Pressmeddelande -

KU klar med granskningen av regeringen

Konstitutionsutskottet (KU) blev på torsdagen klar med sin granskning av regeringen. KU har behandlat 38 anmälningar från riksdagsledamöterna. Här följer ett urval av resultaten från granskningsbetänkandet 2005/06:KU20. Regeringen har lämnat många propositioner på kort tid Under de tre första veckorna i mars 2006 lämnade regeringen till riksdagen ungefär hälften av riksdagsårets alla propositioner och skrivelser. KU är medvetet om att det kan finnas omständigheter som gör att regeringen inte kan styra över avlämnandet i ett enskilt fall. Men KU utgår från att regeringen tar ytterligare initiativ för att undvika anhopningar till vissa tider. Flygplansprojektet Neuron KU har granskat regeringens handläggningen av frågan om ett svenskt deltagande i flygplansprojektet Neuron. Riksdagen har tidigare uppmanat regeringen att ge riksdagen möjlighet att formellt godkänna utvecklingen och anskaffning av viktigare materialprojekt. KU anser att regeringen har följt riksdagens uppmaning. De ledamöter som tillhör Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern reserverar sig. Militärövningen Snowflake Sverige bjöd in andra länder till militärövningen Snowflake som genomfördes tidigare i år. KU kan inte dra någon annan slutsats än att regeringen har brustit i sina rutiner för beredningen av militörövningen. Regeringens utgångspunkt har varit att de personer från andra länder som deltar i övningar tillsammans med Sverige inte ska ha gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser, tortyr eller brott mot mänskligheten. Försvarsminister Leni Björklund har dessutom gett uttryck för uppfattningen att krigsförbrytare som ändå kommit till Sverige skulle kunna lagföras här. KU finner försvarsministerns uttalande anmärkningsvärt med hänsyn till att åklagare prövat en anmälan mot en rysk officer som deltog vid övningen och då funnit att hinder förelegat mot lagföring på grund av immunitet. Militärt samarbete med Saudiarabien KU har granskat om ett ramavtal om militärt samarbete med Saudiarabien strider mot gällande svensk krigsmateriellagstiftning och principerna för svensk utrikespolitik. KU konstaterar att det inte handlar om tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om krigsmateriel. De ledamöter som tillhör Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig. Statsministern om två avvisade egyptier KU har kommit fram till att statsminister Göran Perssons uttalanden om två avvisade egyptier syftade till att för offentligheten förklara bakgrunden till regeringens beslut att avvisa egyptierna. KU menar att det är viktigt att statsråd visar återhållsamhet i uttalanden som kan vara till skada för enskilda människor och att uttalanden som statsråd gör är korrekta. Omlokaliseringen av Riksutställningar till Gotland KU konstaterar att regeringen har uppfyllt grundlagens beredningskrav när den beslutat att omlokalisera Riksutställningar till Gotland. Men KU noterar också att beredningen av ärendet framstår som anmärkningsvärt forcerad. Leif Pagrotskys nominering av en ledamot i två statliga bolagsstyrelser KU har granskat dåvarande näringsminister Leif Pagrotskys nominering år 2004 av en ledamot i två statliga bolagsstyrelser. Ledamoten nominerades till omval under det att det förelåg misstankar om oegentligheter från ledamotens sida. Varje misstanke om oegentligheter kan, enligt KU, inte få den konsekvensen att vederbörande uppmanas att ställa sin plats till förfogande. KU menar också att Pagrotsky har vidtagit erforderliga åtgärder. Den ledamot som tillhör Miljöpartiet reserverar sig. Uttalande av Thomas Östros Näringsminister Thomas Östros har anmälts till KU för ett uttalande om de statliga bolagens tillhörighet till arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. KU konstaterar att ägarstyrningen av ett statligt bolag utövas främst vid bolagsstämman. KU menar att det inte är förenligt med aktiebolagslagens regler att regeringen eller enskilda statsråd skulle styra de statliga bolagen genom uttalanden i medier eller inlägg i den offentliga debatten. Uttalande av Morgan Johansson Statsrådet Morgan Johansson har anmälts till KU för ett antal uttalanden i samband med att Migrationsverket polisanmälde fall av misstanke om vanvård av asylsökande barn. KU menar att det i den situation som hade uppstått efter Migrationsverkets polisanmälan fanns ett intresse av att Morgan Johansson som statsråd med ansvar för socialtjänstfrågor skulle ge en kommentar. Enligt KU hade han givetvis ändå kunnat avstå från att yttra sig och borde i varje fall ha uttalat sig med större försiktighet. Broschyrer om budgetpropositionen på apoteket och posten Finansminister Pär Nuder har anmälts till KU för sitt agerande i samband med distribueringen av broschyrer om budgetpropositionen för år 2006 via Apoteket AB och Posten AB. KU konstaterar att distributionen av dessa broschyrer inte har inneburit att grundlagarna eller andra lagar har åsidosatts. De ledamöter som tillhör Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern reserverar sig. Göran Perssons hedersdoktorat vid Örebro universitet KU har granskat statsminister Göran Perssons mottagande av ett hedersdoktorat vid Örebro universitet. KU gör inget uttalande med anledning av granskningen. De ledamöter som tillhör Folkpartiet reserverar sig. För mer information: Ring Ingvar Mattson, biträdande kanslichef i konstitutionsutskottet, på telefon 08-786 58 54. Konstitutionsutskottets ledamöter http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=5554 Planerad dag för debatt: Fredagen den 9 juni. Debatten sänds via webb-tv. Dokument Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU20 Granskningsbetänkande Magnus Korkala Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000

Ämnen

  • Politik