Umeå kommun

Stödet till anhöriga ska bli bättre

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2018 15:57 CEST

Stödet till anhöriga inom funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorgen ska bli bättre. Att tydliggöra vilket stöd som finns och inventera vilket stöd som efterfrågas är ett par av förbättringsförslagen som individ- och familjenämnden har beslutat att genomföra.

Enligt socialtjänstlagen ska nämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som av fri vilja hjälper, vårdar eller stöder en närstående.I Umeå kommun är stödet organiserat under äldreomsorgens enhet för prevention. Nu ska verksamhetens stöd till anhöriga till närstående inom individ- och familjenämndens verksamheter bli bättre.

– Anhöriga har en stor betydelse för socialtjänsten verksamhet. Och de behöver veta vilket stöd man har rätt till och vart man kan vända sig med sina frågor som rör socialtjänsten. Vi ser därför nu över stödet och hur vi kan förbättra det till dig som anhörig. Förhoppningen är att vi ska bli ännu bättre på att stötta från socialtjänstens sida säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

– Lagstiftningen för anhörigstöd skärptes 2009 så det är verkligen på tiden att Umeå kommun kan erbjuda anhöriga det stöd de är berättigad till, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Förbättringsarbetet ska genomföras utifrån följande förbättringsförslag:

  • Inventera vilka stödformer anhöriga till närstående inom funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen efterfrågar.
  • Inventera vilka upprättade stödformer och verksamheter som finns inom funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Stöd som finns och underlättar för anhöriga men uttrycks inte i de termerna.
  • Tydliggöra anhörigkonsulentens roll.
  • Information om anhörigstöd till berörda verksamheter inom funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen.
  • Basen i anhörigstödet är god vård och omsorg för den närstående –fortsatt kvalitetsarbete med anhörigperspektiv i verksamheterna.
  • Säkerställa att anhöriga får relevant och individuellt anpassad information om vilket stöd som erbjuds.
  • Fortsatt samverkan med Brukarråd, Anhörigråd och anhörigföreningar.

Vänsterpartiet hade ett tilläggsyrkande som avslogs.

Enheten för prevention erbjuder stöd till anhöriga

Vad för slags stöd anhöriga är i behov av varierar från en situation till en annan, men generellt sätt har många behov av: information och kunskap, stöd i vardagen, socialt stöd och hjälp med samordning av insatser. Enheten för prevention erbjuder direkta stödformer till anhöriga i form av samtal, information, utbildning, samtalsgrupper, sociala aktiviteter, flexibel avlösning och förebyggande hembesök. Dessa insatser är serviceinsatser och är inte biståndsprövade.

Begreppen anhörig och närstående

Anhörig är den person som ger omsorg, stöd eller vård.
Närstående är den person som tar emot omsorg, stöd och vård.

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.