Pressmeddelande -

Ny rapport från Riksrevisionen: Okontrollerad kostnadsutveckling för tandvårdsstödet för äldre

Regeringens missbedömning av efterfrågan i kombination med konstruktionen av reformen har resulterat i att utgifterna för tandvårdsstödet för äldre blivit ostyrbara visar en granskning från Riksrevisionen. Riksrevisionen har granskat utformningen av tandvårdsförsäkringens ersättningssystem för äldre samt de åtgärder som regering och myndigheter vidtagit för att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll. Regeringen missbedömde hur efterfrågan och behandlingsinriktningen påverkas när åldersgränsen sänktes från 75 till 65 år. Ca 60 procent av behandlingarna avser gruppen 65-74 år. Prognosen för merkostnaden för tandvårdsförsäkringen var 600 miljoner kronor årligen. Nuvarande prognos för åldersgruppen 65 år och däröver är ca 1 500 miljoner kronor per år. Den obligatoriska förhandsprövning av vilka behandlingar som får göras och vad de får kosta har inte haft någon större betydelse för att begränsa kostnaderna. Merparten av förhandsprövningarna godkänns efter en många gånger omständlig process. Försäkringskassan har haft dåligt stöd i regler och praxis för vad som ska ersättas. Kostnaderna för behandlingarna bestäms inte av staten utan är beroende av landstingens prissättning. Utformningen av högkostnadsskyddet innehåller svaga incitament för vårdgivare och patienter att hålla tillbaka kostnaderna. Det märks bl.a. i förändrade behandlingsmönster. När patientens ”kostnadstak”, karensbeloppet 7 700 väl har passerats blir det billigare att dra ut och ersätta tänder än att utföra behandling enligt reglerna för bastandvård som ger lägre ersättning. Försäkringskassan har inte, i sin förhandsprövning, kunnat bedöma vad som är skäligt pris och nödvändig tandvård. Ca 96 procent av ansökningarna godkänns efter prövning. - Reformens konstruktion är kostnadsdrivande för staten. Det här visar på vikten av ett fullgott beslutsunderlag innan en reform genomförs, säger riksrevisor Eva Lindström. Bakgrund Den 1 juli 2002 infördes ett förstärkt tandvårdsstöd för 65 år och äldre. Syftet med reformen var att skydda äldre mot höga kostnader vid omfattande tandvårdsbehandling. Kostnaden för protetiska ersättningar exklusive kostnaden för vissa material, får under en behandlingsomgång uppgå till högst 7 700 kr. Utredningen som låg till grund för regeringens förslag avsåg gruppen 75 år och äldre. Regeringen har tillsatt en utredning för en översyn av tandvårdsförsäkringen. Utredningen leds av Curt Malmborg, tilllika generaldirektör för Försäkringskassan. Rapporttitel: Tandvårdsstöd för äldre RiR 2006:8 Ansvarig riksrevisor: Eva Lindström, 08- 5171 40 20 eller 0734 45 20 20 Projektledare: Leif Antell, 08-5171 40 49 eller 0734-45 20 49 Projektmedarbetare: Elisabeth Fridh, 08-5171 41 52 eller 0734-45 21 52 Presskontakt: Mikael Jonsson, 08-5171 40 82 eller 0734 45 20 82

Ämnen

  • Politik