Pressmeddelande -

- Skrota sjukförsäkringen och stimulera hälsa och arbete

Skrota sjukförsäkringen och skapa en ny, som gör sambandet mellan förebyggande insatser och bättre hälsa tydligt. Det föreslår Sif, som i dag presenterar en rapport med ett tiopunktprogram för minskad ohälsa. Sif har inbjudits att bidra till arbetet i socialförsäkringsutredningen under Anna Hedborg och kommer där att lägga fram sitt förslag. I rapporten föreslår Sif en ny, mer försäkringsmässig sjukförsäkring finansierad med arbetsgivaravgifter som delvis fonderas. Fonden skapar en buffert som ger drivkrafter att "investera" sig ur en stegrad sjukfrånvaro, genom ökade resurser till förebyggande verksamhet och rehabilitering. Riksdagen beslutar om villkoren för förmånerna och avgifterna till försäkringen, men i övrigt lämnas stor frihet till den myndighet som ska administrera försäkringen. Myndigheten får ett samlat ansvar för både ersättning och rehabilitering och för att köpa in vård för denna. Kopplingen mellan förebyggande arbete och vinsten i form av bättre hälsa blir därmed tydligare. – Vår nuvarande sjukförsäkring innehåller alltför svaga drivkrafter för att hålla människor friska och för att få sjuka tillbaka i arbete snabbast möjligt. Ett exempel är uppdelningen på flera aktörer, som inte ger de mest effektiva rehabiliteringsinsatserna, trots att detta skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt. Kostnaden ligger oftast på landstingen, medan vinsten i form av färre sjukskrivna hämtas hem av försäkringskassan. Vi vill göra det lönsamma med att arbeta förebyggande tydligt, för individen, för företagen och för samhället, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz. Sif föreslår ytterligare nio åtgärder: • Anmälan om sjukfrånvaro går direkt till företagshälsovården och gör det därmed möjligt att tidigt stämma av arbetsförmåga mot arbetets krav • Det framgångsrika och individinriktade systemet för arbetslösa inom Trygghetsrådet utsträcks till att också gälla långtidssjukskrivna, arbetsgivare stimuleras att ansluta sig genom sänkt sjukförsäkringsavgift • Återinförd delpension och därmed större plats för dem som inte kan gå på helfart • Utbildning och förebyggande arbetsmiljöåtgärder finansieras genom att arbetsgivare med kollektivavtal betalar till en partsstyrd hälsofond och får sänkt sjukförsäkringsavgift • "Grönt kort" för chefer och arbetsmiljöombud säkerställer rätt arbetsmiljökompetens • Företag som aktivt arbetar förebyggande med arbetsmiljö och sjukfrånvaro belönas • Central och heltäckande statistik om sjukförsäkringen, hur den fungerar och effekter av rehabilitering – nödvändigt med Sifs försäkringsmässiga tillämpning av sjukförsäkringen • Deltagande i rehabilitering och återgång till arbete stimuleras – ju högre arbetsgrad desto närmare 100 procent ska sjukpenningen vara av inkomstförlusten • Obligatorisk redovisning från företagen av utbildningsinsatser i arbetsmiljö – Mer än var femte svensk i arbetsför ålder står i dag utanför yrkeslivet, som arbetslös, sjukskriven eller förtidspensionerad, samtidigt som vi vet alldeles för lite om orsakerna till att Sverige har högre sjukfrånvaro än många andra EU-länder, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz. Med vårt förslag till nytt försäkringssystem får vi betydligt bättre verktyg att ta reda på och göra något åt orsakerna till ohälsan och det stora utanförskapet på arbetsmarknaden. – Påstått fusk med sjukförsäkringen tas ofta upp som en orsak till den höga sjukfrånvaron. Men vår erfarenhet är att långsam handläggning av sjukärenden, otillräcklig rehabilitering, dålig samordning mellan myndigheter, olikheter i tillämpning av försäkringen och framför allt en bristande helhetssyn har större skuld till de höga sjukkostnaderna. – Vi vill satsa på arbetslinjen, på de förebyggande insatserna och på snabb reaktion och rehabilitering. Så kan sjukförsäkringen bli hållbar också samhällsekonomiskt säger Mari-Ann Krantz. Läs hela rapporten "Innanför eller utanför – om ohälsa, trygghetssystem och arbetsmiljö" på www.sif.se

Ämnen

  • Politik