Pressmeddelande -

Ökade marknadsandelar för Skandia i Sverige

Idag den 17 maj publicerar Försäkringsförbundet branschens kvartals­statistik för första kvartalet 2006. Marknadsandelar uttrycks i termer av nyteckning* respektive premieinkomst. Rullande tolvmånadersbasis För fjärde kvartalet i rad ökar Skandias marknadsandelar på totala livförsäk­ringsmarknaden. Skandia förstärker därmed sin ledande position som den största aktören på den svenska livförsäkringsmarknaden avseende nytecknad affär. Skandias marknadsandel på livförsäkringsmarknaden, på rullande tolvmåna­dersbasis, uppgick första kvartalet till 22,5 procent jämfört med 21,2 procent föregående kvartal, en ökning med 1,3 procentenheter. Skandia bibehåller även sin ledande position på livförsäkringsmark­naden avseende premieinkomst. Skandia Fondförsäkring redovisar jämfört med föregående kvartal en oför­ändrad marknadsandel på 18,7 procent. Jämfört med första kvartalet 2005 ökade nyteckningen inom företagssegmentet och privatsegmentet med 31 respektive 25 procent. Det viktiga företagssegmentet svarar för mer än två tredjedelar av nyteckningen. För Skandia Liv ökade marknadsandelarna med 4,0 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Skandia Livs marknadsandel under första kvartalet uppgick till 28,5 procent i jämförelse med 24,5 procent föregående kvartal. Avståndet till näst största aktören på marknaden var 13,8 procentenheter. Skandias Livs starka position grundas främst på en mycket kraftig ökning inom privatsegmentet och produkten Kapitalpension där Skandia Liv dominerar marknaden inom traditionell förvaltning. Skandias totala marknadsandel på Kapitalpensionsmarknaden uttryckt i rullande tolvmånaderstal var 26,6 procent. Första kvartalet enskilt Skandias marknadsandel på livförsäkringsmarknaden beräknad på enskilda kvartal är 18,8 procent för första kvartalet 2006 jämfört med 14,4 procent under första kvartalet 2005. Inom fondförsäkring uppgår marknadsandelen för första kvartalet enskilt till 15,1 procent jämfört med 14,3 procent för motsvarande period 2005. Motsvarande siffra för Skandia Liv är 24,9 respektive 14,5 procent. Nyteckning Premieinkomst Ranking R12 Rullande 12 månader Enskilda kvartal Rullande 12 månader Ny-teckning Premie-inkomst 2006 Kv 1 2005 Kv 4 2006 Kv 1 2005 Kv 1 2006 Kv 1 2005 Kv 4 2006 Kv 1 2006 Kv 1 Fondförsäkring 18,7% 18,7% 15,1% 14,3% 16,7% 17,3% #2 #3 Traditionell livförsäkring 28,5% 24,5% 24,9% 14,5% 22,1% 21,9% #1 #1 Totalt Livförsäkring 22,5% 21,2% 18,8% 14,4% 19,4% 19,6% #1 #1 Frågor avseende detta pressmeddelande besvaras av: Gert Engman, chef för division Nordic, telefon 08-788 17 81 Bengt-Åke Fagerman, VD Skandia Liv, telefon 08-788 21 50 Gunilla Svensson, Presschef, telefon 08-788 42 97 * Nyteckningen mäts enligt branschens definition: engångspremier dividerat med 10 plus årliga premier.

Ämnen

  • Ekonomi, finans