Pressmeddelande -

Årsstämma 2006

Kai Wärn, verkställande direktör och koncernchef, kommenterade i sitt anförande vid Seco Tools AB:s årsstämma den 2 maj betydelsefulla händelser under fjolåret och ut¬vecklingen för det första kvartalet 2006. Inledningsvis kommenterade han att fjolårets fakturering och resultat återigen blev de högsta någonsin i företagets historia. Även lönsamhet och avkastning nådde mycket goda nivåer. Marknadsläget under föregående år kännetecknades av tillväxt på samtliga marknader. Östeuropa och Asien hade den högsta tillväxten, men även Västeuropa och Nordamerika visade hög tillväxt. På samtliga marknader har marknadsandelarna bibehållits eller ökats. Under det första kvartalet 2006 ökade tillväxten igen i Västeuropa och i de övriga regionerna fortsatte tillväxten som tidigare. Enda undantaget var Sydamerika där avmattningen under slutet av 2005 fortsatte in i 2006. En beskrivning följde av nya produkter och andelen av försäljningen av produkter som är yngre än fem år. Verkställande direktören beskrev vidare koncernens aktiviteter inom de två huvudprogrammen Positionering för tillväxt och Verksamhetsutveckling. Han betonade särskilt vikten av kundnytta och kundnärhet samt koncernens investeringar i framtida förmåga. Redogörelse lämnades också för etableringar för ökad marknadstäckning i Östeuropa och Asien. Han beskrev även arbetet med uppförandekod, jämställdhet och miljö. Kai Wärn redogjorde avslutningsvis i sitt anförande för första kvartalets utfall, där det bland annat konstaterades att företaget uppnådde sin högsta kvartalsfakturering någonsin, och betonade att det inte föreligger någon nära förestående avmattning i efterfrågeläget. Jonas Jordberg, teknisk direktör, presenterade inför årsstämman de viktigaste produktlanseringarna inom fräsning, svarvning och hålbearbetning. Stämman fastställde styrelsens förslag innebärande en ordinarie utdelning för 2005 av 17,00 SEK per aktie och 10,00 SEK per aktie i extrautdelning, totalt uppgående till 786 MSEK (25,00 SEK per aktie för 2004, totalt 727 MSEK). Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 5 maj, vilket innebär att utsändning av utdelningen beräknas ske den 10 maj 2006. I anslutning till framläggandet av sina förslag redogjorde valberedningen för sitt arbete. Vid stämman omvaldes Gunnar Björklund, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Carina Malmgren Heander, Anders Ilstam, Carl-Erik Ridderstråle och Kai Wärn. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Annika Bäremo. Annika Bäremo är jur kand och tjänstgör som bolagsjurist på Sandvik AB. Gunnar Björklund omvaldes av stämman till styrelsens ordförande. Arvodet till styrelsen fastställdes till 1 600 000 SEK, varav 400 000 SEK till styrelsens ord¬förande och 200 000 SEK per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Arvodet till ledamöterna i revisionsutskottet fastställdes sammantaget till 175 000 SEK. Arvode till revisorerna skall fortsatt utgå enligt löpande räkning. Stämman beslöt ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag bland annat innebärande en aktiesplit på 5:1. Sista dag för handel i Seco Tools-aktien före split beräknas inträffa i början av juni. Styrelsens förslag till principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen fastställdes. Stämman fastställde lämnat förslag att valberedningen intill slutet av nästa årsstämma utgörs av styrelsens ordförande samt representanter från de fyra största aktieägarna, varav representanterna ej får vara styrelseledamöter i bolaget. Sammansättningen av val-beredningen inför styrelsevalet 2007 skall offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader innan årsstämma. Inget arvode utgår till valberedningens medlemmar. Valberedningen skall föreslå ordförande för årsstämman, antal ledamöter i styrelsen, arvoden till styrelse och revisorer och förslag till styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Gunnar Björklund, Carina Malmgren Heander och Carl-Erik Ridderstråle till ersättningsutskott. Gunnar Björklund, Annika Bäremo och Stefan Erneholm utsågs till revisionsutskott. Till styrelsens sekreterare utsågs Tomas Eliasson, som är ekonomidirektör på Seco Tools och ej medlem i styrelsen. Fagersta den 2 maj 2006 SECO TOOLS AB; (publ) STYRELSEN För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef, tel 0223-401 10 eller Tomas Eliasson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.

Ämnen

  • Ekonomi, finans