Pressmeddelande -

Delårsrapport januari-mars 2006 för Scribona-koncernen

Nettoomsättningen under första kvartalet ökade med 9 procent till 2.932 Mkr (2.693). Rörelseresultatet uppgick till -15 Mkr (6). Resultatet efter skatt blev -14 Mkr (0), motsvarande 0,27 kr (0,00) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 123 Mkr (-6). Kassaflöde från investeringar uppgick till -33 Mkr (-9) och är framför allt hänförligt till förvärv inom Carl Lamm samt investeringar i det nya affärssystemet. Affärsområde Scribonas försäljning under kvartalet ökade med 7 procent till 2.702 Mkr (2.520) med ett rörelseresultat på –25 Mkr (-3). Affärsområde Carl Lamms försäljning under kvartalet ökade med 28 procent till 223 Mkr (174) med ett rörelseresultat på 11 Mkr (11). Arbetet med att förbereda affärsområde Carl Lamm för en utskiftning och särnotering fortsätter enligt plan och beslut kommer att tas på en extra bolagsstämma under 2006. Omstruktureringen inom affärsområde Scribona har fortsatt under första kvartalet och beräknas leda till väsentliga resultatförbättringar under andra halvåret. VD-KOMMENTAR Affärsområde Scribonas försäljning ökade med 7 procent i både värde och volym under kvartalet. Detta innebär att vi har tagit marknadsandelar på en hård konkurrensutsatt distributörsmarknad samtidigt som vi parerar den fortsatta sjunkande prisnivån genom en ändrad produktmix med större fokus på highend-produkter. Vi är nöjda med utvecklingen i Sverige, Finland och Norge, däremot är vår danska verksamhet fortfarande ett problem och därifrån kommer merparten av förlusten under kvartalet. Marginalerna har pressats som en följd av HP:s förändrade distributionsstrategi, som kommer att innebära att ett färre antal distributörer finns kvar som HP-distributörer vid årets slut. Denna extra marginalpress bedöms fortsätta ytterligare minst ett till två kvartal. Den danska verksamheten gör fortfarande betydande förluster under kvartalet med -16 MSEK men förväntas komma i balans under senare delen av 2006. Inom de produktsegment där Scribona gjort större satsningar, Enterprise & Client Software samt Entertainment & Personal Communication, har omsättningen ökat kraftigt och denna utveckling beräknas fortsätta framöver. Samtliga länder är sedan början av april integrerade i vår gemensamma system- och it-plattform och vårt kostnadsrationaliseringsprogram går in i nästa fas. Antalet anställda bedöms under året kunna minskas med ytterligare tio procent, vilket skulle innebära färre än 500 anställda vid årsskiftet 2006/07. Negativa valutaeffekter som konsekvens av vår nordiska produkthantering har påverkat resultatet negativt med -7 MSEK under kvartalet, men redan under april månad beräknas delar av denna effekt ha reverserats. Även andra kvartalet bedöms bli resultatmässigt svagt, men vi räknar med en väsentlig resultatförbättring under andra halvåret och det är fortfarande vår förhoppning att vi ska nå vårt operativa resultatmål om 100 SEK under 2006. Affärsområde Carl Lamms omsättningsökning uppgick till 28 procent under första kvartalet och bolaget stärkte ytterligare sin position som en av de ledande leverantörerna av produkter och lösningar för dokumenthantering på den svenska marknaden. Den konvergens som pågår mellan dokumenthanterings- och it-marknaden avseende produkter och kanaler har öppnat nya möjligheter för Carl Lamm. Under januari förvärvades tre it-infrastrukturbolag; Saldab AB i Malmö, Vinga Datacenter AB i Göteborg och Megabyte System AB i Stockholm. Dessa förvärv möjliggör en breddning av erbjudandet till att omfatta fler produkter och tjänster inom it-infrastruktur, vilket är en viktig del av Carl Lamms strategi. Tillsammans med Carl Lamms befintliga lösningar för dokumenthantering skapas nya helhetslösningar som kunderna i allt högre grad efterfrågar. Redan under första kvartalet gjordes ett antal affärer som resultat av strategin och förvärven. Integrationsarbetet, som beräknas vara genomfört per årsskiftet, löper enligt plan. För ytterligare information, kontakta: Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50 Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88 Rapporteringstillfällen Delårsrapport januari-juni 2006 17 juli 2006 Delårsrapport januari-september 2006 10 november 2006 Bokslutskommuniké januari – december 2006 9 februari 2007

Ämnen

  • Ekonomi, finans