Pressmeddelande -

delårsrapport januari - mars 2006

Samtliga uppgifter i denna delårsrapport är angivna enligt IFRS • JANUARI - MARS: • Skandia ingår numera i Old Mutual-koncernen. Som en följd av Old Mutuals förvärv och den därmed låga andelen kvarvarande aktier kommer Skandiaaktien att avnoteras från Stockholmsbörsen. Sista dag för handel med aktien på Stockholmsbörsen är den 5 juni 2006, därefter kommer som tidigare meddelats handel att ske via alternativ handelsplats. • Totala premieinkomster och insättningar ökade med 50 procent till 40 555 (27 022) MSEK. Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade med 22 procent till 3 303 (2 702) MSEK och insättningar inom fondsparande ökade med 77 procent till 13 273 (7 478) MSEK. • Intäkterna ökade med 16 procent till 4 347 (3 756) MSEK. • Kostnaderna ökade med 18 procent till -3 968 (-3 370) MSEK. • Resultatet före skatt för perioden uppgick till 379 (386) MSEK. • Resultatet före skatt inom fondförsäkring uppgick till 572 (582) MSEK. • Resultatet före skatt inom fondsparande ökade till en vinst på 25 MSEK från en förlust på -16 MSEK. • Periodens resultat efter skatt, inklusive resultat för avvecklade verksamheter, uppgick till 336 (423) MSEK. • Fonder under förvaltning ökade med 8 procent sedan senaste årsskiftet och uppgick till 612 miljarder SEK. • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,32 (0,41) SEK. • Avkastning på eget kapital uppgick till 11 (13) procent. • Kassaflödet från den löpande verksamheten, exklusive förändringar i bankverksamhetens in- och utlåning, uppgick till 0,3 (0,5) miljarder SEK. IFRS-resultat för första kvartalet Det är glädjande att konstatera att Skandia uppvisar en stark tillväxt under årets första kvartal 2006. Totala premieinkomster och insättningar ökade med 50 procent till 40 555 (27 022) MSEK. Som meddelats tidigare denna månad har nyförsäljningen inom fondförsäkring ökat med 22 procent till 3 303 MSEK och insättningar inom fondsparande ökat med 77 procent till 13 273 MSEK. Särskilt god har utvecklingen varit i Storbritannien inom fondförsäkring, där Skandia dragit nytta av den nyligen genomförda pensionsreformen "A-day" och ökat nyförsäljningen av pensionsprodukter med nära 100 procent jämfört med föregående år. Vi såg också en kraftig ökning av insättningar inom fondsparande i division Europe & Latin America. Fonder under förvaltning ökade med 8 procent och uppgick till 612 miljarder SEK hänförligt till ett nettoinflöde från kunder på 21 409 MSEK tillsammans med effekten av gynnsamma aktiemarknader. Intäkterna ökade med 16 procent till 4 347 (3 756) MSEK främst beroende på en ökning med 33 procent i avgifter från kunder. Kostnaderna ökade med 18 procent till -3 968 (-3 370) MSEK främst beroende på högre provisioner i samband med den ökade nyförsäljningen. Resultatet före skatt var i nivå med 2005 och uppgick till 379 (386) MSEK. Resultatet efter skatt var lägre då skatteeffekten netto minskade på grund av ett lägre nettobidrag från "policyholder tax" i Storbritannien. Ett lägre resultat efter skatt i kombination med ett högre eget kapital ledde till en minskad avkastning på eget kapital, från 13 procent till 11 procent. Inom fondförsäkring uppgick resultatet före skatt till 572 (582) MSEK. Högre intäkter i form av fondbaserade avgifter motverkades av högre provisioner till följd av den ökade nyförsäljningen inom fondförsäkring. Resultatet 2005 inkluderade de sista effekterna av den extraordinära försäljningen i Tyskland (80 MSEK). Kapitalavkastningen inom fondförsäkring minskade jämfört med första kvartalet 2005, vilket påverkades positivt av att IFRS tillämpades för första gången. Administrativa kostnader ökade i betydligt lägre takt, 10 procent, jämfört med ökningen i nyförsäljning inom fondförsäkring, 22 procent. Kostnaderna är dessutom lägre än de senaste två kvartalen. Den tilltagande mognaden av affären inom fondsparande har resulterat i en god resultatutveckling, särskilt inom divisionerna UK & Offshore och Europe & Latin America. Resultatet uppgick till en vinst på 25 MSEK jämfört med en förlust på -16 MSEK för motsvarande period föregående år. Resultatet inom division Nordic har ökat med 22 procent till 289 MSEK, bland annat tack vare en strikt kostnadskontroll. Marknadsandelen för Sverige inom fondförsäkring var stabil och nyförsäljningen ökade med 10 procent. Vi förväntar oss en ökad konkurrens framöver, bland annat från flera nischaktörer på marknaden. I division UK & Offshore har den fortsatta goda börsutvecklingen och det stabila inflödet till fonder under förvaltning genererat högre intäkter och bidragit till förbättringar inom både fondförsäkring och fondsparande. Resultatet före skatt ökade med 20 procent till 348 (291) MSEK. Insättningar inom fondsparande ökade kraftigt med 59 procent. Inom division Europe & Latin America påverkades resultatet 2005 med 80 MSEK av den exceptionella försäljningen i Tyskland under förra året. Detta medförde att resultatet för 2006 låg på en betydligt lägre nivå, men vi är glada för att trenden framgent kommer att vara positiv. Exklusive denna engångseffekt under 2005 förbättrades resultatet före skatt i Tyskland med 12 procent i lokal valuta. Inom fondsparande ökade insättningar kraftigt, en förlust föregående år vändes till en vinst detta kvartal. Eget kapital ökade till 12,9 miljarder SEK med positiv påverkan från en lägre eliminering av egna aktier, nyemission av aktier hänförliga till personaloptioner samt resultatet för perioden. Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var positivt. Det har nu gått 80 dagar av vår 100-dagars plan för vår översyn av Skandias verksamhet och arbetet med att integrera Skandia med Old Mutual fortgår enligt plan. Vi ser fram emot den 20 juni då vi kommer att presentera fullständig embedded value-information enligt Old Mutuals principer till alla investerare samt adressera de strategiska frågor vi står inför. Julian Roberts Verkställande direktör Periodens resultat före skatt Resultatet före skatt uppgick till 379 (386) MSEK. Resultat före skatt inom fondförsäkring fortsätter att ligga på en stabil god nivå och uppgick till 572 (582) MSEK. Resultatet för fondförsäkring i första kvartalet 2005 påverkades dock positivt med 80 MSEK på grund av en förändring av förutbetalda anskaffningskostnader (DAC) hänförliga till den kraftiga försäljningsökningen i Tyskland i slutet av 2004. Intäkterna ökade med 17 procent och kostnaderna ökade med 23 procent jämfört med föregående år. Kostnaderna för provisioner ökade något snabbare än intäkterna beroende på den ökade försäljningen. Resultatförbättringar har uppnåtts inom produktområdet fondsparande där resultatet har gått från en förlust under första kvartalet 2005 på -16 MSEK till en vinst på 25 MSEK under 2006 tack vare en intäktsökning på 48 procent. Samtliga divisioner bidrar till förbättringen inom fondsparande. Resultatet för bankverksamheten är något lägre än motsvarande period föregående år, främst beroende på ökade kostnader relaterat till ökade volymer och investeringar i samband med anpassning till regelverket Basel II. Resultatet för övriga verksamheter uppgick till 16 (24) MSEK. Resultatet för gemensamma funktioner uppgick till -320 (-301) MSEK, varav strukturkostnader utgjorde -137 (-40) MSEK. Intäkter Totala intäkter steg med 16 procent och uppgick till 4 347 (3 756) MSEK. Av detta utgör avgifter från kunder 3 507 (2 628) MSEK, vilket innebär en ökning med 33 procent. Trenden från tidigare kvartal håller i sig, och ett fortsatt ökat nettoinflöde i fonder under förvaltning har tillsammans med fondernas värdetillväxt lett till högre fondbaserade avgifter både inom fondförsäkring och fondsparande. Fondbaserade avgifter utgjorde 55 procent av totala avgifter jämfört med 49 procent under motsvarande kvartal föregående år. Inom fondförsäkring har premiebaserade avgifter ökat med 14 procent. Premiebaserade avgifter, och i vissa länder även fondbaserade avgifter, tas ibland ut under de första åren av ett kontrakts löptid. Dessa avgifter periodiseras och intäktsförs under avtalens hela löptid. Ökningen av främst premiebaserade avgifter medförde också en ökning av periodiseringen av förutbetalda och upplupna avgifter. Premieintäkt hänförlig till riskförsäkring ökade med 22 procent till 851 (699) MSEK, främst beroende på en ökning inom livförsäkring, men även inom Hälsa och sjukvård samt riskdelen inom fondförsäkring. Inom livförsäkring har högre räntenivåer gett upphov till negativa värdeförändringar på obligationsportföljen men samtidigt gett en positiv påverkan på livförsäkringsavsättningar. Kapitalavkastningen inom fondförsäkring minskade jämfört med första kvartalet 2005, då den påverkades positivt av att IFRS tillämpades för första gången. Lägre räntenetto inom bankverksamheten har på intäktssidan uppvägts av högra provisionsintäkter från värdepappershandel. Kostnader Totala kostnader har ökat med 18 procent främst beroende på ökade provisioner samt en ökning av administrativa kostnader. Försäkringsersättningar inom liv- och riskförsäkring har minskat något jämfört med föregående år. Betalda provisioner har ökat med 30 procent till -1 769 (-1 362) MSEK, vilket är en följd av ökad nyförsäljning inom fondförsäkring samt högre insättningar inom fondsparande. Detta ledde också till att förändringen av förutbetalda och upplupna anskaffningskostnader, exklusive föregående års engångseffekt om 80 MSEK, ökade med 26 procent till 572 (454) MSEK. Administrativa kostnader har ökat med 10 procent främst beroende på ökade personalkostnader inom samtliga divisioner. I administrativa kostnader ingår dessutom strukturkostnader med -137 (-40) MSEK. Ökningen är främst hänförlig till kostnader i samband med budprocessen samt kostnader för integrationen med Old Mutual-koncernen. Under första kvartalet 2005 belastades administrativa kostnader med en avsättning för mervärdesskatt om -105 MSEK. Jämfört med fjärde kvartalet 2005 minskade de administrativa kostnaderna med 11 procent. Periodens resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt uppgick till 336 (423) MSEK. I resultatet ingår -8 (-) MSEK avseende avvecklade verksamheter hänförligt till American Skandia. Resultatet efter skatt var lägre då skatteeffekten netto minskade på grund av ett lägre nettobidrag från "policyholder tax" i Storbritannien. Resultat per aktie uppgick till 0,32 (0,41) SEK före och efter utspädning. Avkastningsskatt, "policyholder tax", belastar försäkringstagarna i form av avgifter. I bolagets resultaträkning redovisas denna under "Avkastningsskatt debiterad försäkringstagare". Koncernens sammanlagda skattekostnad, inklusive avkastningsskatt, ökade till -1 368 (-599) MSEK. Ökningen är främst hänförlig till ökad "policyholder tax" i Storbritannien som en följd av den goda värdeutvecklingen i fonder under förvaltning. Balansräkning och Eget kapital Balansomslutningen ökade till 593 miljarder SEK jämfört med 551 miljarder SEK vid senaste årsskiftet, främst på grund av ökning i fondförsäkringstillgångar samt volymökning i bankverksamheten. Eget kapital ökade och uppgick till 12,9 miljarder SEK, jämfört med 12,1 miljarder SEK vid senaste årsskiftet. Finansieringen, inklusive finansiell återförsäkring, har minskat från 3,7 miljarder SEK per 31 december 2005 till 3,6 miljarder SEK den 31 mars 2006. Eliminering av vissa fonders innehav av aktier i Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) har minskat eget kapital per 31 mars 2006 med 11 MSEK jämfört med 247 MSEK vid senaste årsskiftet. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten, exklusive förändringar i bankverksamhetens in- och utlåning, uppgick till 0,3 (0,5) miljarder SEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0,7 (0,2) miljarder SEK. Utbetalningar hänförliga till American Skandia och strukturkostnader förväntas ske under 2006. Premieinkomst och insättningar Skandias totala premieinkomst och insättningar ökade kraftigt under perioden till 40 555 (27 022) MSEK, vilket motsvarar en ökning på 50 procent. Inom fondförsäkring ökade premieinkomst och insättningar med 40 procent till 26 454 (18 878) MSEK. De största ökningarna har skett inom divisionerna UK & Offshore och Europe & Latin America med 44 respektive 54 procent. Som meddelades den 10 maj 2006, ökade nyförsäljningen inom fondförsäkring med 22 procent till 3 303 (2 702) MSEK. Inom fondsparande ökade insättningarna med 77 procent och uppgick till 13 273 (7 478) MSEK. Fonder under förvaltning Fonder under förvaltning inom fondförsäkring fortsätter att utvecklas positivt och ökade med 8 procent till 456 409 MSEK jämfört med 422 770 MSEK vid årsskiftet. Nettoinflödet inom fondförsäkring uppgick till 15 252 (10 745) MSEK. Värde­förändringar uppgick till 28 055 (7 886) MSEK och valutaeffekter uppgick till -6 166 (7 925) MSEK. Även inom fondsparande har fonder under förvaltning ökat och uppgick till 155 905 MSEK jämfört med 143 279 MSEK vid årsskiftet. Nettoinflödet uppgick till 6 157 (3 584) MSEK. Värdeförändringar (netto efter avgiftsuttag) uppgick till 8 763 (1 709) MSEK. Resultat per division Inom division UK & Offshore förbättrades resultat före skatt till 348 (291) MSEK. Fortsatt god utveckling på aktiemarknaderna och bra inflöde i fonder under förvaltning gav ökade intäkter och bidrog till förbättrat resultat inom både fondförsäkring och fondsparande. Fondbaserade avgifter ökade med 50 procent inom divisionen. Även Bankhall uppvisar en förbättring från 3 MSEK till 19 MSEK. Minskningen av resultat före skatt inom division Europe & Latin America förklaras främst av föregående års engångseffekt om 80 MSEK i Tyskland samt att första kvartalet 2006 belastats med vissa engångskostnader, bland annat hänförliga till Spanien. Exklusive engångseffekten föregående år har Tyskland förbättrat sitt resultat före skatt med 12 procent i lokal valuta. Inom fondsparande har föregående års förlust vänts till en vinst för kvartalet. Inom division Nordic ökade resultatet till 289 (236) MSEK, främst tack vare förbättringar inom fondförsäkring där intäkterna ökade med 26 procent och kostnaderna ökade med 16 procent. Även inom fondsparande har resultatet förbättrats medan bankverksamheten minskat något. Inom Privatvård & Grupp försämrades resultatet och uppgick till -3 (21) MSEK främst beroende på en reservupplösning under första kvartalet föregående år samt en viss ökning av skadekostnader. Tvister I årsredovisningen för 2005 på sidan 82 beskrivs läget avseende tvister. I den domstolstvist där en konsumentorganisation i Österrike har väckt talan mot Skandias dotterbolag i Österrike, Skandia Leben, har nu dom meddelats i vilken domstolen biföll konsumentorganisationens talan. Domen har överklagats av Skandia Leben. Avsättningarna om cirka 0,2 MEUR kvarstår. I övrigt har inte några väsentliga förändringar skett rörande tvister. Händelser efter balansdagen På ordinarie bolagsstämma i Skandia den 27 april 2006 omvaldes samtliga styrelseledamöter. Till nya revisorer i Skandia valdes revisionsbolaget KPMG Bohlins AB. Bolagsstämman beslutade att dela ut 40 (35) öre per aktie. Old Mutual plc meddelande samtidigt att bolaget avstår sin rätt till aktieutdelning för 2005 för samtliga sina aktier i Skandia. Rapportering av Embedded Value Som tidigare meddelats inkluderar denna rapport ingen information om Embedded Value (EV). I samband med Old Mutuals förvärv inleddes ett arbete med att anpassa rapportering och beräkning av Skandias EV till Old Mutuals principer. Effekterna på EV av dessa anpassningar kommer att presenteras i samband med Old Mutuals Kapitalmarknadsdag den 20 juni 2006 i London. Övrig ekonomisk information Som en följd av Old Mutuals förvärv kommer Skandiaaktien att avnoteras från Stockholmsbörsen. Sista dag för handel med aktien är den 5 juni 2006. I samband med avnoteringen kommer Skandia att meddela en alternativ handelsplats för kvarvarande aktier. Efter detta kommer Skandia inte att publicera några delårsrapporter. Som ett konsoliderat dotterbolag kommer Skandia att ingå i den ekonomiska rapporteringen från Old Mutual. Old Mutual kommer att publicera en delårsrapport för andra kvartalet den 14 september 2006. *) Livförsäkringsaktiebolaget Skandia konsolideras ej och ingår därmed ej i delårsrapporten. Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period 2005 om inget annat anges. Frågor avseende delårsrapporten besvaras av: Jan Erik Back, Chief Financial Officer, tfn. 08-788 25 00 Eva Groth, Investor Relations, tfn. 08-788 25 00 Skandias Finansiella rapporter: Skandias publicerade ekonomiska rapporter finns tillgängliga på Internet: www.skandia.com. Rapporterna kan även beställas per telefon, 08-788 25 00. Old Mutuals Finansiella rapporter: Old Mutuals publicerade ekonomiska rapporter finns tillgängliga på Internet: www.oldmutual.com.

Ämnen

  • Ekonomi, finans