Skip to content

Press release -

​Klinisk studie indikerar att Smartfishs nutritionsprodukt Remune kan förbättra överlevnaden hos lungcancerpatienter

OSLO, NORGE OCH LUND, SVERIGE, 5 SEPTEMBER, 2019.Smartfish AS presenterar resultat från en randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad studie av Remune – en medicinsk nutritionsprodukt – i patienter med icke-småcellig lungcancer som lider av kakexi. Förutom att Remune visade en gynnsam säkerhetsprofil indikerar resultaten att Remune har flera positiva effekter på behandlingseffekten. De patienter som behandlades i ett prekaketiskt tillstånd hade i denna pilotstudie statistiskt signifikant högre total överlevnad efter 12 månader från behandlingsstart jämfört med kontrollgruppen.

Kakexi, som är ett tillstånd med oönskad viktminskning, påverkar behandlingsresultatet negativt hos patienter med cancer och flera andra kroniska sjukdomar. Medicinsk nutrition har därför potential att förbättra effekten av dagens standardbehandlingar mot cancer. Smartfishs medicinska nutritionsprodukt Remune är en juice-baserad dryck som tack vare en patenterad emulsionsteknologi innehåller unikt höga nivåer av Omega-3-fettsyror, vitamin D och vassleprotein. Tidigare kliniska prövningar har visat att Remune bidrar till signifikant symptomlindring och ökad livskvalitet hos KOL-patienter [1]. Smartfish presenterar nu resultat från en klinisk studie av Remune i lungcancerpatienter.

I en 12-veckors, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella grupper utvärderades Smartfishs Remune som en målinriktad medicinsk nutritionsbehandling av patienter med icke-småcellig lungcancer och kakexi. I studien randomiserades 56 patienter vid 16 kliniker i Sverige, Italien, Slovakien och Kroatien till att erhålla antingen Remune eller en mjölkbaserad isokalorisk dryck. De primära målen i denna pilotstudie var att utvärdera Remunes säkerhets- och tolerabilitetsprofil i samband med kemoterapi. Det sekundära studiemålet var att utvärdera effekten av Remune på kliniskt relevanta parametrar. Den totala överlevnaden utvärderades i explorativt syfte.

Resultaten visar att Remune tolereras väl. Patientgruppen som erhöll Remune drabbades av numeriskt färre allvarliga biverkningar av kemoterapibehandlingen jämfört med kontrollgruppen. Detta pekar på att behandling med Remune kan göra att patienterna tolererar sin kemoterapi bättre. Resultaten indikerar också en positiv effekt på flera kliniskt relevanta effektmått. Eftersom studien inte var utformad för att fastställa statistiskt signifikanta skillnader i klinisk effekt mellan de olika grupperna kunde ingen sådan visas mellan grupperna. Vad gäller den totala överlevnaden som utforskades i explorativt syfte visar resultaten att patienter som behandlades i ett prekaketiskt tillstånd hade statistiskt signifikant högre total överlevnad efter 12 månader från behandlingsstart jämfört med de prekaketiska patienterna i kontrollgruppen. Sammantaget indikerar resultaten från denna pilotstudie att ett dagligt intag av Remune kan ha en viktig positiv effekt på behandlingsresultatet för cancerpatienter och resultaten motiverar fortsatt klinisk utvärdering av produkten.

“Studien visar på potentialen för Remune att förbättra resultaten vid standardbehandlingar mot cancer. Kliniska data som dessa bidrar till att öka förståelsen för vad målinriktad medicinsk nutritionsbehandling kan göra för patienterna. Vi känner oss stärkta att fortsätta med vår forskning och utveckling för att förse behövande patienter med vetenskapligt beprövade produkter som kan förbättra deras livssituation”, kommenterar Geir Harstad, vd på Smartfish.

Studien “Safety and Tolerability of Targeted Medical Nutrition for Cachexia in Non-Small-Cell Lung Cancer: A Randomized, Double-Blind, Controlled Pilot Trial” publicerades nyligen online i Nutrition and Cancer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Nordahl, försäljning- och marknadsdirektör, tel +47 996 299 99


[1] Calder, P. C., Laviano, A., Lonnqvist, F., Muscaritoli, M., Öhlander, M., and Schols, A. ( 2018) Targeted medical nutrition for cachexia in chronic obstructive pulmonary disease: a randomized, controlled trial. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 9: 28– 40. doi: 10.1002/jcsm.12228.

Related links

Subjects


Smartfish AS is active in the research, development, production and marketing of advanced and clinically documented nutritional drinks within medical nutrition and sports nutrition. All Smartfish products are produced on its proprietary juice based emulsion technology platform with the marine DHA and EPA fatty acids as important ingredients and raw materials. Smartfish has a number of ongoing clinical development projects and studies in close collaboration with researchers and institutions both in Norway and internationally. The company was founded in 2001 and is located in Oslo, Norway. Smartfish’s main shareholders are Norwegian Investinor and Swedish Industrifonden.

Related content