Pressmeddelande -

PUSH DEVELOPMENT FÖRBEREDER UTDELNING AV AKTIER I DOTTERBOLAG

· Strax Service System A/S förbereds för notering i Norge eller Sverige. · Push startar två helägda dotterbolag, vilka vid höstens bolagsstämma föreslås delas ut till Pushs aktieägare. · Tidigare erbjudande till aktieägare om att bjuda på aktier i Eurobet Nordic har dragits tillbaka och ersätts med ett nytt erbjudande. Förutsättningarna för en gynnsam utveckling i Strax Service System A/S förbättras om bolaget noteras och ges en bred ägarkrets. Därför har Push Development börjat förberedelser för att notera bolaget. Ett steg i detta arbete är att utvärdera för- och nackdelarna med att notera bolaget i Norge resp. Sverige. En förutsättning för notering är bekräftad turn around. För att skapa ett brett ägande i Strax Service System A/S kommer Push Development att inför noteringen dela ut hela eller delar av sitt innehav i Strax Service System A/S. För att skapa avstämningsbolag med spritt ägande kommer Push Development i juni att starta två helägda dotterbolag. Varje aktie i de nystartade bolagen kommer att ha ett kvotvärde om 1 öre. Styrelsen kommer föreslå höstens ordinarie bolagsstämma att dela ut samtliga aktier i dess två bolag till Push Development ABs aktieägare. En aktie i moderbolaget kommer att berättiga till 1 aktie i vardera dotterbolagen. Erbjudandet offentliggjort den 9 maj, riktat till aktieägare som anmäler sig att bjuda på Push Developments innehav i Eurobet Nordic, har av formella skäl dragits tillbaka och ersätts av ett nytt erbjudande; · Aktieägare, vilka på avstämningsdagen den 12 maj innehade minst en börspost, erbjuds att under perioden 29 maj till 9 juni - via ett anbudsförfarande - köpa aktier i Eurobet Nordic, vilka ägs av Push. · Erbjudandet är begränsat och får av legala skäl ej uppgå till 1 miljon euro eller mer. Därför utbjuds - beroende på slutpris - lägst 2.250 och högst 3.000 aktier. · Aktieägare med minst en börspost kommer att via brev erhålla budsedel och erbjuds att lämna bud på hur många aktier man önskar köpa och till vilket slutpris. · Lägsta bud är 3.000 kr, högsta 4.0000 kr. Detta ger ett värde på hela Eurobet Nordic på lägst 120 MSEK och högst 160 MSEK. · Tilldelning sker från högsta bud och nedåt. · Push kommer att administrera och distribuera de VPC-anslutna aktierna till de budgivare vars bud har godtagits. · Erbjudandet understiger en miljon euro, varför prospektkrav ej föreligger. Frågor besvaras av VD Carl-Johan Kjellander 070-796 14 38. Se även www.pushdevelopment.com och www.systematiska.se. Lund den 29 maj 2006 Push Development AB (publ)

Ämnen

  • Ekonomi, finans