Pressmeddelande -

Försvaret ska kunna hjälpa polisen bekämpa terrorism

Polisen får större möjligheter att be Försvarsmakten om hjälp för att bekämpa terrorism. Majoriteten i justitieutskottet ställde sig på tisdagen bakom regeringens förslag. Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att uppgiften att bekämpa brott även i fortsättningen ska vara en rent polisiär angelägenhet och säger därför nej till förslaget. Förslaget betyder att resurser från Försvarsmakten ska kunna sättas in för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot terroristbrott. Försvarsmakten ska då alltid ledas av polisen. Polisen har och ska även fortsätta att ha huvudansvaret för att bekämpa terrorism i Sverige. Men justitieutskottet håller med regeringen om att samhället bör använda de samlade resurserna hos både polisen och Försvarsmakten på ett effektivt sätt för att bekämpa terrorism. Terroristangrepp från luften eller till sjöss Rikspolisstyrelsen ska kunna be Försvarsmakten om hjälp med insatser som kan innebära våld eller tvång mot enskilda personer. Polisen ska få göra det bara om man själv inte har sådana särskilda resurser som behövs. Det kan handla om att ingripa mot terroristangrepp från luften eller till sjöss. Polisen kommer som huvudregel att kunna be Försvarsmakten om hjälp bara om regeringen först har sagt ja till det. I vissa situationer ska polisen inte behöva regeringens godkännande. Det gäller brådskande fall som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2006. V och mp reserverar sig Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att terrorism är brottsliga handlingar, inte krigshandlingar, och därför ska bekämpas inom ramen för det öppna, civila samhället. Polisen bör därför även fortsättningsvis ha våldsmonopol i samhället. Partierna ser en fara i att sammanblanda polisens och militärens roller i samhället och vill i stället att polisens egna resurser för att förhindra terroristhandlingar ska bli bättre. Partierna säger därför i en gemensam reservation nej till regeringens förslag. För mer information: Ring Mattias Möller, föredragande i justitieutskottet, på telefon 08-786 43 48. Justitieutskottets ledamöter http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=5504 Planerad dag för debatt och beslut: Debatt fredagen den 5 maj och beslut onsdagen den 10 maj. Debatten sänds via webb-tv. Dokument Regeringens proposition 2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/59022 Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU17 Stöd till polisen vid terrorismbekämpning Magnus Korkala Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event