Skip to main content

Information till våra kunder med anledning av Coronaviruset

Nyhet   •   Mar 19, 2020 15:05 CET

Med anledning av Coronaviruset följer OneCo-koncernen dagligen utvecklingen både externt i de länder som vi har verksamhet i och internt inom våra olika bolag.

Hur vi arbetar och vilka åtgärder som vidtagits skiljer sig något åt beroende på vilka råd och anvisningar som myndigheter beslutat i respektive länder.

Vi vill informera Er om hur vi arbetar och vilka åtgärder som har vidtagits i Sverige inom Relacom AB samt OneCo Sverige AB och dess dotterbolag.

Krisledning
I slutet av februari aktiverade vi vår krisledningsgrupp med anledning av Coronavirusets utveckling. Den svenska krisledningsgruppen består av den gemensamma ledningsgruppen för all verksamhet i Sverige uppbackat av sakkunniga medarbetare som arbetar fokuserat på frågor relaterade till Corona. Vi för också löpande dialog och tar kontinuerlig hjälp av våra nya ägare OC Industrier AS och med systerbolag inom OneCo-koncernen.

Kontinuitet
För närvarande ser vi inte någon påverkan på vår leveransförmåga och vi har för avsikt att fortsätta tillhandahålla beställt arbete.

Vi uppmanar er att inte mer än absolut nödvändigt minska det normala orderflödet då det för oss är av största vikt att hålla verksamheten igång och fortsätta utföra uppdrag. Detta tror vi är av största vikt inte bara för vår verksamhet utan också för all affärsverksamhet i Sverige. Utan ett intakt näringsliv stannar Sverige.

Vi har uppdaterat och anpassat de kontinuitetsplaner som finns i respektive bolag och vidtagit åtgärder för att minska smittspridning och öka redundansen i verksamheten.

För att både upprätthålla den dagliga driften och minska risken för smittspridning arbetar vissa funktioner hemifrån och andra alternerar mellan att arbeta på kontor/lager eller hemma.

Vår fältpersonal fortsätter att arbeta hos våra kunder för att upprätthålla vår service samt att säkerställa att samhällsviktig infrastruktur fortsätter att fungera som vanligt. Vi har dock infört rutiner för ett utökat skydd både av kunder och av vår egen personal. Mer om detta nedan.

Vi har en verksamhet som är spridd över landet och kan vid behov omfördela resurser mellan olika områden.

Riktlinjer för anställda, konsulter och underentreprenörer
Sedan början av mars 2020 har vi säkerställt att nedanstående riktlinjer följs av våra anställda, konsulter och underentreprenörer kring Corona.

Förutom instruktioner om god handhygien, hålla avstånd (minst 1,5 meter), nysa eller hosta i armveck, använda handsprit som levererats ut till alla kontor och tekniker, har nedanstående riktlinjer upprättats:

-Anställd med smitta eller misstanke på smitta (feber, hosta och andra luftvägssymtom) får ej vistas i eller besöka våra egna kontor eller någon kunds eller leverantörs kontor. För anställd som har en nära anhörig som är smittad eller om misstanke på smitta finns gäller samma regel.

-Externa samlingar, möten, kurser, sammankomster etcetera är tillsvidare ej tillåtna.

-Alla som har möjlighet ska arbeta hemifrån.

-Undvik i möjligaste mån fysiska möten och resor. Använd istället telefon, Skype och Teams.

-Undvik i möjligaste mån platser där människor är fysiskt nära varandra, tex folksamlingar, kollektivtrafik, m.fl.

-Fältpersonal har särskilt instruerats nya generella riktlinjer avseende utförandet av arbete i fält. Dessa omfattar bland annat att;

  • Vara särskilt uppmärksam på det egna hälsotillståndet under arbetsdagen och att vid symptom, omgående kontakta närmaste ledare via telefon,
  • Rengöra händer och alltid fråga om personer i närheten är friska innan uppdrag påbörjas,
  • Om alla är friska ska uppdrag utföras,
  • Om det finns personer som är sjuka, bedöm om det är möjligt att hålla avstånd (minst 1,5 meter) och utföra uppdraget utan risk för smitta,
    • Om det är möjligt, genomför uppdraget
    • Om inte, lämna platsen och klarrapportera orsak.
  • De som har laptop ska ta med denna hem efter varje arbetsdag.
  • Särskilda rutiner har upprättats för lagerhantering

Vid behov kommer nya riktlinjer att upprättas och delges våra anställda.

Uppdaterad information
Vi kommer kontinuerligt uppdatera Er som kund om sådan information som med anledning av Coronaviruset är relevant för Er att känna till.

Vi följer dagligen upp situationen. Om vi exempelvis ser en ökande personalfrånvaro eller brist i materialtillgång som får inverkningar på vår förmåga att utföra beställt arbete eller om vi stöter på andra hinder när vi utför beställda uppdrag kommer vi att kontakta Er och i samråd med er prioritera och rådgöra.

Om ni har några frågor så kontakta den hos oss som ni brukar tala med. Vi ser fram emot en god löpande dialog mellan oss.

Vänligen,

Patrik Johansson
Verkställande direktör
Relacom AB
OneCo Sverige AB
OneCo Kraftteknik AB
OneCo Infra AB
OneCo Energimätning AB

Bifogade filer

PDF-dokument