Pressmeddelande -

Ratos: Split och inlösen genomförd

Årsstämmans beslut den 4 april om en obligatorisk inlösen kombinerad med en split 3:1 har registrerats av Bolagsverket. Som ett resultat av inlösenförfarandet har Ratos aktiekapital nedsatts med 338 833 429 kr och 1 509 541 260 kr kommer att utskiftas till aktieägarna. Vidare har den av årsstämman beslutade återställande fondemissionen om 338 833 429 kr genom överföring från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier registrerats. Per den 17 maj, dvs efter genomförd split, inlösen och återställande fondemission, uppgår Ratos aktiekapital till 1 016 500 287,60 kr fördelat på 161 349 252 aktier, varav 42 330 890 A-aktier och 119 018 362 B-aktier. Ratos innehav av egna aktier uppgår till 2 450 172 B-aktier. Kvotvärdet per aktie efter ovanstående åtgärder är 6,30 kr. Inlösenlikviden om 19 kr per inlösenaktie kommer att utbetalas till Ratos aktieägare den 22 maj. Tidigare under våren lämnade Ratos också en ordinarie utdelning om ca 715 Mkr, motsvarande 9 kr per aktie (8,50). I enlighet med IFRS kommer, som följd av split och inlösen, historiska aktiedata att divideras med faktorn 2,15. För ytterligare information: Anna-Karin Celsing, Informationschef, 070-399 62 39 Kommande informationstillfällen från Ratos: Delårsrapport januari-juni 2006 24 augusti 2006 Delårsrapport januari-september 2006 10 november 2006

Ämnen

  • Ekonomi, finans