Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT FÖR SCANMINING AB (PUBL) 1 JANUARI – 31 MARS 2006

· Första kvartalet uppnåddes en produktion på 294,4 kg, 9 465 Oz (261 kg, 8 391 Oz) guld. · Första kvartalet var koncernens nettoomsättning 34 703 tkr (27 385 tkr). Resultatet efter skatt 7 807 tkr (-7 636 tkr) och resultatet per aktie 0,07 kr (-0,11 kr) · Produktionen i Blaikenverket beräknas starta under andra halvan av juni månad och första salvan för losstagning av malm har skjutits. · Positiva delresultat från Svärtträskprospekteringarna vilket betyder att Blaikenverkets zinkförsörjning är säkrad till över 10 år. · Starten av Blaiken är samtidigt början på nästa stora utvecklings- och prospekteringsfas av bolagets 10 mycket intressanta mineraliseringar i anrikningsverkets närområde. · Bolaget har beslutat ansöka om utökat miljötillstånd i Svärtträskgruvan till 1,5 miljoner ton malm per år. Verksamhet Gruvverksamhet Pahtavaara Gruvan har under första kvartalet 2006 producerat 294,4 kg 9 465 Oz (261 kg, 8 391 Oz) guld. Produktionstakten är nu åter på en hög nivå och Pahtavaaragruvan har förutsättningar att visa god lönsamhet 2006. Under kvartalet har 124 419 ton malm brutits. Halten under det första kvartalet var 2,69 g/ton. Halterna kommer att variera under kvartalen. Anrikningsverket har haft en genomsnittlig utnyttjandegrad på 91 procent under första kvartalet. Pahtavaara har haft en cash-cost på 454 USD/oz för sin produktion under första kvartalet. Sedan hösten bedrivs ett intensivt diamantborrprogram på 16 000 borrmeter i underjordsgruvan. Hittills indikerar programmet, som beräknas färdigt under september månad, en positiv utvecklingspotential. Målet är att säkra den nuvarande driften av underjordsgruvan i första hand fram till och med år 2011. Blaikenverket Under kvartalet har arbetet inför uppstarten av Blaikenprojektet intensifierats. Montagearbetet går enligt plan och verket beräknas producera slig under andra halvan av juni månad. All erforderlig personal är från maj månad anställd och under utbildning. Drivning av rampen för den planerade underjordsbrytningen har påbörjats under perioden. Själva underjordsbrytningen är planerad att starta i oktober 2006. Första salvan för losstagning av malm i dagbrottet har skjutits och malmbrytningen är i full gång. Blaikenverket börjar snart producera och därmed är det första målet i Sorselefältet uppnått. Från och med sensommaren 2007 bedöms också Svärtträskgruvan vara i drift. Dessa två gruvor beräknas att ge bra kassaflöden under många år. I och med att det första målet är uppnått börjar samtidigt nästa mycket intressanta fas med prospekteringen av Sorselefältets 10 mineraliseringar, alla i Blaikenverkets närområde (se vår hemsida där dessa områden beskrivs för första gången i en samlad bild). Prospekteringsverksamhet Ersmarksberget Under perioden har endast produktionsförberedande borrningar utförts i Ersmarksberget. Svärtträsk Under malmen Kärnborrningar pågår under den 1,5 kilometer långa malmen från ca 60 meters djup till mellan 120 – 150 meter från markytan. Cirka 4.000 meter kärnborrning återstår men redan nu indikeras att Blaikenverkets zinkförsörjning är säkrad till över 10 år (tidigare 8 år) med full produktion. Bolaget har som en följd av de positiva delresultaten beslutat att ansöka om utökat miljötillstånd från 0,6 miljoner ton malm till 1,5 miljoner ton malm per år. På grund av den kombinerade brytningstekniken kommer nästan inget gråberg att lagras. Med ett brytningstillstånd som motsvarar Blaikenverkets kapacitet skapas större flexibilitet att kunna optimera zinkproduktionen mellan fyndigheterna i Ersmarksberget och Svärtträsk i framtiden. I malmens längsriktning Indikativa undersökningar pågår av zinkmineraliseringens vidare utsträckning närmast i ett område som sträcker sig 3,6 km från den bevisade malmkroppens nordöstra ände. På en sträcka av 3,6 km i malmens förlängning har de redan lokaliserade zink- och blymineraliseringarna i ytberget undersökts med borrning av 50 meter långa topphammarhål i 45° lutning. De mineraliserade zonerna har påträffats mot djupet. Halterna motsvarar de som konstaterades i Svärtträskmalmen vid motsvarande borrningar 1999. Under perioden har också kärnborrningar genomförts cirka 800 meter från idag känd malm. Alla hålen har karterats och rika zoner, ett par meter breda, har konstaterats i samtliga hål. Svärtträsks förutsättningar ser mycket lovande ut. Vi ser därför med stor tillförsikt fram emot det färdiga resultatet av kärnborrningarna under nu känd malm till hösten. Ett program för vidare undersökningar av den 3,6 km långa mineraliseringen i malmens förlängning kommer att arbetas fram under sommaren. Pahtavaara För att få bättre kontroll av de guldförande zonerna väster om gruvan har under perioden en mindre jordavrymning gjorts i malmens västra förlängning. Avrymningen färdigställdes under förra veckan och kommer nu att karteras och provtas. Hirvilavanmaa För provbrytning av fyndigheten i Hirvilavanmaa har morän avrymts på ett större område. Avrymningen kommer att bli klar inom de närmsta veckorna och då kommer kartering och provtagning ske innan provbrytning börjar. Redan nu har dock omvandlingszoner och vissa strukturer observerats. Tillstånd för provbrytning av 10.000 ton malm har redan erhållits. För närvarande pågår topphammarborrningar i ett större program, som kommer att pågå i cirka 8 månader, längs malmstrukturen i Hirvilavanmaa. Passviksdalen I Nordnorge har inget arbete genomförts under perioden. Försäljning Vid Pahtavaaragruvan produceras guldkoncentrat som säljs till smältverk. Vid varje leveranstillfälle prissätts guldet enligt notering på London Bullion Market Association. Under det senaste kvartalet har guldpriset stigit kraftigt. Investeringar Under perioden har i koncernen investeringar i byggnad och mark, maskiner, inventarier och gruva genomförts med 90 871 tkr (6 317 tkr) och under perioden avseende prospektering med 9 492 tkr (2 470 tkr). I moderbolaget har investeringar i byggnad och mark, maskiner och inventarier under perioden gjorts med 0 tkr (406 tkr) och i prospektering med 0 tkr (2 470 tkr). Från och med 1 januari, 2006 redovisas merparten av investeringar i dotterbolagen. Resultat Nettoresultatet för perioden blev för koncernen 7 807 tkr (-7 636 tkr) och för moderbolaget 3 418 tkr (-8 151 tkr). Eget kapital, likviditet och soliditet Eget kapital per aktie uppgick i koncernen till 3,91 kr efter utspädning (3,83 per 2005-12-31). Koncernens likvida medel var vid årets ingång 26 969 tkr och uppgick vid periodens slut till 43 354 tkr. Likviditeten i moderbolaget var vid årets ingång 24 832 tkr och uppgick till 5 147 tkr vid periodens slut. I de likvida medlen ingår 2 200 tkr som är ställda som säkerhet. Soliditeten i koncernen uppgick till 66,4 % (81,2 % per 2005-12-31). Framtidsutsikter Under 2006 räknar ScanMining med en total guldproduktion på cirka 1 500 kilo. Produktionen av zink- och blyslig beräknas efter uppstart av Blaikengruvan att stegvis trimmas upp till full produktion i december månad. Pahtavaara går nu med vinst och beräknas med nuvarande dollarkurs och guldpris göra ett rörelseresultat på cirka 30 Mkr under 2006. Under 2006 räknar koncernen med ett rörelseresultat på 75 - 85 Mkr med respekt för att 2006 är ett uppstartår för Blaikenverket. Efter Blaikenverkets totala investering beräknas bolaget att ha ett avskrivningsunderlag uppgående till cirka 530 miljoner kronor. Dessutom uppgår koncernens underskottsavdrag per 051231 till cirka 61 miljoner. Avskrivningsunderlaget och underskottsavdraget kan utnyttjas för framtida skattereduktioner. Antal utestående aktier Antalet utestående aktier uppgick 2006-03-31 till 105 409 032 stycken. Redovisningsprinciper Koncernen Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Från och med 1 januari 2005 upprättar ScanMining sin koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. För beskrivning av dessa tillämpar hänvisar vi till årsredovisningen 2005. Moderbolaget Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer från och med 1 januari 2005. (För fullständig delårsrapport se bifogad fil) Gävle den 12 maj 2006 Styrelsen i ScanMining AB (publ) Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Ekonomisk information Rapport kvartal 2 2006-08-23 Rapport kvartal 3 2006-11-22 Bokslutskommuniké för 2006 februari 2007 Ytterligare information lämnas av: VD Olle Widigsson, telefon 0952 – 539 00 ScanMining utvecklar för närvarande malmfyndigheter vid Pahtavaara i finska Lappland och vid Blaiken i Sorsele kommun i Sverige. Pahtavaaragruvan med en beräknad produktion av över ett ton guld per år är nu i full drift med underjordsbrytning och malmanrikning. Den planerade gruvan vid Blaiken kommer vid full drift att vara en av Sveriges större gruvor. ScanMining AB och Guinor Gold Corporation bedriver genom det gemensamt ägda bolaget Scanor Mining AS prospekteringsverksamhet vid Kobbfos/Gjedde Lake i Pasvikområdet i Nordnorge. För mer detaljerad information om bolagets malmreserver och i övrigt hänvisas till bolagets hemsida www.scanmining.se. ScanMining AB Stabburvägen 8 SE-920 72 Blattnicksele SWEDEN Phone: +46 (0)952 539 00 Fax: +46 (0)952 539 10 e-mail: info@scanmining.se Home page: www.scanmining.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans