Pressmeddelande -

Osäker redovisning av kvaliteten i Försäkringskassans handläggning

I den årliga revisionen av Försäkringskassan har Riksrevisionen granskat uppföljning och återrapportering om kvaliteten i Försäkringskassans handläggning av ärenden. Riksrevisionen anser att det är osäkert om Försäkringskassan kan bedöma kvaliteten i handläggningen och dess utveckling. Riksrevisionen har även granskat Försäkringskassans arbete med informations-säkerhet. Granskningen visar brister i detta arbete som kan påverka säkerheten. Riksrevisionen har i den årliga revisionen av Försäkringskassan granskat hur myndigheten följer upp och återrapporterar om kvaliteten i ärendehandläggningen. Försäkringskassan bedömer att kvaliteten har blivit bättre och grunden för bedömningen är att handläggningstiderna och andelen långa sjukfall sjunkit. Riksrevisionen anser att det finns osäkerheter kring Försäkringskassans förmåga att bedöma kvaliteten i handläggningen och dess utveckling och att Försäkringskassan bör åtgärda detta. Det handlar bland annat om att Försäkringskassans samlade mått (kvalitetsindex) för kvalitet i handläggningen är bristfälligt. Även statistik som baseras på stabila och säkra uppgifter som är jämförbara över tid saknas. Riksrevisionen föreslår att Försäkringskassans redovisning av kvalitet ska bygga på ett mer fullständigt underlag. Regeringen gav i regleringsbrevet för 2004 ett uppdrag till tidigare Riksförsäkringsverket, nu Försäkringskassan, att utveckla kvalitetsindex. Försäkringskassan har i en rapport till regeringen föreslagit att kvalitetsindexet ska etableras som ett resultatmått för Försäkringskassan. Enligt rapporten består totalkvalitet av tre olika aspekter: 1) korrekt handläggning 2) snabb handläggning och 3) kundanpassad handläggning Riksrevisionen har även granskat Försäkringskassans arbete med informationssäkerhet. Granskningen visar att Försäkringskassan i detta arbete har brister avseende överblick, riskanalys och uppföljning. Bristerna påverkar ledningens förmåga att uppnå och vid¬makthålla eftersträvad informationssäkerhet i Försäkringskassan. Bristande informationssäkerhet hos Försäkringskassan kan skada förmågan att göra korrekta utbetalningar till medborgarna. Det kan också skada förmågan att skydda personuppgifter. Försäkringskassan har i januari 2006 beslutat om en tydligare organisation för arbetet med informationssäkerhet och på så sätt börjat åtgärda de brister som Riksrevisionen påpekar. Informationssäkerhet handlar om att rätt information ska finnas tillgänglig och att den inte ska kunna förvanskas eller vara möjlig att komma åt för obehöriga. Det ska också vara möjligt att spåra bakåt vem som använt informationen och därvid särskilt om information manipulerats. Revisionsrapporterna finns på www.riksrevisionen.se För mer information: Revisionschef Karin Holmerin, telefon 08-5171 43 61 eller mobil 0734-45 23 61 Biträdande revisionschef Stefan Gollbo, telefon 08-5171 47 09 eller mobil 0734 45 27 09 Presskontakt: Kicki Uggla, telefon 08 5171 40 84 eller 0734 45 20 84

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor