Gå direkt till innehåll
För att öka andelen kvinnor som driver företag är det därför oerhört viktigt att genomföra förenklingar genom att stärka trygghetssystemen för de som driver enskild firma.
För att öka andelen kvinnor som driver företag är det därför oerhört viktigt att genomföra förenklingar genom att stärka trygghetssystemen för de som driver enskild firma.

Pressmeddelande -

Ett förenklingspaket är nödvändigt

Enligt en undersökning från Sveriges redovisningskonsulter anser 60 % av småföretagarnas rådgivare att det är mest angeläget att förenkla regelverken för enskilda näringsidkare.

Därför är det ytterst avgörande att politiken tar ett krafttag kring att förenkla för de ca 800 000 enskilda näringsidkare så att regelverken blir enklare, tydligare och mer förutsägbara. Genom åren har politiken i sin ambition av att förenkla för myndigheterna att uppnå helt neutrala regler mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag skapat en regeldjungel. Denna djungel har blivit så svår att tränga igenom så att till och med Lagrådet uttalat sig att regleringen ligger nära gränsen för vad som kan accepteras i komplexitet, med hänsyn till att de i huvudsak riktar sig till de mindre företagen.

Enskild näringsverksamhet är en egen företagsform och bör därför inte likställas med de regelverk som gäller enligt aktiebolagslagen. Däremot är det viktigt att regelverken synkroniseras så att det kan bli tryggt, enkelt och lönsamt att driva företag oavsett företagsform. Men lönsamheten i enskild näringsverksamhet är inte speciellt hög och 50 % av företagen har en årsomsättning lägre än 214 000 kr. Då verksamheterna oftast är mycket små kompletteras företagandet ofta med en anställning. Nästan 62 % av de med enskild firma är kombinatörer och har även en inkomst via en anställning. Att då regelverken för dessa företagare kräver stora administrativa insatser och höga kostnader saknar rim och reson.

Bland enskilda näringsidkare så drivs 40 procent av företagen av kvinnor, vilket kan jämföras med aktiebolag där ca 20 procent drivs av kvinnor. För att öka andelen kvinnor som driver företag är det därför oerhört viktigt att genomföra förenklingar genom att stärka trygghetssystemen för de som driver enskild firma. Ur ett jämställdhetsperspektiv är de åtgärder som föreslås i näringslivet förenklingspaket avgörande för att skapa bättre förutsättningar för denna företagargrupp. Särskilt tydligt blev det under pandemiperioden då många kvinnor med enskild firma hamnade i stora svårigheter då stöden inte nådde denna grupp.

Under denna mandatperiod har det inom ramen för Januariöverenskommelsen genomförts en stor mängd utredningar med syfte att förenkla regelverken. Men den politiska cirkusen kring vem tar vem har blockerat möjligheten att klubba igenom dessa beslut som en stor majoritet av de politiska partierna egentligen står bakom. Småföretagarnas Riksförbund uppmanar därför samtliga riksdagspartier att enas kring dessa lågt hängande frukter accepterade av Sveriges näringsliv. Inte för att vinna politiska poäng inför valet utan för att på riktigt förenkla för en mycket viktig grupp av landets småföretagare.

Mattias Andersson
Näringspolitisk talesperson
Småföretagarnas Riksförbund

Ett kraftigt förenklingspaket baserat på presenterade utredningsförslag

 1. Ökad neutralitet med aktiebolagen genom att flytta ned räntefördelningen efter företagssparande
 2. Förenkla räntefördelningsreglerna genom:
  a) 
  Slopa tillämpningsgränsen för positiv räntefördelning
  b) Beräkna räntefördelningen på nettotillgångar vid årets utgång (alt. startbalansräkning)
  c) 
  Slopa negativ räntefördelning och särskild post (alt. sänk gränsen till 100 000 kr)
 3. Moderniserad kapitalvinstbeskattning genom ett nytt stickår, 1996
 4. Återställda förenklingsregler genom tre ökade beloppsgränser för att vidmakthålla den tidigare förenklingen i skattesystemet, vid fastighetsbildningar, allframtidsupplåtelser och för samfälligheter
 5. Förenklat skogsavdrag genom att begreppet rationaliseringsförvärv utmönstras ur dessa lagregler
 6. Förenkling av reglerna om ersättningsfond med bl.a. förlängda tidsregler för ersättnings-förvärv
 7. Ersättning vid naturvårdsavtal ska kunna sättas av till skogskonto
 8. Enklare återföring av skogsavdrag genom proportionering efter avyttrad areal respektive andel vid avyttringen. Samt återföring vid fastighetsbildningar som baseras på regleringen i 45 kap. 5 1 IL.
 9. Förenklade regler för avdrag för egenavgifter som medför dagens korrigering av faktiska och yrkade egenavgifter
 10. Genomför de förenklingsförslag gällande företagarnas trygghetssystem. Historisk beräkningsgrund för sjukpenninggrundande inkomst, 1 dags grundkarens, borttagande av + 55 regel.

Ämnen

Kategorier


Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation
Caroline Szyber

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för mikroföretag, dvs. småföretag med 0-9 anställda. Vi företräder cirka 30 000 småföretagare landet över och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridning av debattartiklar och pressmeddelanden. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende och rikstäckande organisation som drivs av företagare.

Småföretagarnas Riksförbund
Pottenborgsvägen 4B
26357 HÖGANÄS
Sverige