och ersätts med en bestämmelse om att antalet aktier skall vara lägst 3 miljoner och högst 12 miljoner. §6 Aktieägares företrädesrätt vid emission av aktier av serie A och/eller serie B utvidgas på så sätt att företrädesrätten också avser kvittningsemissioner. Vidare införs ett nytt stycke som reglerar aktieägares företrädesrätt vid kontant- eller kvittningsemissioner av teckningsoptioner eller konvertibler. §7 Omvandlingsförbehåll införs vilket innebär att aktier av serie A på begäran av dess ägare skall omvandlas till aktie av serie B. §10 Föreskriften i första stycket ändras så att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post -och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter. Dessutom införs bestämmelse om att aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken fem vardagar före stämman samt att styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad. Vidare föreslås att den som inte är aktieägare i Bolaget skall, utifrån styrelsens villkor, ha rätt att följa förhandlingarna vid bolagsstämma. §12 Bestämmelsen om avstämningsförbehåll ändras så att den överensstämmer med definitionen i 1 kap 10 § i nya aktiebolagslagen. Punkt 12: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemission om högst 5 000 000 B-aktier. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, eller för att bredda ägandet i Bolaget. Sådana nyemissioner skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och genom apport- eller kvittningsemission. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske om det kan antas främja nyss nämnda syften. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Punkt 13: Styrelsen förslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att utfärda incitamentsprogram till anställd personal. Incitamentsprogrammet kommer enligt förslaget i första hand att bestå av s.k. syntetiska optioner. Handlingar Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11-13 samt årsredovisning med revisionsberättelse kommer från och med måndagen den 12 juni 2006 att finnas tillgängliga hos Biometron AB, Box 34,714 21 Kopparberg. Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress. Västervik maj 2006 Biometron AB (publ) STYRELSEN

Ämnen

  • Ekonomi, finans