Pressmeddelande -

Antalet snattefonärenden ökar efter trög start

Enklare snatteriärenden ska i största möjliga mån utredas per telefon. Denna hantering prövas sedan januari månad i Polisområde Malmö. Efter ett beslut av Polismyndigheten i Skåne togs snattefonen i bruk den 11 januari. Snattefonen har utvecklats i samarbete med Svensk Handel i syfte att effektivisera handläggningen av snatterier och innebär att utredningen görs direkt på plats via telefon. Snattefonen infördes i Polisområde Malmö på prov. Starten har varit trög, men efter nya informationsinsatser har antalet ärenden ökat stadigt. Under april månad handlades 21 av de totalt 217 enklare snatteribrotten i Malmö som snabbutredning per telefon. - Målet är att 25 procent av alla snatterier ska kunna hanteras per telefon och vi är nu uppe i 10 procent, säger Mats Hammar på kriminaljouren i Malmö, så fortfarande saknas det en del. Dock innebär 21 snattefonärenden att drygt 50 resurstimmar under en månad kunnat läggas på annan verksamhet. När snattefonen startade informerades butikerna i flera av Malmös stora köpcentra, med tillång till lämpliga lokaler för förhör, om möjligheten att använda snattefonen vid enklare ärenden. Butikskontrollanter och väktare har också utbildats under tiden. - Det är inte bara de butiker som fått information av Polisen som använder snattefonen utan även andra, eftersom väktarna jobbar över hela Malmö. Tillsammans med Malmö Citysamverkan och Svensk Handel i Malmö har vi informerat olika företag om projektet. Vi har även informerat Securitas, Falcks, Prevaca, Centrumbevakning och Trygghetsgruppen, säger Hammar. Förhoppningen är nu att antalet ärenden ska öka i takt med att rutinen blir mer och mer etablerad. Faller försöket väl ut i Polisområde Malmö införs rutinen i hela Skåne. - Det finns ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att ett snatteri ska anses vara ett enkelt snatteriärende och därmed kunna utredas per telefon, säger Leif Thorsell för Skånepolisen. Bland annat måste identiteten på den som misstänks för snatteriet kunna fastställas på plats, han eller hon måste samtycka till att bli förhörd på telefon, telefonförhöret måste kunna genomföras i ett avskilt utrymme och den misstänkte måste kunna tala svenska. Anmälan görs till Skånepolisens länskommunikationscentral via ett särskilt telefonnummer. Därefter ringer en utredare upp och förhör både butikskontrollanten och den misstänkte snattaren på telefon under cirka 5 till 10 minuter. Ärendet är klart för redovisning till åklagaren samma dag och uppgifter om eventuella böter skickas med post. - På det här sättet får handlarnas butikskontrollanter mer tid över till övervakning av butikslokalerna och Polisen minskar sina handläggningstider. Samtidigt frigörs resurser i vår ingripandeverksamhet, säger Thorsell. Merima Lulic

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Regioner

  • Skåne