Region Blekinge

Region Blekinge fortsätter satsa på bildkonst och professionella kulturskapares villkor

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2017 14:36 CEST

Ett förslag till ny regional kulturplan för Blekinge antogs under regionstyrelsens sammanträde på onsdagen. Planen som ska gälla fram till 2020 ska nu skickas på remiss. Mötet antog också ett förslag till ny länstransportplan som även den skickas på remiss.

- I Blekinge har vi ett rikt kulturliv, säger Christina Mattisson (S), ordförande i Region Blekinge. Vi ska fortsätta våra satsningar och bli ännu bättre. Ett starkt professionellt kulturliv behövs för att utveckla Blekinge och är viktigt både för oss som bor här och för att attrahera besökare.

I kulturplanen lyfts tre områden, så kallade särskilda satsningar, som ska prioriteras under planperioden, nämligen bildkonst och form, professionella kulturskapares villkor och kulturpedagogisk kompetens.

De tre områdena har direkt bäring på de nationella kulturpolitiska målen att ”alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet” och att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”.

Bildkonst och form
Under året har ett arbete startat för att utveckla en regional infrastruktur för bildkonst och form genom ett etablera ett konstresurscentrum i samarbete med Ronneby kommun. Satsningen är en resurs för professionellt aktiva bildkonstnärer i Blekinge, kommuner samt föreningar genom bland annat kompetensutveckling och handledning.

Professionella kulturskapares villkor
Professionella kulturskapares förutsättningar att försörja sig på sitt arbete ska öka. Det handlar bland annat om att stärka medvetenheten om de kulturella och kreativa näringarnas potential samt värnandet av upphovsrätten som en förutsättning för konstnärers frihet och försörjningsmöjligheter.

Kulturpedagogisk kompetens
Arbetet inriktas på att höja kulturens status och utveckla mötet med publiken, för att skapa förutsättningar till bildning. En hög kvalitet i kulturförmedlingen skapar också goda förutsättningar för utveckling av besöksnäringen.

Länstransportplan
Vid mötet antogs även ett remissförslag till ny länstransportplan som ska gälla fram till 2029.

-Vi behöver satsa på infrastruktur för att öka Blekinges och Sveriges konkurrenskraft, säger Christina Mattisson. En förbättrad infrastruktur stärker arbetsmarknaden, ger bättre möjligheter för kollektivtrafiken och skapar ett hållbart transportsystem. Därför vill vi investera i Sydostlänken och väg 15, fortsätta utbyggnaden av väg 27 men även satsa på cykelvägar som ett led i att skapa hållbara tätortsmiljöer och främja hälsan.

Utgångspunkterna i länstransportplanen är Blekinges strategiska läge vid södra Östersjön - centralt för den ökade handeln med Polen, Centraleuropa, Baltikum och Asien - och närheten till Öresundsregionen, den största tillväxtmotorn i Sydsverige.

- Som grund i länstransportplanen ligger även de gemensamma prioriteringar i infrastruktursatsningar som södra Sveriges sex regioner enats om, säger Christina Mattisson som även lett arbetet i utskottet för infrastruktur i Regionsamverkan Sydsverige.

De tre områdena handlar om att:

  • öka tillväxten genom att knyta samman större städer i Sydsverige genom exempelvis att förbättra väg 27 mot Växjö,
  • förbättra kommunikationerna mellan Sydsverige och omvärlden genom snabbare restider på järnväg.
  • skapa konkurrenskraftiga och hållbara godstransportstråk genom byggandet av Sydostlänken.

Totalt omfattar planen drygt en halv miljard kronor i regionala medel fram till 2029. Utöver detta kan exempelvis Sydostlänken tillgodoräknas medel från Volvo Cars, Karlshamns Hamn, kommunerna Osby, Älmhult, Olofström och Karlshamn och Region Kronoberg och Region Blekinge.

Förslag till länstransportplan finns att läsa här. Förslag till kulturplan finns att läsa i kallelsen till regionstyrelsens sammanträde med början på sidan 28.

För kommentarer:
Christina Mattisson (S), ordförande, Region Blekinge, 0709-31 30 09

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument