Gå direkt till innehåll
Scenkonstkollektivet Potato Potato är ny mottagare av verksamhetsstöd från Region Skånes kulturnämnd. Bild från deras senaste föreställning ”Min morfar prosten”. Foto: Alexandra Hall
Scenkonstkollektivet Potato Potato är ny mottagare av verksamhetsstöd från Region Skånes kulturnämnd. Bild från deras senaste föreställning ”Min morfar prosten”. Foto: Alexandra Hall

Pressmeddelande -

Region Skånes kulturbudget för 2021 – Ett inkluderande kulturliv för alla

Stabilitet och framåtanda är ledorden för kulturnämndens preliminära budget för 2021. För första gången baseras budgeten på Region Skånes nya regionala kulturplan. Trots ansträngt läge på grund av pandemin avsätts extra medel till sökbara utvecklingsprojekt.

Kulturnämndens verksamhetsplan utgår från de prioriterade utvecklingsområdena i Region Skånes nya regionalakulturplan: Konstnärlig utveckling, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Kultur för barn och unga samt Digital utveckling.

– Jag är oerhört glad att vi trots ett ansträngt läge har möjlighet att satsa på kulturen och att vi kan gå väl rustade in i en ny kulturplaneperiod med en stärkt finansiering till kulturnämnden från regionfullmäktige på 11 miljoner kronor, säger Magnus Lunderquist, (KD) ordförande Region Skånes kulturnämnd.

– Med en stärkt finansiering samt med den nya regionala kulturplanen som utgångspunkt finns det förutsättningar för oss kulturpolitiker att kroka arm med andra politikområden för att nå målen om att den av oss gemensamt finansierade kulturen ska vara till för alla, säger Cristina Glad, (L) 1:e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Oförändrat stöd till centrala kulturverksamheter

Covid-19 har påverkat hela samhället. Inte minst har kulturlivet drabbats hårt av pandemins effekter. Pandemin har också visat på hur viktigt det är med en väl fungerande och stark kulturell infrastruktur. I budgeten för 2021 har Region Skånes kulturnämnd därför valt att skapa stabilitet genom att lämna stöden till centrala kulturverksamheter oförändrade. Uppräkningar och förstärkningar beslutar kulturnämnden om den 18 februari då verksamhetsplan och budget för 2021 fastställs efter det att nämnden fått besked om hur stor den statliga medfinansieringen för regional kulturverksamhet blir.

Kulturnämnden har dock redan nu valt att stödja ytterligare fem verksamheter som spelar en viktig roll för den kulturella infrastrukturen. Det är Scenkonstkollektivet Potato Potato och Malmö Dockteater, två fria grupper som har en unik position i scenkonstsverige, Gylleboverket, ett konsformsövergripande kulturhus på Österlen, Frantzwagner Sällskapet som verkar för att bevara och utveckla romsk kultur samt Folkets hörna, ett initiativ som synliggör etablerade och nya författarskap i Skåne.

Viktigt att blicka framåt och våga satsa

Samtidigt som stort fokus ligger på att hantera pandemins effekter på det regionala kulturlivet och den kulturella infrastrukturen är det viktigt att blicka framåt och våga satsa på en fortsatt utveckling av det skånska kulturlivet. Kulturnämnden har därför även avsatt extra medel i budgeten för att under 2021 kunna utlysa produktionsstöd, utvecklingsstöd samt olika tematiska stöd. En annan viktig insats under året är att kulturförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka villkoren för konstnärligt skapande.

– För oss som politiker är det viktigt att vi på alla nivåer värnar den konstnärliga friheten. Vår uppgift är att ge konstnärer och kulturskapare förutsättningar att just skapa och att vi politiker håller armlängdsavstånd till konstens och kulturens innehåll och uttryck, säger Magnus Lunderquist, (KD) ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget

Detta är den första verksamhetsplanen och budgeten som baseras på den nya regionala kulturplan för Skåne som gäller under perioden 2021-2024.
Kulturnämndens preliminära budget för 2021 omsluter 556,3 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige har ökat med 11 miljoner jämfört med föregående år och uppgår därmed till 324,3 miljoner kronor för 2020. I kulturnämndens framställan till Statens kulturråd om statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen har nämnden gjort en hemställan om statlig medfinansiering på totalt 232 miljoner kronor vilket är en ökning med 30,1 miljoner kronor jämfört med 2020. Kulturrådets beslut om den statliga finansieringen enligt kultursamverkansmodellen tas tidigast i slutet av januari 2021. Uppräkningen från staten har därför tillsammans med en del av ökningen av regionbidraget från regionfullmäktige ännu inte fördelats. Verksamhetsplan och budget för 2021 kommer att tas upp igen för beslut på kulturnämndens sammanträde den 18 februari 2021 när nämnden fått beslutet från Statens kulturråd.

Beslut och handlingar

Samtliga ärenden vid kulturnämndens sammanträde den 3 december beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordning och handlingar finns publicerade på Region Skånes hemsida.

Kulturnämnden
ordförande Magnus Lunderquist (KD) 0731-51 42 47
1:e vice ordförande Cristina Glad (L) 0708-16 85 70

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977