Pressmeddelande -

Starkt resultat och ökat förtroende för Skandia Liv(1)

Bengt-Åke Fagerman, vd i Skandia Liv, presenterar idag bokslutet för första kvartalet 2006. "Vi kan se att den goda utvecklingen från förra året fortsätter. Den starka efterfrågan på våra erbjudanden visar den traditionella livförsäkringens styrka. Den goda avkastningen har gett oss möjlighet att höja återbäringsräntan vid två tillfällen under 2006. Återbäringsräntan är sedan den 1 mars 2006 höjd till 7,0 procent." Totalavkastningen på Skandia Livs placeringar under första kvartalet var 3,3 procent mot 1,9 procent motsvarande kvartal föregående år. Avkastningen kan till stor del förklaras av den goda utvecklingen i den svenska aktieportföljen. Skandia Livs förvaltade kapital har ökat från 276 miljarder SEK vid årsskiftet till 283 miljarder SEK. Solvensgraden uppgick per den 31 mars 2006 till 163 procent och den kollektiva konsolideringsgraden har sedan årsskiftet ökat från 104 procent till 110 procent. Skandia Livs nyteckning(2) ökade med 23 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 0,36 miljarder SEK, medan premieinkomsten ökade med 24 procent från 3,0 till 3,7 miljarder SEK. Försäljningsframgång¬arna med Kapitalpension fortsätter. Den goda resultatutvecklingen i Skandia Liv har fortsatt under årets första kvartal. Resultatet efter skatt ökade jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till 12,7 (2,5) miljarder SEK. Den kraftiga resultatförbättringen beror främst på förändringar av de försäkringstekniska avsättningarna samt den förbättrade kapitalavkastningen. Med anledning av det nya tjänstepensionsdirektivet värderas tjänstepensions¬klassade försäkringar med aktsamma antaganden. Den nya värderingsmetoden har givit en positiv resultateffekt på främst förändringen av de försäkringstekniska avsättningarna. Driftskostnaderna uppgår till 0,58 procent i relation till förvaltat kapital jämfört med 0,60 procent första kvartalet 2005. För ytterligare information Bengt-Åke Fagerman, verkställande direktör, telefon 08-788 21 50 Pia Marions, ekonomichef, telefon 08-788 19 69 Gunilla Svensson, presschef Skandia, telefon 08-788 42 97 1) Alla uppgifter i rapporten avser enbart Skandia Liv i Sverige om ej annat anges. Koncernen omfattar även dotterbolagen i Danmark och Finland. 2) Nyteckningen mäts enligt branschens definition: engångspremier dividerat med 10 plus årliga premier.

Ämnen

  • Ekonomi, finans