Pressmeddelande -

Ny rapport från Riksrevisionen: Oroväckande svagt skydd mot korruption i statlig verksamhet

Riksrevisionen har granskat vad regeringen och ett antal statliga myndigheter och bolag har gjort för att skydda den statliga verksamheten mot korruption. Granskningen visar att det finns stora brister i skyddet mot korruption. - För tio år sedan trodde få att det förekom bidragsfusk i Sverige och därför var kontrollen svag. Samma uppfattning finns idag när det gäller korruption inom statsförvaltningen. Men korruption förekommer. Sverige har varit relativt förskonat från korruption och det är en viktig tillgång för landet. Särskilt när det gäller förtroendet för vår offentliga förvaltning. För att även i framtiden vara förskonade från korruption måste vi skärpa vår uppmärksamhet, säger riksrevisor Kjell Larsson. Korruption är ett hot mot rättsstaten och innebär också en snedvridning av konkurrensen. Myndigheter och statliga bolag förutsätts ha regler och kontroller för att motverka och i förekommande fall upptäcka korruption. Även om det finns exempel på verksamheter som har ett bra skydd, bedömer Riksrevisionen att skyddet mot korruption inom statlig verksamhet i sin helhet är oroväckande svagt. Det finns en insikt hos ledningarna om att korruption kan förekomma och att det i så fall är ett allvarligt problem. Men utan egentlig analys av riskerna för eller förekomsten av korruption, förutsätter man att riskerna är låga i den egna verksamheten. Denna uppfattning finns inom såväl regeringskansliet som flertalet myndigheter och bolag. - För att kunna skydda den statliga verksamheten måste vi acceptera att korruption faktiskt förekommer. Riksrevisionen efterlyser klara regler från regeringen om att det finns ett ansvar för ledningarna att skydda verksamheten Regeringen bör också ge i uppdrag att ledningarna för myndigheter och statliga bolag ska analysera riskerna för korruption, säger Kjell Larsson. Under 2005 har Riksrevisionen granskat skyddet mot korruption i Apoteket AB, Banverket och Läkemedelseförmånsnämnden. Slutsatserna sammanfattas i rapporten ”Skydd mot korruption i statlig verksamhet”. Underlaget har kompletterats med en granskning av regeringens åtgärder och intervjuer med ledningar i Arbetsmiljöverket, Försvarets materielverk, Migrationsverket, Systembolaget AB, Svenska Spel AB och Tullverket. Rapporten ”Skydd mot korruption i statlig verksamhet” RiR 2006:8 finns på www.riksrevisionen.se För mer information kontakta: Ansvarig riksrevisor: Kjell Larsson, 08 5171 40 30 eller 0734-45 20 30 Revisionschef: Eiríkur Einarsson, 08 5171 4124 eller 0734-45 21 24 Projektledare: Claes Isander, 08 5171 4477 Projektmedarbetare: Staffan Ivarsson, 08 5171 42 48 eller 0734-45 22 48 Presskontakt: Kicki Uggla, 08 5171 4084 eller 0734 45 20 84

Ämnen

  • Politik