Pressmeddelande -

Utredning vill att riksrevisorerna rapporterar direkt till riksdagen

Riksrevisorerna ska i framtiden lämna sina granskningsrapporter över effektivitetsrevisionen direkt till riksdagen. I dag går de först till Riksrevisionens styrelse och till regeringen. Riksrevisionsutredningen vill skapa bättre överblick och tydlighet. På torsdagen beslutade utredningen om sitt delbetänkande. Förslagen kommer att överlämnas till riksdagsstyrelsen för fortsatt beredning.
Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar vart de statliga pengarna går och hur de används. Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer som är valda av riksdagen. Vid Riksrevisionen finns även en styrelse som består av representanter för alla partier i riksdagen. På riksdagsstyrelsens uppdrag följer den parlamentariska Riksrevisionsutredningen upp riksrevisionsreformen från 2003. Utredningen har konstaterat vissa problem i hanteringen av Riksrevisionens effektivitetsgranskningar, i styrelsens roll samt i
myndighetens ledningsstrukturer.
Hanteringen av effektivitetsgranskningar
Enligt utredningen behövs en enkel och entydig ordning för hanteringen av och besluten om effektivitetsgranskningarna. Det ska skapas så här:

  • Riksdagen och utskotten får huvudansvaret för att ta ställning till riksrevisorernas effektivitetsgranskningar.
  • Riksrevisorerna ska lämna sina effektivitetsgranskningar direkt till riksdagen som ansvarar för att lämna dem vidare till regeringen.
  • Regeringen ska senast inom tre månader rapportera till riksdagen vad man gjort eller tänker göra med anledning av en granskningsrapport.
Riksrevisionens styrelse avskaffas
Riksrevisionens styrelse förlorar sin uppgift att ta ställning till hur granskningsrapporterna ska hanteras. Utredningen föreslår därför att styrelsen från och med nästa valperiod ersätts av ett insynsråd, Riksrevisionens parlamentariska råd. Rådets uppgift ska vara att ge riksdagen insyn i Riksrevisionens verksamhet och fungera som ett organ för samråd mellan riksdagen och riksrevisorerna.
En riksrevisor får utökat administrativt ansvar
En av de tre riksrevisorerna har i dag ansvar för Riksrevisionens administrativa ledning. Utredningen föreslår att denna riksrevisor från och med 2010 får ett utökat administrativt ansvar och blir ensam beslutsfattare i administrativa och organisatoriska frågor. Bakgrunden är att den nuvarande ordningen har skapat en svag beslutskompetens, en otydlighet om beslut och ansvar och en ineffektiv och dyr överbyggnad inom organisationen.
Utredningen går vidare
Riksrevisionsutredningen fortsätter sitt arbete. Utredningens uppdrag om Riksrevisionens internationella verksamhet, om den årliga revisionen och om effektivitetsrevisionens inriktning samt några övriga frågor kommer att redovisas i ett slutbetänkande under våren 2009. För mer information: Kontakta Ove Nilsson, huvudsekreterare, telefon 08-7864262, eller Peter Strand, biträdande sekreterare, telefon 08-7864880.

Ledamöter i Riksrevisionsutredningen

Magnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000

Ämnen

  • Riksdag