Pressmeddelande -

Ny fyrteknik sparar miljö

En ny typ av fyrlykta har installerats i Luleå farled och syftet med studien är att se om lyktan kan ersätta två fyrar i en traditionell enslinje. Förhoppningsvis kan ny teknik spara stora markområden som annars behövs för nya enslinjer i farledsprojekt Malmporten.

Vattnen i Bottenviken präglas av stora fjärdar och avstånd. Det innebär i sin tur att enslinjerna blir väldigt långa och utrymmeskrävande. Vid anläggandet av en enslinje ska hänsyn tas till byggnadsminnen och naturskydd. Markexploatering i närheten av en enslinje begränsas också i hög grad.

En enslinje utgörs traditionellt av två sjömärken på stort avstånd bakom varandra. Det första sjömärket har en tavla med spets uppåt och det bakomvarande en tavla med spets nedåt. När fartyget ligger rätt i enslinjen pekar dessa spetsar mot varandra. Det inbördes avståndet mellan dessa sjömärken är varierande och beror bland annat på avstånd till farled och markens utformning. Vid enslinjen där fyrlyktan i Luleå farled monterats, är avståndet cirka 700 meter mellan främre och bakre sjömärke.

Med Malmporten är förhoppningen att den vidareutvecklade tekniken med fyrlykta ska kunna spara stora markområden som annars hade behövts för enslinjer.

Ingen fyrlykta av detta slag har hitintills använts under hårda, långa vintrar så långt norrut i Sverige. Föregångaren, med väl beprövad teknik, står vid inloppet till Gävle farled – cirka 74 mil söder om Luleå. 

– Fyrmodellen från Gävle har vidareutvecklats innan den nyligen monterades på ”Björnhällan nedre” vid inloppet till Luleå. Testperioden på cirka 1,5 år kommer att visa driftförmågans kapacitet i snödrev, frostbildning och nedisning. Frågan är också hur lampor och glas klarar temperaturer under längre tid ned till 30 minus, säger Anders Dahl, projektledare och Sjöfartsverkets lotsområdeschef för norra Sverige med placering i Luleå.

Fyrlyktan har oscillerande, pendlande, osäkerhetszoner på båda sidor om den vita sektorn. Vitt ljus visar att fartyget ligger i farledens mittkorridor. Grönt respektive rött ljus visar att fartyget ligger på vänster respektive höger sida om farleden. Mellan dessa lägen finns en övergångssektor som proportionellt blandar det vita ljuset med endera färgen och som på så sätt visar hur långt fartyget ligger utanför mittsektorn.

Funktionsförmåga, såväl nautisk som teknisk, kommer sedan att analyseras av lotsarna, personal på bogserbåtar, samt befälhavare på handelsfartyg liksom isbrytarna när de passerar. Besiktning kommer också att ske på plats. Kostnaden för studien uppgår till cirka 800 000 kronor. Vid årsskiftet 2019/2020 beräknas den avslutat.

Denna studie och projektering ingår tillsammans med fem andra i den av EU finansierade fonden NDPTL, Northern Partnership on Transport and Logistics. De sex studierna är fyrteknik i arktisk miljö, sjömätning för vintersjöfart, isreducering i hamnområde, landbyggnationer, masshantering i hamnområdet Skvampen, Luleå, kaj, infrastruktur, studie av godsflöde och hjälpsystem för fartygsservice inklusive dagvatten.

Totalkostnad cirka 21 miljoner kronor, varav NDPTL står för cirka 8 miljoner kronor. Resterande kostnad, cirka 13 miljoner, finansieras av Sjöfartsverket, Trafikverket och Luleå hamn.

Ytterligare upplysningar:
Anders Dahl, lotsområdeschef, Sjöfartsverket, 010-478 49 58
Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40

Relaterade länkar

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • sjöfart
  • sjöfartsverket

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Kontakter

Sjö- och flygräddningscentralen

Presskontakt 0771-40 90 09

Sjöfartsverkets växel

Presskontakt 0771-63 00 00

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Carl-Johan Linde

Presskontakt Presschef 076-696 32 40