Ny rapport: Stora brister i Folktandvårdens transparensredovisning

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2020 14:10 CET

Privattandläkarna har låtit revisionsbyrån Grant Thornton granska hur väl regionerna följer den modell för transparensredovisning inom tandvården, som de själva varit med om att ta fram. Rapporten visar att det fortfarande finns stora brister och att lagstiftning därför behövs.

- Det har förflutit mer än tio år sedan Statskontoret, på uppdrag av regeringen, granskade transparensen för första gången. Det är mycket anmärkningsvärt att man inte kommit längre. Det är hög tid för lagstiftning nu, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Transparensredovisningen är ett led i att stärka konkurrensneutraliteten mellan offentliga och privata aktörer. Grant Thorntons granskning visar att det fortfarande finns stora brister i regionernas redovisning. Brister som gör att det inte går att se om det förekommer otillbörliga subventioner från regionerna till Folktandvården.

Privattandläkarna menar att:

 • Det snarast behövs en lagstiftning som innebär att samtliga delar av särredovisningen är obligatoriska för Folktandvården.
 • Särredovisningen ska tydliggöra resultatfördelning mellan konkurrensskyddad och konkurrensutsatt verksamhet.
 • Folktandvårdens uppdrag och ersättningar för dessa ska tydligt framgå av redovisningen.
 • Särredovisningen ska klargöra hur Folktandvården hanterar så kallade overheadkostnader och moms.

Ladda ner rapporten ”Transparent tandvård”.

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Kommunikationschef
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Privattandläkarna har låtit revisionsbyrån Grant Thornton granska hur väl regionerna följer den modell för transparensredovisning inom tandvården, som de själva varit med om att ta fram. Rapporten visar att det fortfarande finns stora brister och att lagstiftning därför behövs.

Läs vidare »

Tandvården kompenseras inte för vårdmomsen

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2020 15:22 CET

Vårdmomsen som infördes 1 juli 2019 medförde stora kostnadsökningar för privata vårdgivare inom tandvården och försvårade samtidigt möjligheten att bedriva tandvård i glesbygden.

I budgetpropositionen avsatte regeringen 210 miljoner kronor till privata vårdgivare för att kompensera dem för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen. I förra veckan fattade regeringen beslut om fördelningen av dessa 210 miljoner kronor och det står nu klart att de inte kommer tandvården till del.

- Det är djupt olyckligt och mycket orättvist att den privata tandvården inte kompenseras för de ökade kostnaderna. I slutändan är det patienterna som blir de stora förlorarna, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

I budgetpropositionen meddelade regeringen även att de skyndsamt skulle tillsätta en utredning, vilken skulle se över om det finns EU-rättsliga förutsättningar för att i stället införa en alternativ ordning, som innebär att dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer. Hittills har regeringen inte tillsatt någon utredning.

- Det är viktigt att utredningen tillsätts snarast och att den arbetar fram ett förslag som innebär att alla led i utförande av vård undantas från moms, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

För mer information kontakta:

Jacob Rennerfelt
Kommunikationschef
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Vårdmomsen som infördes 1 juli 2019 medförde stora kostnadsökningar för privata vårdgivare inom tandvården och försvårade samtidigt möjligheten att bedriva tandvård i glesbygden.

Läs vidare »

Höstbudgeten en besvikelse

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 14:24 CEST

Regeringen avsätter 210 miljoner kronor i budgetpropositionen som kompensation för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen, men budgetpropositionen ger ingen klarhet i hur pengarna ska komma tandvården till del. Privattandläkarna menar att förslaget är otillräckligt.

– Vi är naturligtvis besvikna på regeringen. Regeringens budget kompenserar landstingen, inte tandvården. Vuxentandvården, som drabbas av vårdmomsen, finansieras överhuvudtaget inte av landstingen. Förslaget visar att regeringen inte har tagit hänsyn till den privata tandvårdsbranschens förutsättningar, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Privattandläkarna vill se en reform som kompenserar vårdgivarna i tandvården för de ökade kostnaderna. Privattandläkarna ser fortsatt ett behov av ett förtydligande av lagstiftningen, och välkomnar att regeringen tillsätter en utredning, men konstaterar att den inte löser dagens problem. Privattandläkarna vill ha ett förtydligande som klargör att alla led i utförandet av vård ska vara undantaget från moms.

För mer information kontakta:

Jacob Rennerfelt
Kommunikationschef
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Regeringen avsätter 210 miljoner kronor i budgetpropositionen som kompensation för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen, men budgetpropositionen ger ingen klarhet i hur pengarna ska komma tandvården till del. Privattandläkarna menar att förslaget är otillräckligt.

Läs vidare »

Kompensationen når inte tandvården

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2019 14:25 CEST

Regeringen föreslår, efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna i budgetpropositionen för 2020, ett tillfälligt budgetanslag på 210 miljoner kronor per år i tre år som kompensation för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen. Privattandläkarna menar att förslaget är otillräckligt. 

- Vi är naturligtvis besvikna på regeringen och samarbetspartierna. Förslaget visar att de inte tagit hänsyn till tandvårdsbranschen, eftersom kompensationen inte omfattar vuxentandvården, som inte finansieras av regionerna. Det innebär dessvärre att tandläkarbristen förvärras ytterligare, framförallt i glesbygden, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna. 

Privattandläkarna vill se en reform som även omfattar tandvården. Privattandläkarna ser också fortsatt ett stort behov av ett förtydligande av lagstiftningen. Ett förtydligande som klargör att alla led i utförande av vård ska vara undantaget från moms. 

För mer information kontakta: 
Jacob Rennerfelt
Kommunikationschef
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se 

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Regeringen föreslår, efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna i budgetpropositionen för 2020, ett tillfälligt budgetanslag på 210 miljoner kronor per år i tre år som kompensation för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen. Privattandläkarna menar att förslaget är otillräckligt.

Läs vidare »

Skjut upp tillämpningen av nya vårdmomsen

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2019 14:26 CEST

Riksdagens skatteutskott har fattat beslut om ett utskottsinitiativ, som uppmanar regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av vårdmomsen samt att komma med förslag på åtgärder. Privattandläkarna har verkat för att riksdagen ska förtydliga lagstiftningen och välkomnar utskottsinitiativet.

– En naturlig följd av utskottsinitiativet borde vara att Skatteverket senarelägger tillämpningen av den nya vårdmomsen, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Utskottsinitiativet, som fattades i stor enighet, där endast Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet, visar att riskdagen inte är nöjd med konsekvenserna av Skatteverkets rättsliga ställningstagande. Ställningstagandet strider mot intentionerna i lagstiftningen som säger att utförande av vård ska vara undantaget momsplikt.

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Riksdagens skatteutskott har fattat beslut om ett utskottsinitiativ, som uppmanar regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av vårdmomsen samt att komma med förslag på åtgärder. Privattandläkarna har verkat för att riksdagen ska förtydliga lagstiftningen och välkomnar utskottsinitiativet.

Läs vidare »

Branschrapport 2019: Svensk tandvård fungerar bra

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2019 11:30 CEST

Vuxentandvården fungerar bra och är uppskattad hos patienterna. Tandhälsan har stadigt förbättrats sedan det statliga tandvårdsstödet infördes 2008.

Svensk vuxentandvård och det statliga tandvårdsstödet fungerar bra. Inom barn- och ungdomstandvården, som finansernas av regionerna, finns det däremot behov av reformer och förbättringar. Där täcker inte dagens ersättningssystem kostnader för patienter med mer omfattande tandvårdsbehov och den fasta ersättningen behöver kombineras med en ersättning per utförd åtgärd.

Privattandläkarnas branschrapport visar att den privata tandvården är en viktig samhällsaktör. 60 procent av alla vuxna går till en privat vårdgivare och merparten av den avancerade tandvården utförs av privata vårdgivare. Tandvården är också mycket uppskattad av patienterna.

– Vi är stolta över vårt bidrag till välfärden. När en klar majoritet av alla vuxna går till en privat vårdgivare och 98 procent av befolkningen bor i en kommun med privat mottagning, visar det tydligt att den privata tandvården är en mycket viktig samhällsaktör, säger Merit Lindberg, VD för Privattandläkarna.

Privattandläkarnas branschrapport, som är den femte i ordningen, innehåller statistik, fakta och trender inom tandvården.

– Vuxentandvården fungerar bra, men dessvärre ser vi inte samma utveckling inom den offentligt finansierade barn- och ungdomstandvården, där tandhälsan tyvärr försämrats hos förskolebarn. Det är ett tydligt tecken på att den helt kapiterade ersättningen inom barn- och ungdomstandvården har spelat ut sin roll, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef hos Privattandläkarna.

Läs mer: Branschrapport 2019

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Vuxentandvården fungerar bra och är uppskattad hos patienterna. Tandhälsan har stadigt förbättrats sedan det statliga tandvårdsstödet infördes 2008.

Läs vidare »

Bra att fusk inom tandvården beivras

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2019 10:00 CEST

I dag presenterade Rapport en undersökning, som visar att vårdgivare som medvetet överutnyttjar tandvårdsstödet tillåts att fortsätta med sin verksamhet.

Tandvården i Sverige fungerar mycket bra och har ett högt förtroende hos allmänheten. År efter år så är tandvården den mest uppskattade samhällstjänsten, med de nöjdaste patienterna, enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Tyvärr finns det ett fåtal aktörer som missbrukar det statliga tandvårdsstödet och bedriver patientosäker tandvård. Privattandläkarna har sedan länge arbetat för att berörda myndigheter, Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ska vidta kraftfulla sanktioner mot vårdgivare som missbrukar tandvårdsstödet. Försäkringskassan har riktat om sitt kontrollarbete, från slumpmässiga efterhandskontroller, till riktade kontroller mot vårdgivare där det finns indikationer på medvetet överutnyttjade. Privattandläkarna välkomnar detta.

- Det är positivt att Försäkringskassan fått möjlighet att avansluta oseriösa vårdgivare och de bör så snart de upptäcker fusk använda sig av den möjligheten, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Privattandläkarna vill dock betona att sanktionerna att avansluta vårdgivare eller neka vårdgivare anslutning är kraftfulla sanktioner. Det är därför av yttersta vikt att sanktionerna tillämpas rättssäkert.

- En patient som går till en medlem hos Privattandläkarna omfattas av Privattandläkarnas överenskommelse med Konsumentverket, som bland annat innehåller garantier på protetik (konstgjorda tänder). Det är tandvårdsmarknadens bästa konsumentskydd, konstaterar Lars Olsson, näringspolitisk chef hos Privattandläkarna.

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

I dag presenterade Rapport en undersökning, som visar att vårdgivare som medvetet överutnyttjar tandvårdsstödet tillåts att fortsätta med sin verksamhet. Tandvården i Sverige fungerar mycket bra och har ett högt förtroende hos allmänheten. År efter år så är tandvården den mest uppskattade samhällstjänsten, med de nöjdaste patienterna, enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Läs vidare »

Nu måste regeringen agera!

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 13:42 CEST

Förra veckan lämnade Skatterättsnämnden förhandsbesked i tre ärenden gällande moms vid uthyrning av vårdpersonal. En oenig Skatterättsnämnd beslutade att vårdgivare ska betala moms när de anlitar externa tandläkare som konsulter.

- Det är dags att regeringen tar sitt ansvar. Regeringen måste förtydliga lagstiftningen, så att det blir tydligt att alla led i vårdutförandet är momsbefriat. Det ska inte spela någon roll om patienten får tandvård på sin ordinarie mottagning eller om patienten remitteras till en annan mottagning, säger Merit Lindberg, vd, Privattandläkarna.

Beslutet innebär att det kommer att bli svårare att bedriva tandvård i glesbygden, eftersom patienterna troligtvis kommer att vara tvungna att åka flera mil för att träffa en specialisttandläkare, i stället, för som i dag, att specialisttandläkaren kommer till patientens ordinarie tandläkarmottagning.

Att Skatterättsnämnden var oenig visar att frågan är juridiskt svårtolkad. Ledamöter i Skatterättsnämnden betonar att detta inte är en fråga som varit föremål för prövning i EU-domstolen.

Nu gällande tolkning av momsfrågan för uthyrning av vårdpersonal är inte rimlig. En vårdgivare ska betala moms om specialisttandläkaren kommer till dennes mottagning, men det ska inte betalas moms om patienten remitteras till en annan tandläkarmottagning.

Besluten i Skatterättsnämnden kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, vilket är en trolig utgång då Skatterättsnämnden var oenig. Privattandläkarna menar att Skatteverket bör skjuta upp datumet för när deras rättsliga ställningstagande träder i kraft, tills dess att frågan är rättsligt slutgiltigt avgjord. 

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Förra veckan lämnade Skatterättsnämnden förhandsbesked i tre ärenden gällande moms vid uthyrning av vårdpersonal. En oenig Skatterättsnämnd beslutade att vårdgivare ska betala moms när de anlitar externa tandläkare som konsulter.

Läs vidare »

Region Blekinge – Årets bästa region för barn- och ungdomstandvård

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 14:15 CEST

Region Blekinge är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Bästa region för barn- och ungdomstandvård.

– Region Blekinge belönas för sitt framsynta och ansvarstagande perspektiv på barn- och ungdomstandvården, säger Caroline Nordqvist Orsucci, styrelseordförande för Privattandläkarna.

Jurys motivering i dess helhet lyder:
”Region Blekinge utmärker sig genom att avtalet för barn- och ungdomstandvården innehåller två delar som idag är unika:
- Högkostnadsersättning,
- Ersättning för akut behandling av barn, listade hos annan vårdgivare.”

Om Privattandläkarna Award:
Privattandläkarna Award delas ut sedan 2018. Priset finns i fyra kategorier: 1) Årets tandvårdsföretag 2) Årets tandvårdsmottagning 3) Årets marknadsförare av medlemskapet, och 4) Bästa region för barn- och ungdomstandvård.
Vinnaren i kategorin årets bästa region för barn- och ungdomstandvård utses av Privattandläkarnas styrelse medan vinnarna i övriga priskategorier utses genom röstning bland medlemmarna. Mer information om Privattandläkarna Award finns på www.ptl.se

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Kommunikationschef
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Region Blekinge är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Bästa region för barn- och ungdomstandvård.

Läs vidare »

Privattandläkarna Award 2019 – Årets tandvårdsmottagning respektive Årets marknadsförare av medlemskapet

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 14:08 CEST

Tandhälsan Nälden AB är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Årets tandvårdsmottagning medan Tandhälsan Fårösund är vinnare i kategorin Årets marknadsförare av medlemskapet.

Årets tandvårdsmottagning 2019 tilldelas en mottagning som under 2018 utmärkt sig genom ett gott patientomhändertagande och bidragit till den privata tandvårdens höga kvalitet. I år går priset till Tandhälsan Nälden AB. Motiveringen lyder:

”Patienterna bemöts med stor klinisk skicklighet och omsorg. Tandhälsan Nälden AB är en pärla till mottagning.”

Priset “Årets marknadsförare av medlemskapet 2019” tilldelas ett medlemsföretag som under 2018 utmärkt sig genom att marknadsföra Privattandläkarnas varumärke och synliggöra sitt medlemskap i Privattandläkarna gentemot patienter och allmänhet. I år går priset till Tandhälsan i Fårösund, en del av Praktikertjänst, och Peter Stade. Motiveringen lyder:

”Peter är ett sant föredöme och en förebild. Han ser till att i alla lägen marknadsföra medlemskapet i Privattandläkarna på bästa vis.”

Att vara medlem i Privattandläkarna innebär en extra trygghet för patienten, som bland annat omfattas av Privattandläkarnas unika Överenskommelse med Konsumentverket.

Om Privattandläkarna Award:
Privattandläkarna Award delas ut sedan 2018. Priset finns i fyra kategorier: 1) Årets tandvårdsföretag 2) Årets tandvårdsmottagning 3) Årets marknadsförare av medlemskapet, och 4) Bästa region för barn- och ungdomstandvård.
Vinnaren i kategorin årets bästa region för barn- och ungdomstandvård utses av Privattandläkarnas styrelse medan vinnarna i övriga priskategorier utses genom röstning bland medlemmarna. Mer information om Privattandläkarna Award finns på www.ptl.se

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Kommunikationschef
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 400 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se

Tandhälsan Nälden AB är årets vinnare av Privattandläkarna Award i kategorin Årets tandvårdsmottagning medan Tandhälsan Fårösund är vinnare i kategorin Årets marknadsförare av medlemskapet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • jabzcoaeb.agreyqnnogererfevfltxv@pkxtloz.scpesj
 • 073-537 19 36

Om Privattandläkarna

En medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige.

Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige. Genom att vara en samarbetspart och ett bollplank för myndigheter, politiker och media påverkar Privattandläkarna villkoren för tandvården utifrån våra ställningstaganden. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalité och öppenhet i tandvården.

För att patienter ska ha tillgång till god tandvård, krävs bra förutsättningar och villkor för de företag som ska erbjuda tandvården. Öppenhet, med både priser och kvalitet, är en förutsättning för en väl fungerande tandvårdsmarknad. Öppenhet möjliggör konkurrens på lika villkor, där patienterna fritt kan välja sin tandläkare.

Vår verksamhet närmast medlemmarna bedrivs i 22 lokalavdelningar utspridda över landet. Centralt bedrivs verksamheten av Sveriges Privattandläkarförening och dess servicebolag Svensk Privattandvård AB.

Läs mer om oss på www.ptl.se

Trygghet - Kvalité - Öppenhet

Adress

 • Privattandläkarna
 • Hantverkargatan 78, 3 tr
 • 112 38 Stockholm