Idogen AB

Delårsrapport Januari – Juni 2017

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 08:37 CEST

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2017)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (12).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 662 KSEK (-3 466).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,35).

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI – JUNI 2017)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (53).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 939 KSEK (-6 106).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,65 SEK (-0,62).
 • Soliditeten uppgick till 49 % (84).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Hyresavtal tecknades med Medicon Village för att i egen regi tillverka bolagets tolerogena vaccin för kommande kliniska studier.
 • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseordförande Agneta Edberg och styrelseledamöterna Leif G. Salford och Ulf Blom, samt att utse Christina Herder och Karin Hoogendoorn till nya styrelseledamöter.
 • Bolaget har beslutat att organtransplantation blir nästa terapiområde att utveckla parallellt med det första, hemofili A. Utvecklingsarbetet med tolerogent vaccin för njurtransplantation drivs med avsikt att initiera den första kliniska studien 2019.
 • I stark konkurrens beviljades Idogen 2,9 MEUR (drygt 27 MSEK) i anslag från EU Horizon 2020. Projektbidragets mål är att genomföra prekliniska säkerhetsstudier, skapa en egen produktionskapacitet för tillverkning av tolerogent vaccin för kliniska studier, samt genomföra den första fas I/IIa-studien inom hemofili A.
 • Idogen har genomfört en företrädesemission som tillför bolaget cirka 42,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Syftet med denna finansiering, inklusive de framtida teckningsoptionerna, samt forskningsbidraget på drygt 27 MSEK från EU, är att kunna genomföra och presentera data från två kliniska fas I/II-studier. Emissionen har registrerats i juli månad.
 • För att göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel har Vinnova beviljat ett mångmiljonanslag under sex år till Cell- och genterapiprojektet CAMP – Centre for Advanced Medical Products. Idogen är partner i CAMP tillsammans med bland andra AstraZeneca, GE Healthcare, Pfizer samt Sveriges samtliga universitet och flera sjukvårdsregioner och forskningsinstitutioner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Idogens nyemission registrerades i juli. I samband med den genomförda företrädesemissionen tecknade Idogens enskilt största aktieägare, HCN Group AB, nya aktier i Idogen för motsvarande 6,3 MSEK och flaggade därmed upp sitt ägande i bolaget till 10,84 procent av rösterna och aktiekapitalet.


VD har ordet

Idogen drivs av visionen att kunna behandla svårt sjuka patienter med en helt ny och unik vaccinteknologi. Den här typen av vacciner, som vi kallar tolerogena vacciner, fungerar enkelt uttryckt tvärt om mot vanliga vacciner och omprogrammerar vårt immunförsvar så att det tolererar t.ex. ett transplanterat organ eller ett viktigt proteinbaserat läkemedel som patienten reagerat på. Våra vacciner baseras på att vissa celler från patienten behandlas utanför kroppen för att därefter ges tillbaka till patienten i ett fåtal injektioner. Terapi baserad på celler är ett nytt och mycket attraktivt område som beräknas växa starkt de kommande åren. Enligt läkemedelsanalytiker beräknas tillväxten bli 23 % per år de kommande 4 åren.

Vårt första terapiområde är patienter med hemofili A (blödarsjuka) som utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Under senaste kvartalet beslutade vi, stärkta av våra framgångar i utvecklingsarbetet, att parallellt även påbörja utvecklingen av vårt nästa terapiområde; organtransplantation och mer specifikt njurtransplantation. Målsättningen är här att kunna reducera eller helt undvika den livslånga behandlingen som idag krävs för att trycka ned immunförsvaret och därmed förhindra organavstötning. En behandling som i sig leder till ökade risker för bland annat allvarliga infektioner och cancer.

Vi har under kvartalet stärkt bolaget inom flera områden inför framtiden. Det har gjorts förändringar i styrelsen som nu står mer oberoende och som med våra nya ledamöter Christina Herder och Karin Hoogendoorn fått stärkt kompetens inom läkemedelsutveckling och cellterapi. Vidare har vi beslutat att tillverka vårt tolerogena vaccin för de kommande kliniska studierna i egen regi. Idogen är också en av de pådrivande krafterna i cell- och genterapiprojektet CAMP, som beviljats finansiering från Vinnova och som syftar till att stärka Sverige inom cell- och genterapi. Sammantaget befinner sig Idogen i en stark position för att framgångsrikt kunna utveckla vad vi hoppas skall bli världens första tolerogena vaccin.

Den offensiva utvecklingsplanen som vi följer är väl finansierad för den närmsta framtiden. Under kvartalet beviljades vi ett anslag om drygt 27 miljoner kronor (2,9 M euro) över tre år från EUs ramprogram Horizon 2020. Detta i stark konkurrens då villkoren för dessa anslag är attraktiva. Det här är ett viktigt erkännande från EU om att det vi arbetar med är angeläget, men det är också ett viktigt bidrag till finansieringen av vår utvecklingsplan. Under kvartalet genomförde vi även framgångsrikt en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 42,5 miljoner kronor. I villkoren för emissionen ingick två teckningsoptioner, TO2 och TO3 som blir aktuella 2018 respektive 2019. Vi valde detta upplägg för att möjliggöra för aktieägare att, om man önskar, vara med på vår spännande resa fram till en punkt då vi räknar med att kunna presentera resultat från kliniska studier inom båda våra pågående terapiområden.

Sammanfattningsvis kan vi se tillbaka på ett framgångsrikt kvartal och vi ser positivt på den närmsta framtiden med ett väl rustat företag och en god kassa.

Lars Hedbys, VD, Idogen AB

VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA:

Lars Hedbys, VD

Telefon: +46 (0) 46 - 275 63 30,

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets nästa terapiområde är ett tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.