Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny immunterapi mot lungcancer godkänd i USA

Immunterapiläkemedlet atezolizumab har av det amerikanska läkemedelsverket FDA godkänts för behandling av patienter med spridd icke-småcellig lungcancer, den vanligaste typen av lungcancer. Detta är det första och hittills enda immunterapiläkemedel riktat mot proteinet PD-L1 som godkänts av FDA.

Atezolizumab är en antikropp som binder till ett protein (PD-L1) som medverkar i regleringen av kroppens immunförsvar. Genom att blockera PD-L1 förstärks immunförsvarets möjlighet att känna igen och bekämpa tumörceller. Det aktuella godkännandet bygger på studier som visar att atezolizumab ger signifikant längre överlevnad vid behandling av metastaserad (spridd) lungcancer jämfört med behandling med cytostatika hos patienter som fått sjukdomsprogress under eller efter tidigare behandling med platinumbaserad cytostatika.

Godkännandet baseras på två studier; fas II-studien POPLAR och fas III-studien OAK. I den största studien, OAK, var syftet att studera effekten på överlevnaden dels för alla patienter, och dels för den grupp vars cancer- och/eller immunceller uttryckte PD-L1.

Resultat för de första 850 patienterna i studien visar att de som behandlades med atezolizumab hade en medianöverlevnad på 13,8 månader, 4,2 månader längre än medianöverlevnaden för dem som behandlades med docetaxel (medianöverlevnad13,8 månader vs 9,6 månader; HR=0,73, 95 % KI: 0,62–0,87 p=0,0003) oavsett nivå av PD-L1 uttryck. Bland de patienter som uttryckte någon grad av PD-L1 på tumör och/eller immunceller sågs 5,4 månaders längre medianöverlevnad för dem som behandlades med atezolizumab jämfört med docetaxel (medianöverlevnad: 15,7 vs 10,3 månader; HR=0,74, 95 % KI; 0,58–0,93, p=0,0102). Studien inkluderade patienter med icke-småcellig lungcancer av såväl skivepiteltyp som icke-skivepiteltyp. Läs mer detaljerade resultat här

Om atezolizumab
Atezolizumab har utvecklats av läkemedelsföretaget Roche och tillhör den nya typen av cancerläkemedel som får kroppens eget immunsystem att arbeta mer effektivt mot cancersjukdomen, så kallade cancerimmunterapier. Atezolizumab för behandling av lungcancer utvärderas i mer än femton pågående kliniska studier. Läkemedlet är sedan april 2016 godkänt i USA för behandling av lokalt avancerad eller spridd urinblåsecancer och marknadsförs där under namnet Tecentriq. En ansökan om godkännande i EU behandlas för närvarande av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Om icke-småcellig lungcancer
Lungcancer kan delas upp i två typer; småcellig och icke- småcellig. Den senare är den vanligaste formen med omkring 85 procent av alla fall. Vidare finns det en rad undergrupper baserade på specifika genetiska (mutationer) avvikelser med betydelse för tumörens utveckling, prognos och val av behandling.

Lungcancer är den främsta cancerrelaterade dödsorsaken i världen. Den helt dominerande orsaken är rökning. I Sverige drabbas drygt 3 500 personer av lungcancer varje år och det är den cancersjukdom som flest dör av. Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen hos män och den fjärde hos kvinnor. Bland män i Sverige är förekomsten ganska stabil men den ökar bland kvinnor och allt fler icke-rökare drabbas av sjukdomen. I dag dör fler kvinnor av lungcancer än av bröstcancer trots att omkring 7 000 fler drabbas av bröstcancer.

Prognosen vid lungcancer är dålig och behovet av nya behandlingar är stort. Femårsöverlevnaden ligger runt 14 procent för män och 19 procent för kvinnor. Den dåliga prognosen beror, förutom på att cancern ofta är långt gången när diagnosen ställs, också på att patienterna vanligen är äldre och även kan ha andra sjukdomar. Operation i tidiga stadier ger störst möjlighet till bot. Även strålning i kombination med cytostatika ges i botande syfte och cytostatika används för att lindra symtom och förlänga överlevnad. I och med att forskningen runt lungcancer tagit fart har också en rad nya så kallade målsökande läkemedel utvecklats som riktar in sig på någon egenskap eller mutation som är specifik för cancercellen. Därför är det viktigt att ta reda på om en tumör har någon av de drivande mutationer man hittills identifierat för att öka möjligheterna att behandla rätt patient med rätt läkemedel.

Immunterapi vid cancer
Den intensiva forskningen kring immunterapi mot cancer syftar till att förmå det naturliga immunförsvaret att effektivt attackera även tumörceller, inte bara smittämnen som virus och bakterier. Den stora utmaningen ligger i att tumörer består av kroppens egna celler och immunförsvaret identifierar dem därför inte som hot. Tumörceller har också olika strategier för att ”maskera sig” vilket ytterligare försvårar för immunförsvaret att hitta och angripa dem.

Ökade kunskaper om hur immunförsvaret fungerar har gett nya infallsvinklar. En utmaning är att tumörcellerna har utvecklat sätt att undkomma immunförsvaret. Med så kallad checkpoint-terapi kan man numera hindra vissa bromsmekanismer med hjälp av antikroppar och på så vis göra det lättare för immunförsvaret att hitta och attackera cancercellerna.

Tekniken för att stärka immunförsvaret i kampen mot cancer utsågs av tidskriften Science 2013 till årets vetenskapliga genombrott och har även belönats med det prestigefyllda amerikanskaLaskerpriset.

Källor: www.cancer.se, Cancerfonden, European Cancer Patient Coalition.

För mer information kontakta

Mira Ernkvist, medicinsk terapiområdeschef,  070 562 12 04, epost: mira.ernkvist@roche.com

Tommy Ringart, kommunikationschef, 070 562 11 40, epost: tommy.ringart@roche.com

Ämnen

Taggar


Roche är en global pionjär inom läkemedel och diagnostik som är fokuserad på att föra vetenskapen framåt för att förbättra människors liv.

Roche är världens största bioteknikföretag med differentierade läkemedel inom onkologi, immunologi, infektionssjukdomar, oftalmologi och sjukdomar i det centrala nervsystemet. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Den kombinerade styrkan av läkemedel och diagnostik under ett tak har gjort Roche ledande inom skräddarsydd behandling - en strategi som syftar till att ge varje patient rätt behandling på bästa möjliga sätt.

Företaget grundades 1896 och Roche har sedan dess fortsatt sökandet efter bättre sätt att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och bidra på ett hållbart sätt till samhället. Tjugonio läkemedel som utvecklats av Roche ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och cancerläkemedel. Roche har sju år i rad erkänts som ledande inom hållbarhet, inom Pharmaceuticals, Bioteknologi & Life Sciences Industry, av Dow Jones Sustainability Index.

Rochekoncernen, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är verksamt i över 100 länder och hade 2015 mer än 91,700 anställda över hela världen. År 2015 investerade Roche 9,3 miljarder schweiziska franc i FoU och omsatte 48,1 miljarder schweiziska franc. Amerikanska Genentech är en helägd medlem inom Roche Group. Roche har en majoritetsandel i japanska Chugai Pharmaceutical.

I Sverige finns två dotterbolag; Roche Diagnostics Scandinavia AB med 93 anställda och Roche AB som marknadsför och forskar kring läkemedel med 113 anställda 2015. För mer information, besök www.roche.com och www.roche.se

Presskontakt

Lotta Luciani

Lotta Luciani

Presskontakt Kommunikationschef Roche AB 073-334 23 13
Jenny Stenbacka

Jenny Stenbacka

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Roche Diagnostics Scandinavia AB 070-853 17 90

Relaterat material

Relaterade nyheter

Ett av världens största forskande bioteknikföretag

Om Roche
Roche är ett av världens största forskande bioteknikföretag, med fokus på att föra vetenskapen framåt förbättrar vi människors liv. Vi utvecklar både läkemedel och diagnostik. I Sverige har vi två marknadsförande dotterbolag; Roche AB, med fokus på läkemedel och Roche Diagnostics Scandinavia AB, med fokus på diagnostik.

Roche
Box 1228
171 23 SOLNA
SWEDEN