Pressmeddelande -

Strategi för skyddsvärd skog i Västra Götaland

De biologiskt mest värdefulla skogarna i länet ska bevaras och ges ett långsiktigt skydd i dialog med skogsägarna. Det är målet i den Strategi för formellt skydd av skog som Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit fram. Strategin anger mål, utgångspunkter och principer för Länsstyrelsens arbete med naturreservat i skogsmarker och Skogsstyrelsens arbete med biotopskydd och naturvårdsavtal i Västra Götaland fram till och med år 2010. Syftet med strategin är att de områden som är mest skyddsvärda, och som har stor betydelse för växter och djur eller en viss skogstyp ska kunna bevaras genom formellt skydd eller på frivillig väg. Totalt handlar det om ytterligare 24 600 hektar skog med höga naturvärden som ska bevaras långsiktigt. – Västra Götaland har ett stort antal skogsområden som är viktiga för bevarandet av biologisk mångfald. Med den här strategin får vi en möjlighet att prioritera de områden som är mest värdefulla i länet, säger Johan Åberg, ekolog på Skogsstyrelsen. I Sverige kan skog skyddas antingen formellt, eller genom frivilliga avsättningar. Formellt skydd av skog innebär att skogsmark undantas från produktion genom naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Vid frivilliga avsättningar är det markägaren själv som avsätter en bit av sin mark till förmån för den biologiska mångfalden. – De områden som blir aktuella att skydda kommer att presenteras i årliga planer, och det är givetvis viktigt att arbetet med formella avsättningar sker i dialog med markägare och andra berörda, säger Tord Wennerblom, biolog på Länsstyrelsen. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har tidigare gemensamt utarbetat en nationell strategi för formellt skydd av skog. Den utgör grunden till den regionala strategin för Västra Götaland. Strategin är en del av arbetet med miljökvalitetsmålet Levande Skogar. Läs mer på www.skogsstyrelsen.se/press samt www.o.lst.se/press Mer information: Johan Åberg, ekolog Skogsstyrelsen tel: 033-17 73 31 mobil: 070-568 43 49 Tord Wennerblom, biolog Länsstyrelsen i Västra Götalands län tel: 0521-60 54 64 mobil:070-579 09 98 Ida Northfell, pressekreterare Skogsstyrelsen tel: 036- 15 55 52 mobil: 070- 600 21 99 Ann-Charlotte Dahlstedt, pressekreterare Länsstyrelsen i Västra Götalands län tel: 031 - 60 50 42 mobil: 070 - 54 17 616 Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Västra Götaland