Pressmeddelande -

Kulturutskottet vill att regeringen klargör SVT:s möjligheter att sälja rättigheter till offentlig visning

Kulturutskottet föreslog på torsdagen att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att analysera och klargöra vilka möjligheter Sveriges Television (SVT) har att sälja rättigheter till offentlig visning. SVT menar att kulturminister Leif Pagrotskys uttalanden om företagets försäljning av offentliga visningsrättigheter i samband med fotbolls-VM har lett till en oklar situation. Enligt anslagsvillkoren för SVT ska allmänheten ha tillgång till företagets sändningar utan att behöva betala något mer än TV-avgiften. Regeringen föreslår nu att denna grundläggande princip ska föras in i lagen om TV-avgift, och utskottet ställer sig bakom detta. Kan SVT ta betalt av restauranger och kaféer? SVT har skrivit till utskottet och förklarat att Pagrotskys uttalanden gör att det är oklart för företaget vad regeringen menar med formuleringen i anslagsvillkoren. Uttalandena har även lett till att det är oklart för SVT vad som kan anses utgöra sidoverksamhet och vilka riktlinjer som i dag gäller för att SVT ska få ägna sig åt sidoverksamhet som består av försäljning av rättigheter till offentligt framförande. Det är till exempel osäkert för SVT i vilka fall företaget kan begära ersättning för offentlig visning av TV-sändningar i restauranger och kaféer. Viktigt med klarhet för framtiden Utskottet tycker att det är viktigt att det för framtiden bringas klarhet i de frågor som SVT tar upp. Regeringen får därför i uppdrag att inför den nya tillståndsperioden som börjar 2007 analysera och klargöra SVT:s möjligheter att sälja rättigheter till offentlig visning. Regeringen ska också analysera hur denna verksamhet förhåller sig till den grundläggande principen att allmänheten ska ha tillgång till sändningarna utan annan betalning än TV-avgiften. Regeringen ska klargöra gränsdragningen mellan SVT:s kärnverksamhet och kompletterande verksamhet å ena sidan och sidoverksamhet å den andra. Regeringen ska också klargöra de rättigheter och möjligheter för SVT som följer av bestämmelserna i upphovsrättslagen. Utskottet menar att det är bråttom. Riksdagen ska kunna fatta ett eventuellt beslut redan hösten 2006. Ja till regeringsförslag om nästa tillståndsperiod Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med att man sade ja till regeringens förslag till villkor och riktlinjer för nästa tillståndsperiod för SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Riktlinjerna ska i huvudsak vara oförändrade och gälla under sex år med start den 1 januari 2007. För mer information: Ring Karin Josephson, föredragande i kulturutskottet, på telefon 08-786 57 56. Kulturutskottet ledamöter Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 31 maj. Debatten sänds via webb-tv. Dokument Regeringens proposition 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/60111 Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU28 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012 Magnus Korkala Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000

Ämnen

  • Massmedia