Pressmeddelande -

Skandia: Fortsatt stark försäljningstillväxt, +22 procent

Från och med den 1 februari 2006 ingår Skandia i Old Mutual-koncernen. Vänligen notera att format och innehåll i denna rapport, liksom de bilagda tabellerna, följer Old Mutuals rapporteringsformat. Följaktligen innefattar denna rapport nyförsäljning (på s k Annual Premium Equivalent basis[1]) inom fondförsäkring, insättningar inom fondsparande och tillgångar under förvaltning. Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges. Skandia visade en fortsatt försäljningstillväxt under första kvartalet 2006. Totala insättningar inom fondsparande ökade med 77 procent till 13,3 miljarder SEK. Bakom ökningen ligger en positiv utveckling på såväl den brittiska marknaden som marknaderna i Europa och Latinamerika. Även den totala nyförsäljningen inom fondförsäkring (på Annual Premium Equivalent basis) uppvisade en stark tillväxt, och ökade med 22 procent till 3,3 miljarder SEK, jämfört med 2,7 miljarder SEK för motsvarande period förra året. Ökad försäljning tillsammans med stigande aktiemarknader bidrog också till en ökning av fonder under förvaltning med 8 procent, till 691 miljarder SEK i slutet av mars 2006, jämfört med 640 miljarder SEK vid utgången av 2005. UK & Offshore - nyförsäljning inom fondförsäkring, +31 procent Fondförsäkringsprodukter i Storbritannien visade en mycket god tillväxt under kvartalet, till stor del på grund av den starka försäljningen inför slutet av skatteåret och den goda utvecklingen på aktiemarknaden. Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade under de första tre månaderna 2006 med 31 procent jämfört med samma period 2005, och uppgick till 152 MGBP. Nyförsäljningen av pensionsprodukter i Skandia UK bidrog med 59 MGBP till den totala nyförsäljningen inom fondförsäkring. Detta är en ökning med 99 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen beror på att rådgivare fortsatt att konsolidera sina kunders pensionsportföljer som svar på den nyligen genomförda pensionsreformen i Storbritannien. Försäljningen av så kallade unit linked bonds var oförändrad under första kvartalet som en följd av de prisjusteringar som gjordes under 2005 för att förbättra lönsamheten i produkterna och öka kapitaleffektiviteten. Skandias offshoreverksamhet, Royal Skandia, visade en försäljningstillväxt på 13 procent, vilken till stor del drevs av en stark tillväxt i Storbritannien och Mellanöstern. Nyförsäljningen för Royal Skandia uppgick till 52 MGBP. Marknadens osäkerhet vad gäller skattemässig behandling av "trusts", som uppkom efter att den brittiska budgeten lades fram i mars 2006, kan dock medföra en minskning av affärsvolymerna under andra kvartalet 2006. Insättningar inom fondsparande uppgick till 286 MGBP, vilket motsvarar en tillväxt på 59 procent. Bidragande orsaker till denna tillväxt är branschens pågående skifte mot fondplattformar och den starka försäljningen inför slutet av skatteåret. Den starka tillväxten i Storbritannien under det första kvartalet understöddes av nya fondlanseringar, fortsatt serviceinnovation och Skandias goda rykte inom IFA-kanalen. Försäljningen fick också stöd av att bolaget nyligen utnämndes till "Company of the Year" vid Money Marketing awards. Europe & Latin America - underliggande nyförsäljning inom fondförsäkring, +50 procent Nyförsäljningen för första kvartalet 2005 påverkades med 29 MEUR av den eftersläpningseffekt som den skattedrivna försäljningen i Tyskland förde med sig. Detta fick till följd att nyförsäljningen för första kvartalet 2006 minskade med 8 procent jämfört med motsvarande period 2005. De underliggande trenderna är dock mycket starka. Den underliggande nyförsäljningen inom fondförsäkring för Europe & Latin America ökade med 50 procent under första kvartalet, framför allt på grund av en god försäljnings­utveckling i Italien, Frankrike och Polen, som alla dragit nytta av en stark tillväxt på sina respektive fondförsäkringsmarknader. Insättningar inom fondsparande visade en mycket god tillväxt och ökade till 690 MEUR, jämfört med 276 MEUR för motsvarande period förra året. Tillväxten förklaras främst av den fortsatta framgången i att leverera höga försäljningsvolymer i både Spanien och Colombia. Nordic - nyförsäljning, +15 procent Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade med 15 procent till 559 MSEK jämfört med första kvartalet 2005, och försäljningen i Sverige stod för 10 procent av denna ökning. Inom segmentet företagskunder ökade nyförsäljningen med 5 procent medan försäljningen inom privatsegmentet ökade med 30 procent, främst tack vare framgångarna med produkten Kapitalpension som introducerades under första kvartalet 2005 för att möta förändringar i lokala skatteregler. Övriga upplysningar Skandia Liv Premieinkomsten för Skandia Liv i Sverige uppgick till 3 686 MSEK under första kvartalet, jämfört med 2 984 MSEK under samma period föregående år, en ökning med 23 procent i lokal valuta. Nyteckningen[2] för första kvartalet var 356 MSEK, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med samma period 2005, då nyteckningen uppgick till 289 MSEK. Kommande finansiell rapportering Skandias delårsrapport för första kvartalet 2006 kommer att publiceras den 31 maj 2006. Rapporten kommer endast att ange resultat enligt IFRS och kommer inte att inkludera resultat enligt Embedded Value-metoden (EV). I samband med Old Mutuals förvärv har ett arbete med att anpassa rapportering och beräkning av Skandias EV till Old Mutuals principer inletts. Effekterna på EV av dessa anpassningar kommer att presenteras i samband med Old Mutuals kapitalmarknadsdag i London den 20 juni 2006. Skandia har tidigare meddelat att sista dagen för handel i Skandiaaktien på Stockholms fondbörs är den 5 juni 2006. Alternativa handelsmöjligheter kommer att meddelas senast i samband med detta. Vidare har Old Mutual tidigare meddelat att man kommer att initiera en process för tvångsinlösen av de utestående aktierna. För vidare information, kontakta: Eva Groth, Investor Relations, tel. 08-788 16 90 Gunilla Svensson, presschef, tel. 08-788 42 97 ------------------------------------------------------------- [1] För definition, se sidan 4. [2] Nyteckningen mäts enligt branschens definition som engångspremier dividerat med 10 plus årliga premier. Koncernkommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans