Idogen AB

Kommuniké från årsstämma i Idogen AB (publ)

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2017 17:16 CEST

Idag, den 17 maj 2017, hölls årsstämma i Idogen AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att utse ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleant. Stämmande beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med 900 000 kronor, fördelat med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor vardera till de fyra styrelseledamöterna, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Agneta Edberg, Leif G. Salford och Ulf Blom som styrelseledamöter samt att välja Christina Herder och Karin Hoogendoorn som nya styrelseledamöter. Agneta Edberg omvaldes som styrelseordförande.

Christina Herder har över 20 års erfarenhet från utveckling av läkemedel i tidig fas samt affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes tidigare uppdrag inkluderar flertalet seniora roller på bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. De tre senaste åren har Christina varit VD på Modus Therapeutics, ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag. Hon är sedan 2015 styrelseledamot i PCI Biotech Holding ASA (noterat på Oslo Axess). Christina Herder har en doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms Universitet.

Karin Hoogendoorn har betydande erfarenhet av läkemedelstillverkning av cellbaserade behandlingar och det speciella regelverk som gäller för dessa och andra avancerade behandlingar (ATMP). Hon har tidigare uppdrag som Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC cell & gene therapy products på Novartis AG, Basel, Schweiz och Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC på Janssen Biologics BV, Leiden, Nederländerna samt är Head of CMC på Immunicum AB (publ). Karin Hoogendoorn har en Pharm.D-utbildning från Utrecht University, Nederländerna.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Mazars SET Revisionsbyrå AB som bolagets revisor. Mazars SET Revisionsbyrå AB har meddelat att auktoriserade revisorn Karin Löwhagen fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 17 april 2017 om företrädesemission av högst 1 527 823 units. De som på avstämningsdagen den 22 maj 2017 är aktieägare i Idogen erhåller en (1) uniträtt för varje ägd aktie. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av sju (7) nya aktier samt sju (7) teckningsoptioner av serie TO2 och sju (7) teckningsoptioner av serie TO3. 42 kronor ska betalas för varje unit. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 24 maj till och med den 12 juni 2017.

Beslut om instruktion för valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och att inget arvode utgår till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september. Vidare antogs en instruktion för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 2 540 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 10 procent baserat på antalet aktier som kommer att finnas utestående omedelbart efter genomförandet av aktieemissionen som ingår som ett led i den företrädesemission av units som stämman beslutade att godkänna (under förutsättning av full teckning).

Lund den 17 maj 2017

Idogen AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com