Pressmeddelande -

EU-nämnden fredagen den 12 maj

Fredsprocessen i Mellanöstern Utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga Stödprogram för kultur och media EU-nämnden sammanträder fredagen den 12 maj klockan 9.30 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter. Sammanträdet inleds med samråd inför rådets möte för allmänna frågor och yttre förbindelser den 15-16 maj. Rådet ska då bland annat inleda förberedelserna för Europeiska rådets junimöte och diskutera ökad insyn i rådsarbetet och åtgärder för att främja EU-debatten. Statssekreterare Lars Danielsson samråder med EU-nämnden om dessa frågor. Bland de utrikespolitiska frågorna, som kabinettssekreterare Hans Dahlgren samråder med nämnden om, ska rådet diskutera och anta slutsatser om den israelisk-palestinska fredsprocessen, Västra Balkan, Sudan och Iran. Slutsatser kan också bli aktuellt om utvecklingen i Irak och om hur EU kan stödja en demokratisk utveckling i Nepal. Tillsammans med försvarsministrarna ska utrikesministrarna i rådet även behandla frågor om samverkan mellan civila och militära resurser i EU:s krishantering och om hur EU kan bistå sina medborgare vid kriser runt om i världen. Försvarsministrarna ska dessutom behandla utvecklingen av unionens resurser för militär krishantering. Försvarsminister Leni Björklund samråder med EU-nämnden om försvarsfrågorna. Rådet ska också diskutera läget i WTO-förhandlingarna. Denna fråga föredrar statsekreterare Lars-Olof Lindgren i EU-nämnden. Inför utbildnings- och kulturrådets möte den 18-19 maj samråder därefter statssekreterare Claes Ånstrand med EU-nämnden om stödprogrammen för kultur och filmindustrin under perioden 2007-2013. Rådet ska också diskutera förslaget till ändringar i TV-direktivet. Statssekreterare Lise Berg samråder med EU-nämnden om ett stödprogram för vänortsverksamhet och för organisationer verksamma på EU-nivå. Sist på fredag samråder statsekreterare Kerstin Eliasson med EU-nämnden om utbildningsfrågorna. Det gäller bland annat slutsatser om en gemensam måttstock för språkkunskaper och en överenskommelse i rådet om nyckelkompetenser för livslångt lärande. Rådet ska även diskutera utbildningsaspekterna i översynen av strategin för hållbar utveckling och fördelningen av medel inom utbildningsstödet under den kommande programperioden. Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar Jakob Nyström EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16

Ämnen

  • Politik