Pressmeddelande -

Kalkning av skogsmark i Bollebygd och Härryda

Skogsstyrelsen har påbörjat spridningen av kalk över cirka 300 hektar skogsmark i Bollebygd och Härryda. Kalkningen, som beräknas pågå under cirka en vecka, är ett led i Skogsstyrelsens förberedelser för storskalig kalkspridning på skogsmark. Det är Limtjärns avrinningsområde vid Olsfors samt Häbbäckens avrinningsområde vid Stora Kusetjärn mellan Rävlanda och Hindås som kommer att kalkas. Kalkningen sker med hjälp av helikopter och den utvalda skogsmarken behandlas med tre ton kalk per hektar. Kalkningen av området ingår som en del av Skogsstyrelsens nationella projekt Åtgärder - mark och vatten med syfte att minska försurningen av skogsmark. Att sprida kalk direkt på skogsmark är ett sätt att behandla mark och vatten som försurats av luftföroreningar. Vanligtvis kalkas endast våtmarker, sjöar och vattendrag, men genom att kalka direkt på den försurade marken så når effekten av kalkningen också mindre vattendrag som annars inte kunnat behandlas. Syftet med behandlingen är att försurade vattendrag ska kunna återhämta sig, och att vattenstatusen ska bli god. Kalkningen sker under året också i andra avrinningsområden i södra Sverige. Förhoppningen är att kalkningen inte ska behöva upprepas om några år utan att en behandling ska räcka för att åstadkomma en långsiktigt varaktig förbättring av pH-värdet i marken och vattendragen. Resultaten av kalkspridningen kommer att utvärderas under nästa år och ligga till grund för en eventuell framtida storskalig skogsmarkskalkning i framförallt Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge och Småland. För mer information och praktisk visning i spridningsområdet: Christer Kalén, Skogsstyrelsen, regionalt samordningsansvarig för Åtgärder - mark och vatten tel: 033-17 73 86 mobil: 070- 517 73 70 Hampus Holmström, Skogsstyrelsen, skogsvårdskonsulent tel: 033- 48 86 69 mobil: 070- 605 05 88 Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Västra Götaland