Pressmeddelande -

Fortsatt stärkt förtroende för Säkerhetspolisen

41 procent av svenskarna har mycket stort eller ganska stort förtroende för Säkerhetspolisen, medan endast 14 procent har ganska litet eller mycket litet förtroende för Säkerhetspolisen. Det är resultatet av årets SOM-undersökning för Säkerhetspolisens vidkommande.

Sedan ett par år mäter Säkerhetspolisen sitt förtroende en gång per år. Det är SOM-institutet vid Göteborgs universitet som står för mätningarna, vilket borgar för att de är korrekt genomförda. Frågan har ställts till 3000 slumpvis utvalda personer, med en svarsfrekvens av 61 procent (se undersökningen).

De svarande uppger hur stort förtroende de har för hur ett antal olika samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete på en femgradig skala: Mycket stort förtroende, Ganska stort förtroende, Varken litet eller stort förtroende, Ganska litet förtroende och Mycket litet förtroende.

41 procent av de svarande har mycket stort eller ganska stort förtroende för Säkerhetspolisen, endast 14 procent har ganska litet eller mycket litet förtroende för Säkerhetspolisen. Det ger en förtroendebalans på +27. Vid mätningen året innan, 2006 års SOM-undersökning, var förtroendebalansen +16. Förtroendet för Säkerhetspolisen har alltså stärkts relativt kraftigt under det senaste verksamhetsåret.

Förtroendet för Säkerhetspolisen är högre än förtroendet för kungahuset, dagspressen, riksdagen, Svenska kyrkan, storföretagen, regeringen, Försvaret, kommunstyrelserna, de fackliga organisationerna, EU-kommissionen, Europaparlamentet och de politiska partierna.

Säkerhetspolisens generaldirektör Anders Danielsson är mycket nöjd.

- Utan ett stort förtroende från allmänheten kan vi inte bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt. Vi är beroende av att få tips, och vi är beroende av att uppfattas som den legitima, demokratiska och rättssäkra organisation vi faktiskt är.

- Det är mot den bakgrunden Säkerhetspolisen fortsätter sitt arbete med att vara så öppen och tillgänglig som en säkerhetstjänst bara kan vara. Jag tolkar vårt fina resultat i SOM-undersökningen 2007 som att vi absolut är på rätt väg. Samtidigt är jag optimist och tror faktiskt att vi kan öka vårt förtroende ännu mer.

Undersökningen i sin helhet finns publicerad på Säkerhetspolisens webbplats med adress www.sakerhetspolisen.se.

Presschef Jakob Larsson
070 - 226 59 59

Säkerhetspolisen förebygger och avslöjar brott mot rikets säkerhet, bekämpar terrorism och skyddar den centrala statsledningen. Syftet med verksamheten är att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten. Säkerhetspolisens verksamhet är indelad i fem områden: kontraspionage, kontraterrorism, författningsskydd, säkerhetsskydd och personskydd.

 

 

Ämnen

  • Polisiära frågor