Pressmeddelande -

Delårsrapport Januari - mars 2006

Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10) för hela koncernen. Resultatet per aktie uppgick till 0,59 kr (-0,75) för hela koncernen. Rörelseresultatet för affärsområde Timber ökade till 21 Mkr (-7). Rörelseresultatet för affärsområde Wood Products blev -3 Mkr (-2). I mars offentliggjordes att styrelsen beslutat att sälja affärsområdet Wood Products. Från den 1 april 2006 bedrivs den interna råvaruförsörjningen i eget bolag - Rörvik Skog AB Fortsatt god resultatutveckling. RÖRVIK TIMBER AB (PUBL) Box 3003, 550 03 Jönköping Tfn 036 - 580 11 40 Org nr 556541-2086 Koncernens verksamhet Koncernen bedriver träförädling vid nio produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden. AO Timber där koncernens 6 sågverk ingår tillsammans med råvaruanskaffning och legotryckimpregnering och AO Wood Products som säljer konsumentanpassade trädgårds-produkter samt paneler, byggnadslist och limfog. Omsättning och resultat Nettoomsättningen för koncernen som helhet uppgick till 491 Mkr (332) och rörelseresultatet före finansiella poster till 15 Mkr (-12). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11 Mkr (-15). Företagsaffärer I mars 2006 offentliggjordes att styrelsen beslutat att sälja affärsområdet Wood Products med ditillhörande bolagen Jabo Wood Products AB, BJU i Rottne AB och AB Burseryds Listfabrik. Arbetet med försäljningen pågår och avslut förväntas under det andra kvartalet 2006. Affärsområde Timber Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick till 463 Mkr (304). Av den levererade volymen trävaror av egen produktion levererades 54 % (66) efter vidareförädling. Exportandelen av nettoomsättningen uppgick till 58 % (55). Rörelseresultatet blev 21 Mkr (-7). Den genomsnittliga prisnivån på trävaru-leveranserna blev cirka 2 % lägre än föregående år. Kostnadsnivån för inköpt timmer under perioden steg med 1 %. Sågproduktionen under perioden steg till 193 tm³ (152). Årstakten i koncernens anläggningar är för närvarande 760 tm³. Marknaden för det sågade virket är stark, främst för fura där en markant prisuppgång har skett. Även granmarknaden har varit stark under kvartalet. På grund av gamla leveranskontrakt som löper ut under det andra kvartalet 2006 kommer det förbättrade försäljningspriset att påverka koncernens resultat positivt först under det tredje kvartalet 2006. Avsättningen för biprodukter bedöms fortsatt vara god. Biprodukter i form av exempelvis pellets som alternativ till olja och el har en starkare efterfrågan beroende på höga olje- och elpriser. Inför den kommande säsongen gör vi bedömningen att priserna på bränsleprodukterna kommer höjas. Fr. o. m den 1 april 2006 är koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk bolagiserad under namnet Rörvik Skog AB. Tillsammans med systerbolaget Wijkström Timber AB kommer verksamheten fr o m april 2006 redovisas som ett eget affärsområde (segment). Affärsområdets råvarustrategi innebär att anskaffningen i fortsättningen väsentligt kommer att överskrida behovet vid egna verk. Skälet till detta är att säkerställa att tillräcklig råvara finns i alla konjunkturlägen och att hålla nere råvarukostnaden. Importavtal har tecknats med flera leverantörer. Rörvik Timber beräknar att från och med innevarande år ha kontroll över ett timmerflöde som är större än 3 miljoner m³to. Affärsområde Wood Products Affärsområde Wood Products fokuserar på marknadsföring och logistik avseende konsumentprodukter och konsumentanpassade trävaror till byggmaterialhandeln i Norden. Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick till 47 Mkr (46). Exportens andel av omsättningen uppgick till 27 % (16). Rörelseresultatet blev -3 Mkr (-2). Den sena våren har, liksom föregående år, inneburit en försening för marknaden för utemiljöprodukter. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 32 Mkr (15), varav 1 Mkr är hänförliga till fastigheter och 31 Mkr till maskiner och inventarier. Anläggningar som finansieras genom finansiell leasing uppgår till 17 Mkr (0). Likviditet Likvida medel och beviljade outnyttjade krediter uppgick till 71 Mkr (34). Aktiedata och nyckeltal (hela koncernen) Resultatet per aktie uppgick till 0,59 kr (-0,75). Eget kapital per aktie uppgick till 18,25 kr (13,47). Soliditeten var 21,9 %(20,6). Omorganisation Styrelsen beslutade i januari 2006 att bolagisera sågverken innebärande att varje sågverk ska organiseras i egen juridisk person. Nybildade bolag har anskaffats för ändamålet. Bolagiseringen väntas vara klar under år 2006. Framtidsutsikter Fortsatt god resultatutveckling och tidigare bedömning om ett förbättrat resultat för år 2006 kvarstår. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR31 Delårsrapportering för koncernen. IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning har applicerats vad gäller den förestående försäljningen av affärsområde Wood Products. I föregående års delårsrapport för perioden januari-mars redovisades effekterna av koncernens säkringsredovisning över resultaträkningen. Denna princip ändrades till delårsrapporten januari-juni 2005 till att effekterna av valutasäkringen redovisas direkt mot eget kapital. I denna rapport har jämförelseårets siffror justerats efter den nya principen som är i överensstämmelse med IAS. Redovisningsprinciperna är i övrigt oförändrade i jämförelse med de tillämpade i 2005 års årsredovisning. Nästa rapportdatum Delårsrapport för perioden januari till juni 2006 kommer att avlämnas torsdagen den 30 augusti 2006. Jönköping den 18 maj 2006 Styrelsen Information lämnas av VD Johan Hansen, telefon 0705-235270

Ämnen

  • Ekonomi, finans