Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-MARS 2010

Hyresintäkter
Hyresintäkterna för perioden januari-mars 2010 ökade till 149,0 miljoner kronor (137,1 miljoner kronor föregående år).

Förvaltningsresultat
Den löpande verksamheten fortsatte att utvecklas väl. Förvaltningsresultatet ökade till 67,0 (57,3) miljoner kronor, vilket är det högsta förvaltningsresultat Sagax rapporterat för ett kvartal.

Omvärdering av finansiella instrument
Finansiella derivat har till följd av lägre marknadsräntor för längre löptider omvärderats med -42,6 (-48,3) miljoner kronor.

Omvärdering av fastigheter
Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 6 688 (6 168) miljoner kronor. Fastighetsportföljens marknadsvärde steg med 21,4 (-123,7) miljoner kronor under perioden. Den försvagade euron medförde negativa valutaeffekter om -37,5 (4,7) miljoner kronor. Direktavkastningen, efter kostnader för fastighetsadministration, uppgick till 8,2 % (8,0 %) under perioden. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen var 8,9 (9,0) år.

Resultat efter skatt
Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,8 (-67,9) miljoner kronor, motsvarande 0,01 (-6,31) kronor per stamaktie efter utspädning.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade till 65,0 (50,6) miljoner kronor motsvarande 3,67 (3,37) kronor per stamaktie efter utspädning.

Förändringar i fastighetsinnehav
Sagax har under perioden investerat 334,9 (216,7) miljoner kronor varav 315,7 (122,2) miljoner kronor avsåg förvärv och 19,2 (94,5) miljoner kronor avsåg investeringar i det befintliga beståndet.

Oförändrad prognos
För 2010 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 300 miljoner kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2009.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2010 till 952 000 kvadratmeter fördelat på 116 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2010 kl. 13.00.

Ämnen

  • Bygg, fastighet