Gå direkt till innehåll
Gazyvaro▼godkänt i EU som ny behandling vid tidigare obehandlad follikulärt lymfom

Pressmeddelande -

Gazyvaro▼godkänt i EU som ny behandling vid tidigare obehandlad follikulärt lymfom

Antikroppen Gazyvaro är nu godkänd för användning inom EU för behandling av tidigare obehandlat follikulärt lymfom. Studieresultat visar att patienter levde signifikant längre utan att sjukdomen försämrades när de fick cytostatikabehandling i kombination med Gazyvaro jämfört med MabThera.

Gazyvaro (obinutuzumab) har nu blivit godkänt inom EU för att användas som behandling av patienter med tidigare obehandlat follikulärt lymfom (1). GALLIUM heter den randomiserade fas III-studien som ligger till grund för godkännandet för Gazyvaro som behandling för denna typ av lymfom. Gazyvaro är redan godkänt för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) samt patienter med svårbehandlade lågmaligna lymfom och som tidigare behandlats med MabThera (2).

– Resultaten från GALLIUM-studien är mycket glädjande för patienter med tidigare obehandlade lågmaligna lymfom. Resultaten visar tydligt att Gazyvaro i kombination med cellgift är en effektivare behandling än MabThera och cellgift, därmed kan Gazyvaro komma att ersätta MabThera vid denna behandling. Follikulärt lymfom är en kronisk sjukdom som inte går att bota och för varje återfall blir det svårare att behandla sjukdomen. Det är därför av stor vikt att få så bra effekt som möjligt med primärbehandlingen. För dessa patienter är nya effektivare läkemedel viktiga, när de visar sig kunna förlänga perioden av gott liv flera år jämfört med dagens behandling, säger Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, och svensk huvudprövare i GALLIUM-studien.

Resultaten från GALLIUM visar att patienter med tidigare obehandlade lågmaligna lymfom som fick Gazyvaro (obinutuzumab) i kombination med cytostatika, följt av behandling med endast Gazyvaro levde signifikant längre utan att deras sjukdom försämrades (så kallad progressionsfri överlevnad, PFS) jämfört med de patienter som fick MabThera i kombination med cytostatika, följt av behandling med endast MabThera (rituximab) (3).

Efter närmare två och ett halvt år års uppföljning (34,5 månader i median) hade risken för sjukdomsprogress, återfall eller död minskat med 34 procent för de patienter som fick kombinationsbehandling med Gazyvaro jämfört med de patienter i studien som fick kombinationsbehandling med MabThera, (HR= 0,66; 95% KI: 0,51-0,85, p=0,0012). Mediantiden avseende PFS har ännu inte uppnåtts för någon av de två jämförda patientgrupperna (3).

Enligt en beräkning kan denna överlägsna effekt innebära att patienter som behandlas med Gazyvaro kommer kunna leva ytterligare tre år utan att deras sjukdom försämras förutom de sex år som MabThera beräknas ge (3).

Gazyvaro har både visat sig kunna förstärka den direkt celldödande effekten och förmågan att aktivera kroppens immunförsvar mot cancercellerna vilket gör Gazyvaro till ett effektivare läkemedel än MabThera. Detta har bekräftats i randomiserade studier både på patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och lymfom.

Om GALLIUM

Fas III-studien GALLIUM är en stor internationell multicenterstudie där svenska patienter från Göteborg deltagit. Studien jämför effekt och säkerhet för Gazyvaro med behandling med MabThera hos patienter med tidigare obehandlade lågmaligna (indolenta) lymfom. Merparten av patienterna i studien (1 202 av 1 401) har diagnosen follikulärt lymfom och har behandlats med antigen Gazyvaro eller MabThera i kombination med cytostatika (CHOP, CVP eller bendamustin), följt av behandling med endast Gazyvaro eller MabThera i upp till två år. Studien syftar till att primärt utvärdera så kallad progressionsfri överlevnad (PFS), det vill säga hur lång tid patienten lever utan att sjukdomen försämras. Sekundära målsättningar för studien innefattar tumörsvarsfrekvens, total överlevnad (OS) och säkerhet. Biverkningar var likvärdiga de som tidigare rapporterats från studier med Gazyvaro respektive MabThera när dessa har kombinerats med olika typer av cytostatika. För mer detaljer se det engelska pressmeddelandet om det europeiska godkännandet här.

Resultaten från en i förväg planerad så kallad interimsanalys från fas III-studien GALLIUM presenterades som en av huvudnyheterna på denamerikanska hematologikongressen ASH i december 2016 (3). Läs mer här om dessa och andra studieresultat som presenterades på ASH 2016.

På två andra internationella vetenskapliga konferenser (ICML och EHA) presenterades i juni 2017 ytterligare data från GALLIUM som stärker Gazyvaros roll som ny behandling vid tidigare obehandlad follikulärt lymfom. Läs mer om de resultaten i det engelska pressmeddelandet här.

GALLIUM är den andra direkt jämförande fas III-studie med Gazyvaro och MabThera, och i kombination med cytostatika och som båda visat att Gazyvaro har en överlägsen effekt avseende progressionsfri överlevnad (PFS) (3, 4). GALLIUM-studien inkluderar också en längre tids uppföljning av total överlevnad och biverkningar.

Om Gazyvaro

Gazyvaro (obinutuzumab) är Roches mest avancerade antikropp för behandling av hematologiska maligniteter, det vill säga cancer som utgår från celler i blod, benmärg och lymfsystem. Liksom Roches antikropp MabThera (rituximab), som ingår i dagens standardbehandling vid lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL), är Gazyvaro utvecklad för att specifikt rikta sig mot CD20-positiva B-celler. CD20 är ett protein som finns på ytan på vissa av kroppens B-celler (B-lymfocyter, en slags vita blodkroppar), inte minst de som omvandlas till tumörceller vid utveckling av malignt lymfom. Gazyvaro är utformad för att angripa och förstöra dessa B-celler både direkt och tillsammans med kroppens immunförsvar.

Gazyvaro blev godkänt inom EU i juli 2014 för behandling av tidigare obehandlade vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och med samsjuklighet, som gör att fulldos fludarabinbaserad cytostatikabehandling ej är lämplig. Läs mer här om resultat från CLL11, den registreringsgrundande studien som ligger bakom detta första godkännande för Gazyvaro (4, 5). Obinutuzumab godkändes av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under namnet Gazyva för samma behandlingsindikation i november 2013, efter att ansökan där fått en särskilt hög prioritet. I juni 2016 blev Gazyvaro godkänd inom EU för att även användas som behandling av patienter med lågmaligna lymfom som tidigare behandlats med MabThera, läs mer om det och denregistreringsgrundande studien GADOLIN här (6).

Flera studier undersöker för närvarande effekten av Gazyvaro i kombination med godkända och kommande nya läkemedel inom en rad olika blodcancersjukdomar, bland annat ihop med immunterapibaserade cancerbehandlingar och små molekyler.

Om lymfom

Lymfom eller lymfkörtelcancer är en av de cancerformer som ökar mest i världen. I Sverige kan man dock notera att ökningen har avstannat. Lymfom är den åttonde vanligaste cancerformen i Sverige. Cirka 2 000 patienter får varje år en lymfomdiagnos.

Lymfomen är en grupp av olika sjukdomar och kan delas in i två huvudtyper Hodgkins lymfom (HL) och non-Hodgkins lymfom (NHL). Gruppen non-Hodgkins lymfom står för merparten, 85 procent, av alla diagnosticerade fall och här finns ett sextiotal olika undertyper, både högmaligna och lågmaligna. Alla lymfom är behandlingsbara, de högmaligna är botbara. De lågmaligna kan behandlas till mångåriga och goda remissioner men återfall kommer förr eller senare. Lymfomen uppstår i det lymfatiska systemet där det finns en särskild typ av vita blodkroppar som kallas lymfocyter. När de canceromvandlade lymfocyterna ansamlas i den lymfatiska vävnaden till exempel i en lymfkörtel bildas ett lymfom.

Lymfom utvecklas, precis som vid andra cancerformer, när vissa specifika celler i kroppen börja växa till och föröka sig utan kontroll. De canceromvandlade cellerna kan dela sig okontrollerat eller lever längre än de ska. Det leder till ett det ansamlas ett alldeles för stort antal av dessa celler någonstans i kroppen.

Orsaken till varför lymfom uppstår är fortfarande relativt okänd.

Två typer av lymfom är vanligast förekommande; det högmaligna lymfomet, diffust storcelligt B-cellslymfom, som drabbar nästan 600 patienter varje år och det lågmaligna lymfomet, follikulärt lymfom, som drabbar cirka 300 patienter varje år och där upprepade återfall är vanligt. Standardbehandling vid lymfom är cytostatika (cellgift) i kombination med antikroppen MabThera.

– I GALLIUM-studien valde vi bendamustin, som har betydligt färre biverkningar än den traditionella kombinationsbehandlingen med CHOP; inget håravfall, mycket lite illamående, inga höga kortisondoser, ingen nervpåverkan. Bendamustin är nu standardcellgift vid primärbehandling av follikulära lymfom, säger Herman Nilsson-Ehle.

Om Roche inom hematologi

I över 20 år har Roche forskat och utvecklat läkemedel som omdefinierat behandlingen inom hematologi och investerar nu mer än någonsin i att ta fram innovativa behandlingsalternativ för människor med blodsjukdomar. Godkända läkemedel är MabThera (rituximab), Gazyvaro (obinutuzumab) och Venclexta (venetoclax) i samarbete med Abbvie. Roches pipeline av potentiella nya läkemedel inom hematologi innefattar en anti-PDL1-antikropp (atezolizumab/MPDL3280A), en anti-CD79b-antikropp-läkemedelskonjugat (polatuzumab vedotin/RG7596) och en liten molekyl antagonist av MDM2 (idasanutlin/RG7388). Roches engagemang för att utveckla nya molekyler inom hematologi stäcker sig även utanför onkologin med emicizumab (ACE910), en ny potentiell behandling vid hemofili A.

För mer information

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, 070-346 87 87, herman.n-ehle@vgregion.se

Daniel Tesfa, medicinsk terapiområdeschef, Roche, 070-815 99 24, daniel.tesfa@roche.com

Tommy Ringart, kommunikationschef Roche, 0705-62 11 40, tommy.ringart@roche.com

För mer information om lymfom se även här i Roches pressrum på MyNewsdesk, se även: http://www.lymfominfo.se/, samt fakta om lymfom på RCCs hemsida.

Referenser

1. Besked från CHMP den 21 juli 2017, http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/07/news_detail_002778.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

2. www.fass.se

3. Marcus RE et al, Obinutuzumab-Based Induction and Maintenance Prolongs Progression-Free Survival in Patients with Previously Untreated Follicular Lymphoma: Primary Results of the Randomized Phase 3 GALLIUM Study, abstract #6 (Plenary Scientific Session) ASH 04 Dec 2016, https://ash.confex.com/ash/2016/webprogram/Paper94744.html

4. Goede V et al, Obinutuzumab plus chlorambucil in patients with CLL and coexisting conditions.N Engl J Med 2014; 370:1101-10, http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1313984#t=article

5. Goede V et al, Obinutuzumab as frontline treatment of chronic lymphocytic leukemia: updated results of the CLL11 study, Leukemia 2015;29:1602-1604, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25634683

6. Sehn LH et al, Obinutuzumab plus bendamustine versus bendamustine monotherapy in patients with rituximab-refractory indolent non-Hodgkin lymphoma (GADOLIN): a randomised, controlled, open-label, multicentre, phase 3 trial, Lancet Oncol 2016;17:1081–1093,http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(16)30097-3/abstract

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på sverige.medinfo@roche.com eller via telefon 08 - 726 12 00.

Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Tjugonio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har åtta år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2016 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2016 investerade Roche 9,9 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 50,6 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 93 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 113 anställda 2016. För mer information, besök www.roche.com och www.roche.se .

Ämnen

Taggar


Om Roche

Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Företaget har också som målsättning att förbättra patienternas tillgång till medicinska innovationer genom att samarbeta med alla berörda parter. Tjugonio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har åtta år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2016 mer än 94 000 anställda över hela världen. År 2016 investerade Roche 9,9 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 50,6 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical. I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 93 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 113 anställda 2016. För mer information, besök www.roche.com och www.roche.se .

Presskontakt

Lotta Luciani

Lotta Luciani

Presskontakt Kommunikationschef Roche AB 073-334 23 13
Jenny Stenbacka

Jenny Stenbacka

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Roche Diagnostics Scandinavia AB 070-853 17 90

Relaterat material

Relaterade nyheter