Havsmiljöinstitutet

Bättre bedömning av miljötillståndet i svenska vatten med nya metoder

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 11:06 CEST

Att utveckla bättre och säkrare metoder för bedömning av hur svenska sjöar, vattendrag och kustområden mår. Det är vad ett trettiotal svenska och danska forskare har arbetat med under fem år i den stora forskningssatsningen WATERS. Nu avslutas forskningsprogrammet och i morgon presenteras de samlade resultaten vid konferensen ”Bättre bedömning av vattenmiljöns tillstånd - från vetenskap till förvaltning” i Göteborg imorgon.

Syftet med programmet har varit att förbättra de bedömningar av ekologisk status hos svenska vatten som görs för att uppfylla kraven enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt detta ska Europas vatten ha uppnått minst god ekologisk status år 2027.

Bedömning av ett vattens ekologiska status görs genom att studera olika så kallade biologiska kvalitetsfaktorer. Dessa är bottenlevande djur, vattenväxter, fisk, plankton och fastsittande kiselalger. Tillståndet hos dessa beskrivs genom att för var och en av dem bedöma flera olika parametrar, så kallade indikatorer.

Ett exempel på en helt ny indikator som WATERS föreslår för artfattig mjukbotten längs västkusten, är djuputbredning och täckningsgrad av ålgräs. För Östersjön föreslås att olika arter av blågröna alger, som är de som orsakar giftig algblomning, används som indikator för att identifiera de områden som är mest påverkade av mänsklig aktivitet. Forskarna föreslår också att man ska ta mer detaljerad hänsyn till de platsspecifika miljöförhållandena när man studerar tillståndet hos de biologiska kvalitetsfaktorerna. Då minskar effekten av naturlig variation och det blir lättare att upptäcka effekter av mänsklig påverkan. Detta gäller för både sjöar, vattendrag och kustvatten.

Mats Lindegarth, koordinator för WATERS, är nöjd med vad programmet har åstadkommit:
– Vi har kommit med lösningar på problem som uppmärksammats inom svensk vattenförvaltning och vi har föreslagit nya indikatorer och förbättringar av befintliga. Vi har också utarbetat övergripande metoder för bättre sammanvägd bedömning av ekologisk status och för att skatta osäkerhet.

Även om programmet nu avslutas, återstår en viktig del, nämligen att se till att resultaten används.
– Vi lämnar nu över till vattenförvaltande myndigheter. Det är de som i slutänden bestämmer hur de vill använda resultaten. Men vi kommer naturligtvis att samverka för att underlätta implementeringen av resultaten, säger Mats Lindegarth.

Programmets finansiärer, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, har följt programmets arbete på nära håll genom representation i WATERS styrgrupp.
– Det har varit intressant att följa arbetet. Målen som formulerades i Naturvårdsverkets utlysningstext 2009 om akvatiska biologiska bedömningsgrunder har till stor del uppnåtts. Forskningen har genererat flera förslag på förbättringar av bedömningsgrunder för kust- och inlandsvatten, och också en rad förslag på ytterligare vidareutveckling och analys av indikatorer. Utmaningen för berörda myndigheter är nu att dra nytta av WATERS resultat, säger Cecilia Lindblad, avdelningen för analys och forskning, Naturvårdsverket.

– WATERS bidrag är ett stort steg framåt för bättre bedömningsgrunder. Havs- och vattenmyndigheten kommer att använda resultaten för vägledning och föreskriftsarbete för att driva vattenförvaltningsarbetet vidare. Programmet har varit ett givande samarbete mellan forskning och förvaltning, säger Mats Svensson, enheten för forsknings- och miljömål, Havs- och vattenmyndigheten.

WATERS står för Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference conditions and status in Sweden. Forskningsprogrammet har drivits och koordinerats av Havsmiljöinstitutet från 2011 till 2016, och har finansierats av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. I samband med konferensen ”Bättre bedömning av vattenmiljöns tillstånd - från vetenskap till förvaltning” på Linholmen Conference Center i Göteborg 11-12 oktober, lanseras programmets slutrapport ”Ecological Assessment of Swedish Waters Bodies: Development, harmonisation and integration of biological indicators” med de samlade resultaten.

Ladda ner rapporten som pdf

Läs mer om forskningsprogrammet WATERS


Kontaktpersoner:

Havsmiljöinstitutet:
Mats Lindegarth, programkoordinator för WATERS
e-post: mats.lindegarth@havsmiljoinstitutet.se
telefon: 031-786 96 72
mobil: 076-622 96 72

Havs- och Vattenmyndigheten:
Mats Svensson, chef för enheten för forskning och miljömål
e-post: Mats.Svensson@havochvatten.se
telefon: 010-698 63 74
mobil: 072-717 24 31

Naturvårdsverket:
Cecilia Lindblad, forskningssekreterare på avdelningen för analys och forskning,
e-post: cecilia.lindblad@naturvardsverket.se
telefon och mobil: 010-698 12 95

Havsmiljöinstitutet arbetar för en ökad förståelse kring miljösituationen i havet och vad som påverkar den. Med analyser och synteser bistår institutet beslutsfattare, myndigheter och organisationer med aktuell och tvärvetenskaplig kunskap som kan användas vid beslut om hur havet ska förvaltas. Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.