Pressmeddelande -

Kampsportsmatcher med våld mot huvudet ska kräva tillstånd

Det ska i framtiden krävas tillstånd för matcher i kampsport som tillåter våld mot motståndarens huvud. Arrangörerna ska få tillstånd bara om tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. Kulturutskottet sade på torsdagen ja till regeringens förslag. I dag finns inget annat förbud mot kampsporter än förbudet mot professionell boxning. De regler som nu föreslås ska gälla tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatcher i kampsport som tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud. Den som ordnar kampsportsmatch utan tillstånd eller i strid med ett villkor ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom kan tävlande och andra som medverkar vid kampsportsmatch som anordnas utan tillstånd dömas till böter. Syftet är att skydda deltagarna Kulturutskottet anser att det av medicinska skäl behövs lagregler om kampsporterna. Syftet med reglerna bör vara att skydda deltagarna. Utskottet konstaterar att hjärnskador intar en särställning när det gäller risken för allvarliga skador. Mot denna bakgrund anser utskottet att kampsporter där det tillåts våld mot huvudet bör särbehandlas. Den nya lagen ska börja gälla den 1 september 2006. Lagen ska dock inte tillämpas på professionell boxning förrän den 1 januari 2007, då lagen om förbud mot professionell boxning upphör att gälla. Det införs också övergångsbestämmelser som innebär att kampsportsmatcher, utom i professionell boxning, får anordnas utan tillstånd till och med den 31 december 2006. Moderaterna och Vänsterpartiet reserverar sig Moderaterna menar att syfte med den nya lagen måste vara att komma åt framför allt oseriösa arrangörer och avarter av kamsporter. Lagen får enligt partiet inte bli en byråkratisk börda för seriösa, etablerade kampsporter och arrangörer. Vänsterpartiet säger nej till regeringens förslag. Partiet menar att reglerna förmodligen innebära att professionell boxning och andra kampsporter som i dag genomförs inte kommer att få tillstånd. Tillståndsprocessen blir då helt onödig och kostnadskrävande. Partiet framhåller också vikten av att idrotten självständigt inom givna ramar får utforma sina säkerhetsregler. För mer information: Ring Maria Lindh Sjöström, föredragande i kulturutskottet, på telefon 08-786 42 56. Kulturutskottets ledamöter Planerad dag för debatt och beslut: Torsdagen den 15 juni. Debatten sänds via webb-tv. Dokument Regeringens proposition 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/59843 Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU29 Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Magnus Korkala Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor