Skip to main content

Kontaktpersoner

 • Analyst
 • krunisyglftovkfiffwver.livbvtihainvkdsrjtromhezhpd@redkaeye.jase

 • Analyst
 • tomaiekfvlneolbcuxcls.vvjrtsphotcwteysrorbeck@redeslbdye.snhe

 • Life Science Analyst
 • arvid.necander@redeye.se

 • Life Science Analyst
 • anezdreas.kvixjoist@redeyeqagzuw.suvaje

 • Investor Surveys
 • thomas.nyberg@redeye.se

 • johan.ekstrom@redeye.se
 • +46 766 33 88 51

 • Corporate Broking
 • Corporate Broking
 • kunvjan.lundfystrohmm@redeye.smbfge
 • +46 704 52 71 22

 • Corporate Advisory
 • joimhabxahn.hozjksqnpslmbeygygueljdmpfglrg@rfikzedvfeyqee.se
 • +46 704 33 29 10

 • Corporate Finance
 • lh ljygkeyzhlauf.ekekrnjrgpoanjtmktzdger@rusedjkeye.se
 • +46 707715511