Pressmeddelande -

SCANMINING: PRESSMEDDELANDE

Vid ScanMining AB (publ) den årsstämma den 12 maj 2006, klockan 16.00, på Park Inn Citykonferens, Norra Slottsgatan 6, 4 tr, Gävle beslöts följande. · Årsstämman beslöt att fastställa av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. · Årsstämman beslöt att den ansamlade förlusten om 67 416 268 kronor överförs i ny räkning. · Årsstämman beslöt att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. · Årsstämman beslöt om ett styrelsearvode om högst 800 000 kronor, varav 200 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och övriga 600 000 fördelas mellan de ledamöter som inte är anställda i bolaget med 100 000 kronor vardera. Revisorsarvode föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning. · Till styrelseledamöter valdes: · 7 ledamöter och inga suppleanter · Omval föreslås av ledamöterna Jan Pettersson, Olle Widigsson, Bengt Nordin, Reidar Östman, Christer Olson och Nils-Erik Marinder. · Nyval av ledamoten Henning Skovlund. · Till nomineringskommitté valdes Jan Pettersson, Swelandia International AB, Reidar Östman, R Östman Invest AB och Bengt Nordin. · Till ersättningskommitté valdes Jan Pettersson, Swelandia International AB, Reidar Östman, R Östman Invest AB och Bengt Nordin. · Det är styrelsens avsikt att, på samma sätt som under föregående räkenskapsår, tillsätta en revisionskommitté så snart styrelsen har konstituerats. · Årsstämman beslöt att bolagsordningen ändras i anledning av ikraftträdandet av den nya aktiebolagslagen (2005:551). Utöver vissa ändringar av formell karaktär föreslås bolagsordningen ändras i följande avseenden: § 4: Nuvarande lydelse ersätts med följande: "Antalet aktier skall vara lägst 60.000.000 stycken och högst 240.000.000 stycken.". § 9, första stycket: Uttrycket "och/eller annan rikstäckande dagstidning" stryks på förekommande ställen. I andra stycket av samma paragraf ersätts "tio dagar" med "fem vardagar". § 11: Nuvarande lydelse utgår ur bolagsordningen. En ny § 12 införs vilken ger styrelsen möjlighet att insamla fullmakter inför bolagsstämma på bolagets bekostnad. För ytterligare information kontakta: Olle Widigsson, VD ScanMining Tel: 0952-53908, movil: 076-8369738, e-post: olle@scanmining.se ScanMining utvecklar för närvarande malmfyndigheter vid Pahtavaara i finska Lappland och vid Blaiken i Sorsele kommun i Sverige. ScanMining AB och Crew Resources bedriver genom det gemensamt ägda bolaget Scanor Mining AS prospekteringsverksamhet vid Kobbfos/Gjedde Lake i Pasvikområdet i Nordnorge. För mer detaljerad information om bolagets malmreserver och i övrigt hänvisas till bolagets hemsida www.scanmining.se.

Ämnen

  • Industri, tillverkning