Pressmeddelande -

Fler metoder tillåts i kampen mot den grova brottsligheten

Polisen ska få använda tvångsmedel som hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning för att hindra vissa grova brott. Det är innehållet i ett regeringsförslag som en majoritet i justitieutskottet i dag har sagt ja till. I dag får tvångsmedlen användas endast för att utreda ett brott som redan begåtts. Med det nya förslaget blir det möjligt att förebygga eller förhindra mycket allvarliga brott. Tvångsmedlen som ska få användas är hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och postkontroll. Det kommer att krävas att en domstol ger sitt tillstånd. Tillståndet får beviljas för endast en månad åt gången. Brott mot rikets säkerhet De brott som omfattas av förslaget är terroristbrott, vissa högmålsbrott, brott mot rikets säkerhet och allmänfarliga brott - med andra ord brott som Säkerhetspolisen, Säpo, ska bekämpa. Även vissa mycket allvarliga brott som den öppna polisen bekämpar omfattas om syftet med brottet är att påverka till exempel domare och åklagare eller nyhetsförmedlare och journalister. Det kan handla om brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov och olaga frihetsberövande. Lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2006. Kd, v, c och mp är emot förslaget men av olika skäl Kd, v, c och mp säger nej till förslaget med olika motiveringar. Kristdemokraterna och Centern är i princip positiva till att tillåta hemliga tvångsmedel i kampen mot allvarliga brott. Men partierna anser att regeringens föreslag innebär att de hemliga tvångsmedlen kommer att kunna användas på alltför lös grund. De vill också att det införs en skyldighet för polisen att i efterhand underrätta en person som blivit utsatt för hemliga tvångsmedel. Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att förslaget innebär ett alltför långtgående intrång i den personliga integriteten. De anser vidare att det inte finns något som visar på att hemliga tvångsmedel är effektivt för att förhindra brott. Ja till förslag om buggning Justitieutskottet har också sagt ja till regeringens förslag om buggning, det vill säga hemlig rumsavlyssning. Läs mer i separat pressmeddelande. Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 31 maj. Debatten sänds via webb-tv. För mer information: Kontakta Lars Franzén, föredragande i justitieutskottet, på telefonnummer 08-786 42 25. Justitieutskottets ledamöter Dokument: Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU30 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Regeringens proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=45&sq=1&ID=aytdyt7D6_5_11 Ingeborg Granlund Informationsenheten, tfn 08-786 57 38/ 020-349 000

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor