NT-rådet har kommit med yttrande till landstingen om Ocrevus▼ (okrelizumab) vid multipel skleros

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 12:31 CET

NT-rådets rekommendation till landstingen är:

 • att Ocrevus kan införas som ett behandlingsalternativ vid primärprogressiv multipel skleros (PPMS) till patienter med:
  • Ålder ≤ 55 år - Sjukdomsduration ≤ 15 år
  • EDSS ≤ 6,5
  • Tecken till inflammatorisk aktiv sjukdom genom förekomst av kontrastladdande lesioner på nyligen (ca 3 månader) utförd MR.
 • att vid skovvis MS (RMS) välja den mest kostnadseffektiva behandlingen av tillgängliga alternativ, av vilka Ocrevus kan vara ett, utifrån den enskilda patientens behov eller enligt lokala rutiner.

https://janusinfo.se/nationelltordnatinforande.4.7c82b0fc1638b8db71b12b21.html

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bedömer Ocrevus▼(okrelizumab) som kostnadseffektivt jämfört med ett antal relevanta alternativ vid skovvis MS. Därmed är Ocrevus regulatoriskt och hälsoekonomiskt utvärderad och nu tillgängligt som ett nytt alternativ för behandling av svenska MS patienter.

– Vi är mycket glada över detta ställningstagande från NT-rådet. Ocrevus har visat övertygande resultat i globala studier vid både skovvis MS och primärprogressiv MS. Ocrevus är godkänt i 70 länder och mer än 70 000 patienter har redan fått ta del av behandlingen, säger Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef på Roche i Sverige.

– Det är positivt att vi nu har ännu ett alternativ för skovvis MS och för första gången även har en godkänd behandling för tidig primärprogressiv MS. För patienterna är det mycket värdefullt med nya alternativ som effektivt kan bromsa sjukdomsförloppet samt fungera som behandling över en längre tid, säger Jan Lycke, professor i neurologi, Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

*Ålder ≤ 55 år, sjukdomsduration ≤ 15 år, EDSS ≤ 6,5, tecken till inflammatorisk aktiv sjukdom genom förekomst av kontrastladdande lesioner på nyligen (ca 3 månader) utförd MR.

Om Ocrevus

Ocrevus är ett målstyrt humaniserat antikroppsläkemedel utvecklat för att specifikt rikta sig mot CD20-positiva B-celler. Ocrevus är utformat för att vara speciellt lämpat för långtidsbehandling av MS och visar en låg grad av antikroppsbildning mot läkemedlet. Ocrevus ges som infusion två gånger per år.

CD20 är ett protein som finns på ytan av kroppens B-celler, vilka har en nyckelroll i inflammationen som uppstår vid multipel skleros och resulterar i skador på myelin och axoner. Dessa skador leder på sikt till funktionsnedsättning hos de flesta personer med MS. Kliniska studier visar att Ocrevus minskar antalet CD20 positiva B-celler. Däremot påverkar Ocrevus inte stamceller eller plasmaceller vilket betyder att viktiga funktioner i immunförsvaret bevaras.

För mer information

Lotta Luciani, kommunikationschef, Roche AB, 073-334 23 13, lotta.luciani@roche.com

Referenser

1. NT-rådet: https://janusinfo.se/nationelltordnatinforande.4.7c82b0fc1638b8db71b12b21.html

2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: https://www.tlv.se/download/18.15b37133165bb795253817be/1536757705126/bes180903_underlag_ocrevus.pdf

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00.

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll.Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Trettio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har tio år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2017 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2017 investerade Roche 10,4 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 53,3 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. För mer information, besök www.roche.com. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 95 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116 anställda 2017. För mer information, besök www.roche.se

NT-rådet har kommit med yttrande till landstingen om Ocrevus▼ (okrelizumab) vid multipel skleros.

Läs vidare »

Första positiva fas III studien med immunterapi vid aggressiv form av bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 16:38 CEST

En fas III studie med immunläkemedlet Tecentriq (atezolizumab) i kombination med cytostatika har för första gången visat att kvinnor med spridd trippelnegativ bröstcancer får en längre tid tills dess att sjukdomen försämras. Det innebär ett positivt besked för denna förhållandevis unga patientgrupp som drabbats av en aggressiv form av bröstcancer.

Trippelnegativ bröstcancer utgör cirka 10 procent av all bröstcancer i Sverige och är vanligare hos kvinnor under 50 år. Prognosen är dålig med ett snabbare förlopp och sämre överlevnad. Trippelnegativ bröstcancer innebär att tumören saknar receptorer för östrogen, progesteron och HER2. Det gör att tumören inte kan behandlas med en målinriktad terapi utan endast med operation, cytostatika och strålbehandling. De begränsade behandlingsmöjligheterna för dessa patienter gör att det finns ett stort behov av nya innovativa läkemedel och man ställer stort hopp till så kallade immunterapier vars syfte är att hjälpa immunförsvaret att upptäcka och attackera cancerceller. Bakomliggande forskning gav James P Allison och Tasuku Honjo Nobelpriset i medicin 2018.

– Denna patientgrupp, med förhållandevis unga patienter, har både en svårbehandlad och aggressiv bröstcancer där vi behöver fler och effektivare behandlingar. Det är mycket glädjande att man nu med immunterapi tar ett stort kliv framåt och får nya behandlingsmöjligheter, säger Elisabet Lidbrink, överläkare i onkologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

I den nu aktuella fas III-studien ingick 902 patienter med lokalt avancerad eller spridd trippelnegativ bröstcancer som inte tidigare fått systemisk behandling för sin sjukdom. De behandlades antingen med Tecentriq i kombination med cytostatika, eller placebo i kombination med cytostatika. Studien har två primära effektmått, tiden till dess att sjukdomen försämrades respektive total överlevnad. Resultaten visar att tiden till dess att sjukdomen försämrades förlängdes signifikant för dem som behandlades med Tecentriq och cytostatika jämfört med den andra gruppen. Resultaten avseende total överlevnad är ännu omogna och kommer att följas upp i nya analyser framöver.

Sammantaget så är detta den första fas III-studie där ett immunläkemedel visar positiva resultat vid behandling av spridd trippelnegativ bröstcancer. Läs mer i pressmeddelandet från vårt huvudkontor här.

Om Tecentriq

Tecentriq (atezolizumab) är ett immunläkemedel vars syfte är att stärka immunförsvarets möjligheter att upptäcka och angripa cancerceller. Läkemedlet är en antikropp som blockerar ett protein, PD-L1, som finns på cancerceller och/eller immunceller och gör att immunförsvaret mot cancerceller försvagas. Genom att blockera PD-L1 återställer Tecentriq immunförsvarets förmåga att känna igen och bekämpa tumörcellerna. Läkemedel med detta sätt att verka kallas checkpoint-hämmare. Tecentriq är godkänt för behandling av tidigare behandlad spridd icke-småcellig lungcancer och cancer i urinblåsan.

För mer information

Camilla Gocial Kecic medicinsk terapiområdeschef bröstcancer Roche AB, tel. 072- 351 13 51, camilla.gocial_kecic@roche.com

Lotta Luciani, kommunikationschef, Roche AB, 073-334 23 13, lotta.luciani@roche.com

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00.

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll.Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Trettio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har tio år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2017 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2017 investerade Roche 10,4 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 53,3 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. För mer information, besök www.roche.com. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 95 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116 anställda 2017. För mer information, besök www.roche.se

En fas III studie med immunläkemedlet Tecentriq▼ (atezolizumab) i kombination med cytostatika har för första gången visat att kvinnor med spridd trippelnegativ bröstcancer får en längre tid tills dess att sjukdomen försämras. Det innebär ett positivt besked för denna förhållandevis unga patientgrupp som drabbats av en aggressiv form av bröstcancer.

Läs vidare »

Roche får hållbarhetspris - för tionde året i rad

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 15:00 CEST

Roche har för tionde året i rad utsetts till det mest hållbara läkemedelsföretaget. Rankingen görs av Dow Jones och baseras på djuplodande analyser av ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer. Särskilt bra betyg får Roche i marknadsfrågor, miljöfrågor och social rapportering, och dessutom genom att visa på hälsoutfall.

​TLV-beslut: Subvention för ny behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 07:59 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Hemlibra▼ (emicizumab) ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer från och med den 28 september 2018.

Positiva överlevnadsdata för immunterapi vid småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 13:50 CEST

Tecentriq▼ i kombination med kemoterapi ger förlängd överlevnad vid tidigare obehandlad småcellig lungcancer. Det är det första betydande behandlingsframsteget för denna patientgrupp på över 20 år.

​Ny behandling vid primärprogressiv multipel skleros förväntas försena behovet av rullstol med sju år

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 13:37 CEST

I samband med 4th Congress of the European Academy of Neurology (EAN) den 16-19 juni i Lissabon presenterades en ny analys från fas III data som visar att Ocrevus▼ förväntas ge betydelsefulla fördelar i minskad funktionsnedsättning i form av försening i behovet av rullstol för personer med primärprogressiv MS (PPMS).

​Förlängd överlevnad med Gazyvaro▼vid kronisk lymfatisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 17:00 CEST

Patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som behandlas med Gazyvaroi kombination med klorambucil under sex månader, lever längre, kan förbli symtomfria och klara sig utan ny behandling i närmare fyra och ett halvt år, jämfört med patienter som behandlats med rituximab i kombination med klorambucil.

Ny indikation för behandling av tidig HER2-positiv bröstcancer för kvinnor med hög risk för återfall, godkänd inom EU

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 13:21 CEST

EU-kommissionen har godkänt en ny kombinationsbehandling för kvinnor med tidig HER2-positiv bröstcancer med hög risk för återfall eller död.

​Roche presenterar 180 abstracts för 13 olika cancerformer under årets ASCO

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 07:01 CEST

Vid världens största cancerkonferens, ASCO i Chicago, kommer Roche presentera en mängd nya studieresultat inom bland annat lungcancer. Totalt presenteras mer än 180 abstracts som omfattar data kring19 godkända cancerläkemedel eller forskningssubstanser och 13 olika cancerformer. Däribland två ”late breakers” och 15 muntliga presentationer.

Under den årliga kongressen för American Society of Clinical Oncology, ASCO, som hålls den 1-5 juni i Chicago, kommer Roche att redovisa en mängd nya studieresultat.

Bland dessa abstracts finns:

 • Nya överlevnadsdata från en fas III-studie, IMpower150, om Tecentriq▼och Avastin i kombination med kemoterapi vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer, NSCLC av icke skivepiteltyp.
 • Nya data från en fas III-studie, IMpower130, om progressionsfri överlevnad vid behandling med Tecentriq i kombination med kemoterapi vid första linjens behandling av NSCLC av skivepiteltyp.
 • Ytterligare data rörande cancerimmunterapi inkluderar data för Tecentriq i kombination med Avastin vid avancerad njurcellscarcinom (RCC) och vid levercarcinom (HCC). Dessa studier bidrar till den växande mängd data som stödjer användning av Tecentriq i kombination med Avastin vid olika tumörtyper.
 • Även nya data från två studier med Tecentriq om tumörmutationsbörda (TMB) kommer att presenteras, inklusive blodbaserade TMB-data från fas II-studien B-F1RST, om avancerad icke-småcellig lungcancer, och vävnadsbaserad TMB för flera olika cancertyper som icke-småcellig lungcancer, urinvägscancer och malignt melanom.
 • Nya och längre uppföljningdata från ALEX-studien (fas III) vilka visar att Alecensa▼ (alecitinib) i första linjen mer än tredubblar den progressionsfria medianöverlevnaden för patienter med ALK-positiv icke småcellig lungcancer jämfört med crizotinib. Läs mer här.
 • Nya data om två forskningssubstanser vid behandling av bröstcancer. De inkluderar resultat från fas III-studien SANDPIPER där taselisib och fulvestrant jämförts med enbart fulvestrant vid behandling vid östrogenreceptor (ER)-positiv PIK3CA muterad lokalt avancerad eller spridd bröstcancer.
 • Data från det kliniska utvecklingsprogrammet inom hematologisk cancer, inklusive nya data för läkemedlet polatuzumab.

Läs mer i pressmeddelandet från vårt huvudkontor här.

För mer information

Adam Szulkin, medicinsk terapiområdeschef lungcancer, 072-350 97 67, adam.szulkin@roche.com

Jan Olov Sandberg, Medicinsk terapiområdeschef bröstcancer och hematologi, 070-601 65 12, e-post: jan-olov.sandberg@roche.com

Lotta Luciani, kommunikationschef Roche AB, 073-334 23 13, lotta.luciani@roche.com

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.safety@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00.

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll.Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Trettio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har nio år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2017 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2017 investerade Roche 10,4 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 53,3 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. För mer information, besök www.roche.com. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 95 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 116 anställda 2017. För mer information, besök www.roche.se

Vid världens största cancerkonferens, ASCO i Chicago, kommer Roche presentera en mängd nya studieresultat inom bland annat lungcancer. Totalt presenteras mer än 180 abstracts som omfattar data kring19 godkända cancerläkemedel eller forskningssubstanser och 13 olika cancerformer. Däribland två ”late breakers” och 15 muntliga presentationer.

Läs vidare »

Hemlibra▼ minskar signifikant behandlade blödningar hos personer med hemofili A utan inhibitorer enligt nya fas III-resultat

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 07:01 CEST

Förebyggande subkutan behandling med Hemlibra (emicizumab), ger signifikant färre blödningar som kräver behandling, hos vuxna och barn från 12 års ålder med hemofili A utan inhibitorer.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Roche AB
 • lopzttaka.falukfcizqanhei@tcrodachgje.mvcoiammb
 • 073-334 23 13

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Roche Diagnostics Scandinavia AB
 • jeuinnfuy.zcstbbenlmbadgckuha@sxrofpchoee.fvcobhmot
 • 070-853 17 90

Om Roche Sverige

Ett av världens främsta forskningsinriktade företag inom läkemedel och diagnostik.

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Adress

Länkar